Pagina principală  |    Contacte  |    Harta site  |    Subdiviziuni

Ministerul Mediului al Republicii Moldova
Min Mediului logou

Acte legislative intrate recent în vigoare

A intrat în vigoare Hotărîrea guvernului Nr.211 din 13 martie 2009 privind aprobarea Regulamentului Cadastrului obiectelor regnului vegetal.

Cadastrul obiectelor regnului vegetal este instituit în temeiul prevederilor art. 35 al Legii regnului vegetal nr. 239-XVI din 8 noiembrie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 40-41, art. 114). Scopul ţinerii Cadastrului îl constituie evidenţa de stat a obiectelor regnului vegetal şi a modului de folosinţă a lor, asigurarea autorităţilor publice centrale şi autorităţilor administraţiei publice locale, persoanelor juridice şi fizice interesate cu informaţie cadastrală despre regnul vegetal şi despre evaluarea economică a obiectelor regnului vegetal

Regulamentul Cadastrului obiectelor regnului vegetal  stabileşte modul şi condiţiile de ţinere a Cadastrului obiectelor regnului vegetal.

Hotărîrea este publicată în Monitorul Oficial nr.57-58 din 20 martie 2009.

Conferinţă de presă

Astăzi, 20 martie 2009, cu ocazia sărbătoririi Zilei Mondiale a Apei, la Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale va fi organizată o conferinţă de presă în cadrul căreia va fi lansată Acţiunea naţională „Rîu curat de la sat la sat”,  Campania de primăvară de salubrizare şi amenajare a localităţilor ţării, vor fi prezentate informaţii privind pregătirea către Ziua naţională de plantare a arborilor „Un arbore pentru dăinuirea noastră” şi privind organizarea „Orei Planetei” în Republica Moldova.

La acest eveniment vor participa reprezentanţi ai Ministerului şi Inspectoratului Ecologic de Stat.

Conferinţa va avea loc în incinta ministerului (et. 6, bir. 603, Sala de Protocol) cu începere de la ora 11.00.

Sunt invitaţi reprezentanţii mass-media.

Seminare „Calitatea apei potabile din fîntîni”

DSC 3480Recent în republică a demarat ciclul de seminare cu genericul „Calitatea apei potabile din fîntîni”, realizat în cadrul proiectului REC-Moldova  „Promovarea iniţiativei europene pentru apă şi managementul integrat al resurselor acvatice”, cu susţinerea financiară a Comisiei Europene.

         La organizarea şi desfăşurarea seminarelor  şi-au dat concursul Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale şi Ministerul Sănătăţii.

         La seminarele organizate în Bălţi, Chişinău, Cahul Comrat şi Ştefan-Vodă participă reprezentanţi  ai autorităţilor centrale de resort, ai autorităţilor publice locale, ai serviciilor desconcentrate în teritoriu, agenţi economici, reprezentanţi ai societăţii civile.

         În cadrul seminarelor sunt examinate aşa probleme ca:

-          impactul apei potabile din fîntînile de mină asupra sănătăţii populaţiei;

-          cerinţele legislaţiei ecologice referitoare la calitatea apei potabile din sursele deschise de aprovizionare cu apă a populaţiei;

-          problemele ecologice care afectează calitatea apei din sursele deschise  şi posibilităţile de soluţionare a acestor probleme;

-          problemele de gestionare a resurselor de apă la nivel naţional.

În luările lor de cuvînt, reprezentanţii autorităţilor centrale de resort au specificat că diminuarea poluării chimice şi bacteriologice a apei din sursele deschise poate fi obţinută doar în rezultatul evacuării ordonate şi controlate a deşeurilor menajere şi animaliere, a captării şi epurării apelor reziduale. O contribuţie substanţială în acest sens o are participarea în masă a autorităţilor locale şi a populaţiei la realizarea campaniei de primăvară de amenajare şi salubrizare a localităţilor, la acţiunile „Un arbore pentru dăinuirea noastră”, „Rîu curat de la sat la sat” şi „Apa – izvorul vieţii” organizate anual în lunile martie – iunie.

