Pagina principală  |    Contacte  |    Harta site  |    Subdiviziuni

Ministerul Mediului al Republicii Moldova
Min Mediului logou

Fortificarea capacităţilor instituţionale ale subdiviziunilor Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale

niva1La Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale a avut loc înmînarea unităţilor de transport tip CHEVROLET-NIVA Agenţiilor ecologice Chişinău şi Bălţi şi Inspecţiilor ecologice Anenii-Noi, Cantemir, Criuleni, Donduşeni, Edineţ, Hînceşti, Ialoveni, Şoldăneşti, Taraclia, Ungheni. În luarea sa de cuvînt la acest eveniment doamna Violeta Ivanov, ministrul ecologiei şi resurselor naturale, a specificat importanţa îmbunătăţirii continue a condiţiilor de activitate ale inspectorilor ecologi în teritoriu. Recent toate serviciile desconcentrate au fost dotate cu calculatoare şi imprimante, iar astăzi două agenţii şi zece inspecţii  ce activează în condiţii complicate primesc în dotare automobile CHEVROLET-NIVA procurate din sursele financiare ale Fondului Ecologic Naţional.

La rîndul său, dl Veceslav Dermenji, şeful Inspectoratului Ecologic de Stat, a menţionat că dotarea serviciilor IES cu unităţi noi de transport va contribui la eficientizarea activităţii inspectorilor ecologi.

Seminar de prezentare a proiectelor de acte normative ce ţin de evaluarea impactului asupra mediului

letoni seminarLa 11.12.2008 a avut loc seminarul de prezentare a proiectelor de acte normative ce ţin de evaluarea impactului asupra mediului, la care au participat specialişti ai diverselor autorităţi interesate de resort, reprezentanţi ai sectorului asociativ de mediu.

Seminarul a fost deschis de către dna Violeta Ivanov, ministru al ecologiei şi resurselor naturale, care în cuvîntul său inaugural a specificat importanţa asistenţei acordate Republicii Moldova de către Letonia, ţară a Uniunii Europene care a acumulat o experienţă bogată în domeniul aproximării legislaţiei naţionale la standardele contemporane.

Republica Moldova dispune de o sistemă de evaluare a impactului asupra mediului înconjurător. În 1996 a fost adoptată Legea RM privind expertiza ecologică şi evaluarea impactului asupra mediului înconjurător, precum şi regulile de bază privind organizarea şi efectuarea acestora. Dar realităţile existente au dictat necesitatea modernizării actelor respective. Directoratul general al protecţiei mediului înconjurător al Comisiei Europene a recomandat elaborarea unor noi acte legislative şi normative.

Un suport important pentru Moldova în procesul de integrare europeană îl consituie asistenţa acordată de către un şir de ţări europene în implementarea reformelor din domeniul protecţiei mediului. Printre ţările cu care se colaborează permanent se enumără Austria, Elveţia, Cehia, Polonia şi Letonia. În conformitate cu Acordul moldo-leton de colaborare în domeniul protecţiei mediului, guvernul acestei ţări în ultimii doi ani acordă ţării noastre  asistenţă în domeniul aproximării legislaţiei moldoveneşti de mediu la directivele Uniunii Europene, în special la capitolele Biodiversitate, Managementul deşeurilor şi Evaluarea impactului asupra mediului.

În cadrul seminarului, participanţii au prezentat informaţii ample privind principiile generale de evaluare a impactului asupra mediului. Experţii din ambele ţări au examinat proiectele de acte legislative elaborate recent: al Legii cu privire la evaluarea impactului asupra mediului, al Regulamentului privind procedura de emitere a condiţiilor tehnice pentru acţiunile planificate care nu necesită evaluări ale impactului asupra mediului şi al Regulamentului privind procedura de evaluare a impactului asupra mediului în context transfrontier în Republica Moldova.

După definitivare, proiectele actelor respective vor fi supuse dezbaterilor publice, iar apoi prezentate Guvernului şi Parlamentului spre examinare şi aprobare.

Întrunirea Grupurilor de experţi din Republica Moldova şi Ucraina în domeniul resurselor piscicole

moldo ucrÎn conformitate cu Acordul interstatal de colaborare moldo-ucrainean privind utilizarea şi protecţia apelor transfrontaliere, în perioada 10-11 decembrie 2008, la Chişinău, a avut loc cea de a treia şedinţă a Grupului de experţi din ambele ţări în domeniul protecţiei fluviului Nistru. Şedinţa precedentă a avut loc la Iliciovsk (Ucraina).

