Pagina principală  |    Contacte  |    Harta site  |    Subdiviziuni

Ministerul Mediului al Republicii Moldova
Min Mediului logou

Angajamente față de natură expuse în Hotărâri de Guvernul cu privire la aprobarea unor proiecte de acte legislative ce vizează mediul

g 4În cadrul ședinței de ieri a Cabinetului de Miniștri, conducătorul autorității centrale de mediu Valeriu Munteanu a înaintat pentru aprobare trei acte legislative, care  favorizează grija față de natură.
D 1d 5A fost aprobată  Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de Lege privind modificarea și completarea unor acte legislative, care prevede modificări în Legea regnului vegetal și Legea cu privire la rețeaua ecologică și transpune parțial Directiva 92/43/CEE a Consiliului privind conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de faună şi floră sălbatică.
Scopul proiectului este asigurarea cadrului legal necesar pentru întreprinderea măsurilor adecvate în vederea protecției și conservării habitatelor naturale și speciilor de plante și reglementează instaurarea unui sistem de protecţie strictă a speciilor de plante de interes comunitar.
Proiectul de lege prevede completarea Legii regnului vegetal cu lista speciilor de plante de importanță națională și internațională care necesită protecție și impune instaurarea unui sistem de protecţie strictă a speciilor de plante care sunt incluse în Anexele la Directiva Habitate și Convenției Berna și care se întâlnesc pe teritoriul republicii, aplicând interdicţii la toate stadiile ciclului biologic ale speciilor de plante vizate.
Punerea în aplicare a acestei legi va avea un impact semnificativ pentru conservarea patrimoniului natural național și va contribui la integrarea cerințelor europene și internaționale în domeniul gestionării durabile a ecosistemelor naturale și diversității biologice în legislația națională.
e 2e4Un alt document aprobat în cadrul ședinței este Hotărârea Guvernului privind aprobarea Strategiei de dezvoltare cu emisii reduse a Republicii Moldova până în anul 2030 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia, elaborat în scopul executării prevederilor Acordului de Asociere RM  - UE, Acordului de la Paris și Strategiei de mediu pentru anii 2014-2023.
Republica Moldova a elaborat și a prezentat în cadrul celei de-a 21 Conferințe a Părților la Convenția-cadru a ONU cu privire la Schimbarea Climei, care a avut loc în decembrie 2015, la Paris, documentul ”Contribuția Națională Determinată Intenționată” (INDC) pentru noul Acord Climatic de la Paris, prin care se propune atingerea către anul 2030 a țintei necondiționată de 67% reducere a emisiilor nete a gazelor cu efect de seră, comparativ cu nivelurile anului 1990. Angajamentul de reducere a emisiilor ar putea crește până la 78% în mod condiționat – care presupune oferirea resurselor financiare, transferul de tehnologii și cooperarea tehnică, în măsură corespunzătoare cu provocările schimbării globale a climei.
Obiectivul general al Strategiei de Dezvoltare cu Emisii Reduse va fi atins prin realizarea acțiunilor de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru următoarele sectoare: energetic, transporturi, clădiri, industrial, agricol, utilizarea terenurilor, schimbări în utilizarea terenurilor,  gospodăria silvică și deșeuri.
Aprobarea Strategiei de dezvoltare cu emisii reduse va permite ca Republica Moldova să devină eligibilă pentru mecanismele financiare din cadrul Convenției așa ca, finanțarea „start rapid”, precum și la finanțarea pe termen lung. Prin intermediul acestor mecanisme țările industrial dezvoltate, Părți la Convenție, s-au angajat să susțină financiar țările în curs de dezvoltare în implementarea Strategiilor de Dezvoltare cu Emisii Reduse și Acțiunilor de atenuare adecvate la nivel național.
m 1În aceeași zi, a fost aprobată Hotărârea Guvernului privind aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Convenției  de la Minamata cu privire la mercur, adoptată la Kumamoto, Japonia la 10 octombrie 2013.
Convenția de la Minamata cu privire la mercur prezintă un tratat multilateral de mediu, elaborat de către Comitetul Interguvernamental de Negocieri (CIN) pentru elaborarea instrumentului global cu efect juridic obligatoriu în domeniul mercurului, stabilit prin Decizia nr. 25/5 III, adoptată de către Consiliul Guvernator al UNEP. Principalul obiectiv al convenției constă în protejarea sănătății umane și a mediului de emisiile antropice și degajările mercurului și ale compușilor de mercur.
Convenţia a fost semnată în cadrul Conferinţei Reprezentanților Plenipotențiari desfăşurate la Kumamoto (Japonia) la 10 octombrie 2013, de către Ministrul mediului, în baza Decretului nr. 819-VII din 04.10.2013 al Președintelui Republicii Moldova privind aprobarea semnării Convenţiei de la Minamata. Până în prezent, Convenția a fost semnată de 128 de țări, iar părți la convenție au devenit 28 de țări.
În vederea pregătirii ratificării Convenției de la Minamata cu privire la mercur, Ministerul Mediului este în proces de implementare a proiectului GEF/UNEP ”Evaluarea inițială privind implementarea Convenției de la Minamata cu privire la mercur în Republica Moldova”, finanțat de Fondul Global de Mediu (GEF) și cofinanțat de Fondul Ecologic Național. Scopul proiectului este evaluarea inițială a implementării Convenției în Republica Moldova, pregătirea platformei pentru ratificarea acesteia și consolidarea capacităților naționale pentru a îndeplini obligațiile asumate. Printre activitățile realizate de către Ministerul Mediului în cadrul proiectului sunt următoarele: evaluarea și cuantificarea surselor de poluare cu mercur, evaluarea cadrului legislativ și instituțional pentru prevenirea și controlul poluării cu mercur, evaluarea infrastructurii de gestionare a mercurului, etc.d 4d 7d 2a 1

 Foto: St.Duduciuc

Facebook

facebook


youtube

Valid XHTML 1.0 Transitional

Total vizitatori3002919