Apelul Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale

Republica Moldova aderă la  “ORA PLANETEI 2009”


 
La 28 martie 2009, începînd cu ora 20.30, oraşe mari şi mici de pe întreg globul îşi vor stinge luminile pentru o oră - Ora Planetei – demonstrînd astfel posibilitatea acţionării împotriva încălzirii globale.

538 oraşe din diverse ţări s-au înscris în lista celor ce vor deconecta luminile electrice în această zi pentru o oră. Campania “luminilor stinse” este susţinută de către un şir de giganţi industriali, branduri globale celebre, companii internaţionale.  În întreaga lume, luminile vor fi stinse în instituţii, sedii de companii, localuri publice, clădiri simbolice, etc.   

Creşterea numărului de susţinători ai evenimentului e fenomenală. Dacă în 2007, Ora Planetei a fost organizată într-un singur oraş, Sydney, Australia, unde peste 2,2 milioane de case şi companii din această localitate şi-au stins luminile pentru o oră, apoi un an mai tîrziu, numărul  oraşelor a ajuns la 371. Cu 6 săptămîni înainte de Ora Planetei 2009 la acest număr de oraşe a aderat şi capitala ţării noastre -  Chişinău.

Ora Planetei va fi organizată în cele mai îndepărtate regiuni ale Europei, Asiei,  Africii, Americii, Australiei şi poate atrage un miliard de oameni, care vor vota acţiunea împotriva încălzirii globale prin stingerea luminilor la 28 martie. Va fi ora în care toţi oamenii se vor uni şi vor lupta împotriva încălzirii globale.

Prin stingerea luminii, guvernele, companiile şi cetăţenii de rînd  vor demonstra tuturor liderilor mondiali, că se pot lesne realiza  acţiuni care ar reduce emisia gazelor cu efect de sera pentru beneficiul planetei. Ora Planetei 2009 va fi o chemare decisivă la acţiune pentru fiecare persoană de a-şi asuma responsabilitatea şi de a lua parte la asigurarea unui viitor durabil.  Ora Planetei 2009 va fi organizată în peste 70 de ţări şi numărul acestora creşte în fiecare zi.

Acţiunea în cauză va preceda Conferinţa Naţiunilor Unite asupra schimbărilor Climaterice de la Copenhaga din decembrie 2009.

Dacă pe data de 28 martie curent, între orele 20.30 – 21.30, toţi consumatorii casnici din ţara noastră ar deconecta energia electrică, s-ar economisi 278000 kilowaţi. Pentru producerea acestei cantităţi de energie se consumă 86,8 mii m3 de gaze naturale, în rezultatul arderii cărora se emit în atmosferă 165 tone de gaze cu efect de seră.

Din aceste considerente, MERN se adresează către toate autorităţile relevante, agenţii economici, toţi oamenii de bună credinţă cu chemarea de a susţine iniţiativa de deconectare a curentului electric în localurile publice, instituţii, blocurile de locuit şi casele particulare pentru o oră, pe data de 28 martie 2009, începînd cu ora 20.30.

Fiţi  alături de noi pentru Ora Planetei.

Prezentarea proiectului „Nistru III”

În perioada 11-12 martie curent, la Chişinău a avut loc prima întrunire în cadrul proiectului „Nistru III” organizată de către OSCE, PNUD, Comisia Economică Europeană a ONU, oficiul TACIS, Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale, Agenţia „Apele Moldovei”, Comitetul de stat pentru gospodărirea apelor al Ucrainei, Asociaţia internaţională a protectorilor rîului Nistru „Eco-Tiras”, şi Asociaţia neguvernamentală „Ecospectrum-Bender”.

În cuvîntul său de deschidere a reuniunii, la care au participat peste 50 de specialişti în domeniul gospodăririi apelor din Moldova şi Ucraina, dl viceministru al ecologiei şi resurselor naturale Ion Apostol a subliniat importanţa implementării proiectului „Nistru III” pentru ambele ţări. Acest proiect reprezintă o componentă a proiectelor implementate anterior, în rezultatul cărora au fost elaborate, coordonate şi semnate un şir de documente interstatale privind dezvoltarea durabilă a bazinului rîului Nistru. Reuniunea a avut loc în ajunul Zilei mondiale a apelor, marcată anual la 22 martie, care în acest an este consacrată apelor transfrontaliere. În acest context este semnificativă  ponderea organismelor şi instituţiilor internaţionale, care acordă asistenţă în scopul îmbunătăţirii situaţiei ecologice a fluviului şi a afluenţilor lui, a concluzionat viceministrul.