La şedinţă au participat colaboratori ai autorităţilor de resort din ambele ţări. Delegaţia Republicii Moldova a fost condusă de către Mihail Coca, şef al Direcţiei resurse naturale şi biodiversitate al Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale, iar delegaţia Ucrainei – de către Grigori Puga, şef al Direcţiei protecţia resurselor acvatice vii şi reglementare a pescuitului al Comitetului de Stat pentru Gospodăria Piscicolă a Ucrainei.

Pe Agenda de lucru a Şedinţei au fost înscrise un şir de chestiuni ce ţin de dezvoltarea relaţiilor bilaterale de colaborare privind protecţia resurselor piscicole în bazinul Nistrului.

Şedinţa a finalizat cu semnarea unui Protocol şi adoptarea Planului de măsuri comune ale Grupurilor de experţi pe anul 2009 privind utilizarea raţională a resurselor acvatice în bazinele de frontieră.

A 3-a şedinţă a Grupului de Lucru privind aspectele legislative şi instituţionale în domeniul apelor

11decem08La 11 decembrie 2008 şi-a desfăşurat lucrările cea de-a 3-a şedinţă a Grupului de Lucru privind aspectele legislative şi instituţionale în domeniul apelor, la care au participat reprezentanţi ai autorităţilor centrale ce gestionează acest domeniu vital pentru ţară. Au participat de asemenea dl Tudor Robu, reprezentant al Delegaţiei Comisiei Europene în Moldova şi dna Caroline la Chapelle, director de proiect, Euroconsult Mott MacDonald Ltd

Şedinţa a fost deschisă de către dl Ion Apostol, viceministru al ecologiei şi resurselor naturale.

În cadrul şedinţei au fost puse în discuţie următoarele chestiuni:

-         Proiectele planurilor de convergenţă la Directiva cadru UE privind apa, Directiva UE privind epurarea apelor reziduale urbane şi Directiva UE privind protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi rezultaţi din agricultură;

-         Proiectul Regulamentului privind protecţia apelor de suprafaţă împotriva poluării;

-         Proiectul Regulamentului privind identificarea, delimitarea şi clasificarea corpurilor de apă.

Conceptul, structura şi conţinutul proiectelor de regulamente menţionate au fost discutate cu autorităţile publice responsabile de elaborarea şi implementarea politicii în domeniul gestionării apelor pe parcursul perioadei mai-septembrie 2008. Atât proiectele de regulamente, cât şi proiectele planurilor de convergenţă au fost prezentate la Seminarul „Convergenţa la directivele UE privindapa”, organizat de Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale la 30 octombrie 2008 şi urmează să fie supuse procedurii de coordonare oficială pe parcursul perioadei ianuarie-februarie 2009.

Şedinţă de lucru

SeminarOzon1La 2.12.2008 a avut loc şedinţa grupului de contact a ţărilor din reţeaua regională pentru Europa de Est şi Asia Centrală privind implementarea Planului de management pentru suprimarea finală a clorofluorocarburilor (CFC), organizată de către Oficiul „Ozon” al Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale.

Şedinţa a fost deschisă de către dna Maria Nagornîi, şef Direcţie analiză, monitorizare şi evaluarea politicilor a MERN. La întrunire au participat experţi din Armenia, Georgia, Kirghizstan, Moldova şi Turkmenistan, precum şi reprezentanţii agenţiilor de implementare -  UNEP, PNUD şi UNIDO.

Pe agenda de zi a şedinţei au fost înscrise următoarele chestiuni:

-          prezentarea activităţilor realizate în cadrul Planului de management privind suprimarea finala a CFC;

-          evaluarea activităţilor realizate în cadrul Planului de management privind suprimarea finala a CFC;

-          discutarea barierelor şi obstacolelor la implementarea Planului de management privind suprimarea finala a CFC;

-          planificarea activităţilor pentru faza a II-a prevăzuta de Planul de management privind suprimarea finala a CFC;

-          schimbul de informaţii privind realizarea proiectelor de asistenţă tehnică în ţările prezente la şedinţă;

-          stabilirea principiilor de colaborare între asociaţiile frigorifice  în cadrul reţelei regionale şi posibilitatea de colaborare cu asociaţiile internaţionale similare.

