Pagina principală  |    Contacte  |    Harta site  |    Subdiviziuni

Ministerul Mediului al Republicii Moldova
Min Mediului logou

22 aprilie - Ziua Internațională a Pământului

ziua-pamantuluiZiua Internațională a Pământului - 22 aprilie a fost instituită prin rezoluția Adunării Generale ONU din 22 aprilie 2009, dar, a fost inițiată de senatorul american Gaylord Nelson în anul 1970 și, în acest an, va fi marcată cea de-a 48-a ediție a evenimentului.  Acțiunile organizate în această zi au menirea de a-i face pe cetățeni  să conștientizeze importanța de a păstra pe planeta Pământ un mediu nepoluat, curat și neprimejdios pentru viață. 
În Republica Moldova, Ziua Pământului este marcată începând cu anul 1990. Acțiunile realizate cu această ocazie includ activități de salubrizare, plantare, amenajare a teritoriului, ore ecologice petrecute în școlile din țară, activități de informare etc.
În linii mari, Ziua Pământului  este un eveniment-simbol al protecției mediului înconjurător  și al conservării resurselor naturale de pe Planetă, care are drept scop major conștientizarea și informarea populației despre problemele existente de poluare  și măsurile necesare de întreprins pentru diminuarea impactului asupra mediului.
Pentru combaterea degradării solurilor și diminuarea impactului deșertificării, sunt preconizate măsuri complexe la nivel național. A fost elaborat  Planul Național de extindere a suprafețelor cu vegetației forestieră pentru anii 2014-2018, care  prevede împădurirea a 13 mii ha terenuri degradate în toate raioanele Republicii Moldova.
Domeniul protecției mediului a fost recunoscut ca un domeniu important pentru dezvoltarea social-economică a țării în Strategia Națională de Dezvoltare „Moldova 2020”.
Ministerul Mediului, prin realizarea documentelor strategice și de politici la nivel național și internațional,va  asigura condițiile de eficientizare a potențialului uman pentru atingerea obiectivelor de mediu, precum:
- Integrarea principiilor de protecție a mediului, de dezvoltare durabilă și dezvoltare economică verde, de adaptare la schimbările climatice în toate sectoarele economiei naționale;
- Sporirea nivelului de cunoștințe privind protecția mediului în rândul elevilor, studenților și asigurarea accesului la informația de mediu;
- Reducerea impactului negativ al activității economice asupra mediului și îmbunătățirea măsurilor de prevenire a poluării  mediului;
-  Asigurarea utilizării raționale, protecției și conservării resurselor naturale prin:
a) îmbunătățirea calității a cel puțin 50% din apele de suprafață și implementarea sistemului de management al bazinelor hidrografice;
b) asigurarea accesului, până în anul 2023, a circa 80% din populație la sistemele și serviciile accesului sigure de alimentare cu apă și a circa 65 % la sistemele și serviciile de canalizare;
c) îmbunătățirea calității solurilor și reconstrucția ecologică a terenurilor degradate, afectate de alunecări și a fâşiilor de protecție a terenurilor agricole în proporție de 100%;
d) gestionarea durabilă și protecția resurselor minerale utile;
e) extinderea suprafețelor de păduri până la 15% din teritoriul țării și  a ariilor naturale protejate de stat până la 8% din teritoriu, precum și asigurarea managementului eficient și durabil al ecosistemelor naturale;
- Crearea sistemului de management integrat al calității aerului, reducerea emisiilor de poluanți în atmosferă cu 30% până în anul 2023 și a gazelor cu efect de seră cu cel puțin 20% până în anul 2020, comparativ cu scenariul liniei de bază.
După semnarea de către Republica Moldova a Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană, armonizarea legislației de mediu la prevederile directivelor UE din domeniu a devenit un imperativ important. Anexa la capitolul „Mediu” din Acordul de asociere conține 25 de directive de mediu ale UE, cerințele cărora trebuie transpuse în legislația națională.
Prin realizarea acestor documente va fi asigurată planificarea strategică de mediu la nivel național, sectorial și local.Vor fi elaborate documente de politici în domeniul  protecției și conservării biodiversității, protecției aerului atmosferic, gestionării și protecției resurselor naturale (sol, subsol, apă), în domeniul reconstrucției ecologice a terenurilor degradate și a landșafturilor naturale, adaptării la fenomenul schimbărilor climatice, gestionării riscurilor de mediu (inundații, secetă, calamități).
La realizarea problemelor de mediu la nivel național mizăm și pe suportul care poate fi acordat de către societatea civilă, instituțiile de învăţământ, prin activități de instruire și educație ecologică. Oamenii trebuie să înțeleagă, să perceapă problemele ecologice, să întreprindă acțiuni de prevenire a poluării și de utilizare rațională a resurselor naturale, fără a cauza prejudicii naturii, contribuind la un viitor mai bun al planetei noastre.

Facebook

facebook


youtube

Valid XHTML 1.0 Transitional

Total vizitatori3010131