În prima zi a reuniunii au fost audiate rapoarte privind managementul internaţional în bazinul rîului Nistru, managementul resurselor acvatice în Moldova, Ucraina şi alte ţări ale Europei de Est,  protecţia biodiversităţii acvatice. De asemenea, a fost prezentat Planul de activităţi în cadrul proiectului „Nistru III”, care prevede colectarea şi analiza în comun a probelor prelevate, proiectul Regulamentului şi perspectivele colaborării în domeniul monitoringului sanitaro-igienic al apelor, problemele piscicole, managementul informaţional şi alte componente ale acestui proiect.

La 12 martie participanţii la reuniune au efectuat o vizită de lucru la Centrala Hidroelectrică Dubăsari şi în bazinul afluentului rîului Nistru – Răut.

Acte legislative intrate recent în vigoare

A intrat în vigoare Legea Nr.23-XVI din 3 februarie 2009 pentru modificarea anexei nr.11 la Legea nr.1538-XIII din 25 februarie 1998 privind fondul ariilor naturale protejate de stat

La poziţia 10 coloana 5 din anexa nr.11 la Legea nr.1538-XIII din   25 februarie 1998 privind fondul ariilor naturale protejate de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.66-68, art.442), cu modificările ulterioare, sintagma "Sanatoriul Preventoriu de Bază „Constructorul" al Ministerului Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului" se substituie prin sintagma "Grădina Botanică (Institut) a Academiei de Ştiinţe a Moldovei".

Legea este publicată în Monitorul Oficial nr.47-48 din 3 martie 2009.

Seminare informativ-instructive privind inventarierea la scară naţională a bifenililor policloruraţi

Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale organizează în perioada 24-28 februarie curent o serie de seminare informativ-instructive privind inventarierea la scară naţională a bifenililor policloruraţi (BPC) în uleiurile dielectrice din echipamentul electroenergetic.

Aceste activităţi urmează a fi realizate în conformitate cu obligaţiunile Republicii Moldova ca Ţară-Parte a Convenţiei de la Stockholm privind poluanţii organici persistenţi şi în baza „Regulamentului privind bifenilii policloruraţi”, aprobat de Guvernul Republicii Moldova la 2 februarie 2009. Activităţile preconizate sunt susţinute de Fondul Global de Mediu şi Banca Mondială în cadrul proiectului „Managementul şi distrugerea stocurilor de poluanţi organici persistenţi”.

Bifenilii policloruraţi constituie o categorie de compuşi chimici periculoşi incluşi în lista celor 12 poluanţi organici persistenţi (POP) reglementaţi de Convenţie. Aceste substanţe sunt periculoase pentru organismul uman şi mediul ambiant, de aceea producerea şi utilizarea lor a fost interzisă şi toate stocurile POP urmează a fi lichidate în toate ţările până în anul 2025. Inventarierea naţională a BPC reprezintă o fază iniţială importantă în acest proces.

Pentru 24, 25 şi 28 februarie sunt programate seminare la Chişinău, iar pentru 26 şi 27 februarie – la Bălţi. În cadrul lor vor fi abordate problemele generate de BPC, măsurile necesare în vederea gestionării sigure a BPC, experienţa internaţională în acest domeniu, inclusiv practicile inventarierii în alte ţări şi modalitatea realizării acesteia în Republica Moldova. La seminare vor participa reprezentanţi ai ministerelor de resort, instituţiilor publice, instituţiilor de învăţământ, specialişti ai întreprinderilor electroenergetice, precum şi ai altor instituţii interesate de acest subiect.

Şedinţa inaugurală a fost deschisă de către dl Ion Apostol, viceministru al ecologiei şi resurselor naturale.

Facebook

facebook


youtube

Valid XHTML 1.0 Transitional

Total vizitatori3002919