Colaboratorii Oficiilor Ozon  din Kirghizstan şi Moldova au prezentat rapoarte despre realizarea primei faze a Planului de management privind suprimarea finală a CFC. Au fost puse în discuţie cele mai eficiente modalităţi de atingere a obiectivului principal: suprimarea finală a CFC-12 către 1 ianuarie 2008. Rapoartele date au fost aprobate de  Comitetul Executiv al Fondului Multilateral pentru implementarea Protocolului de la Montreal privind  substanţelor ce distrug stratul de ozon, inclusiv planul de lucru pentru faza a II-a şi bugetul. 

Seminar informaţional naţional

seminarPOP1Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale a organizat Seminarul informaţional naţional „Gestionarea poluanţilor organici persistenţi şi altor substanţe chimice periculoase în Republica Moldova: probleme, soluţii, perspective”, ca parte componentă a campaniei de informare, conştientizare şi educaţie desfăşurată în cadrul Proiectului BM/GEF „Managementul şi distrugerea stocurilor de poluanţi organici persistenţi”. În cadrul lui au fost puse în discuţie problemele gestionării sigure a substanţelor chimice periculoase, inclusiv a poluanţilor organici persistenţi (POP), acţiunile ce se întreprind în vederea soluţionării lor şi perspectivele dezvoltării în Moldova a unui sistem durabil de management în acest domeniu la nivelul standardelor internaţionale.

Seminarul a fost deschis de către dl Ion Apostol, viceministru al ecologiei şi resurselor naturale. Cu un cuvînd de salut către participanţii la întrunire s-a adresat dl Sergiu Sococol, deputat în Parlamentul Republicii Moldova.

Raportorii au prezentat rezultatele activităţilor realizate în cadrul proiectului menţionat, precum şi ale altor proiecte similare, implementate în acest domeniu de Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale, Ministerul Apărării, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale al Ministerului Afacerilor Interne, organizaţii neguvernamentale, inclusiv măsurile de reducere a impactului şi eliminare a stocurilor de pesticide inutilizabile şi interzise şi a bifenililor policloruraţi, inventarierea terenurilor şi a echipamentului contaminat cu poluanţi organici persistenţi şi curăţirea lor, modernizarea cadrului legislativ şi normativ în domeniu, întărirea capacităţilor de monitorizare a poluării mediului cu aceste substanţe, crearea la nivel naţional a unui sistem modern de gestionare a substanţelor chimice, inclusiv a celor periculoase.

La lucrările seminarului au participat cca. 100 de persoane, reprezentanţi ai autorităţilor relevante, administraţiei publice locale, instituţiilor ştiinţifice, societăţii civile, implicate şi interesate în soluţionarea acestor probleme.

La seminar au fost efectuate totalurile activităţilor de informare şi sensibilizare a populaţiei în cadrul proiectului nominalizat şi trasate sarcinile pentru anul 2009.

Aprobarea cotelor pentru pescuitul industrial/comercial in anul 2009

pesteÎn temeiul art. 20 al Legii nr. 149-XVI din 8 iunie 2006 privind fondul piscicol, pescuitul şi piscicultura, Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale a emis ordinul nr. 53 din 21 noiembrie 2008 prin care se aprobă cotele pentru pescuitul industrial/comercial în anul 2009.

Conform acestui ordin, Cotele pescuitului industrial/comercial în anul 2009 în obiectivele acvatice piscicole naturale constituie:

- Fluviul Nistru, sectorul inferior, de la km 28 (s. Palanca) pînă la km 350 (500 m aval de podul Chişinău-Poltava) - 30 tone.

- Lacul de acumulare Dubăsari de la km 380 (s. Oxentia) pînă la km 490 (or. Camenca) - 15 tone.

- Fluviul Nistru, sectorul medial, de la km 380 pînă la km 649 (500 m aval de podul auto Otaci-Moghiliov-Podolski) - 5 tone.

- Rîul Prut de la km 2,5 (500 m în amonte de podul Giurgiuleşti-Galaţi) pînă la km 105 (s. Chircani) şi bălţile Manta - 10 tone.

- Lacul de acumulare Costeşti-Stînca - 25 tone.

- Lacul Cahul în limitele teritoriale ale Republicii Moldova - 15 tone.

Ordinul respectiv este publicat în Monitorul Oficial nr.211-212 din 28 noiembrie 2008.

Facebook

facebook


youtube

Valid XHTML 1.0 Transitional

Total vizitatori2943286