Pagina principală  |    Contacte  |    Harta site  |    Subdiviziuni

Ministerul Mediului al Republicii Moldova
Min Mediului logou

Briefing de prezentare a Legii regnului vegetal

 La 20 februarie 2009, cu începere de la ora 10.30, în incinta Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale, bir.603, se va desfăşura un briefing de prezentare a Legii regnului vegetal nr. 239-XVI din  8.11.2007, care întră în vigoare la 26.02.2009.

         Legea stabileşte cadrul legal în domeniul conservării, protecţiei, restabilirii şi folosinţei obiectelor regnului vegetal şi competenţele autorităţilor publice de toate nivelurile şi ale instituţiilor ştiinţifice din domeniu.

         Reglementările Legii se extind asupra obiectelor regnului vegetal care cresc în condiţii naturale, precum şi asupra acelor întreţinute în condiţii de cultură în scopul regenerării şi conservării fondului genetic.

Principalele obiective ale Legii sînt: administrarea de stat în domeniul protecţiei, folosinţei şi restabilirii obiectelor regnului vegetal; dreptul de proprietate asupra obiectelor regnului vegetal; administrarea, reglementarea şi controlul de stat în domeniul protecţiei, folosinţei şi restabilirii obiectelor  regnului vegetal şi asigurarea ştiinţifică în domeniu; competenţele organelor abilitate în domeniul protecţiei, folosinţei  şi  restabilirii obiectelor regnului vegetal; evidenţa de stat a obiectelor regnului vegetal şi organizarea monitoringului lor; finanţarea lucrărilor privind folosirea obiectelor regnului vegetal  şi măsurilor de conservare, protecţie şi restabilire a speciilor de plante şi animale rare sau pe cale de dispariţie.

Prezenta lege încheie ciclul de legi privind protecţia biodiversităţii.

Activitatea Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale şi subdiviziunilor sale în perioada 9-13 februarie 2009

În cadrul şedinţei operative a Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale din 16.02.2009, condusă de către viceministrul Ion Apostol, au fost efectuate bilanţurile  activităţii ministerului şi subdiviziunilor în perioada 9-13 februarie 2009.

Astfel, la minister au fost organizate un şir de şedinţe interdepartamentale în cadrul cărora au fost discutate modalităţile de conjugare a eforturilor autorităţilor centrale privind soluţionarea problemelor de mediu. A avut loc o şedinţă cu experţii Băncii Mondiale şi o reuniune a punctelor focale sectoriale ale Iniţiativei Central Europene.

Au fost întocmite şi expediate scrisori privind examinarea: matricii de politici în domeniul aprovizionării cu apă potabilă şi canalizare; a proiectului Concepţiei documentelor normative pentru Convenţia privind securitatea ecologică şi a proiectului Legii-cadru privind responsabilitatea ecologică referitor la prevenirea şi lichidarea daunelor aduse mediului.

A fost examinat şi contrasemnat proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Cadastrului regnului vegetal. Au fost avizate completările şi modificările propuse în Regulamentul de exploatare a Nodului hidrotehnic Costeşti-Stînca. Au fost eliberate acorduri de mediu pentru importul plantelor decorative. Au fost consultaţi unii agenţi economici privind importul animalelor şi crearea crescătoriilor de animale.

Specialiştii ministerului au perfectat, examinat, avizat şi expediat un şir de proiecte de execuţie.

În aceeaşi perioadă Agenţia de Stat pentru Geologie „AGeoM” a elaborat Programul de dezvoltare a cercetărilor geologice pe teritoriul Republicii Moldova în perioada 2009-2020. Specialiştii Agenţiei au efectuat o deplasare în teritoriu în scopul identificării perimetrelor de cercetare geologică în extravilanul unor localităţi. A fost elaborată harta zăcămintelor de ape subterane pentru Cadastrul de Stat al apelor.

Agenţia Naţională de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice a continuat activitatea de evaluare a conformităţii la cerinţele securităţii radiologice la diverse instituţii, a efectuat controlul unor întreprinderi ce deţin licenţe pentru activitatea legată de importul-exportul şi utilizarea surselor de iradiaţii ionizante.

Specialiştii Inspectoratului Ecologic de Stat au primit pentru expertiza ecologică mai multe proiecte de execuţie şi au eliberat avize ale expertizei ecologice. Au pregătit şi au înaintat propuneri referitor la punerea în aplicare a Protocolului de colaborare în procesul de autorizare a furnizorilor de reţele de comunicaţii electronice în vederea desfăşurării activităţilor de instalare, operare, gestionare şi / sau lichidare a reţelelor de comunicaţii electronice la frontiera de stat a Republicii Moldova.

În perioada de referinţă inspectorii IES au efectuat  339 controale şi au întocmit 110 procese-verbale.  ColaboratoriiServiciului Piscicol au efectuat 12 raiduri antibraconaj, au întocmit 10 procese-verbale, au ridicat 518 kg de peşte şi 14 scule. Au fost controlate 5 întreprinderi şi au fost eliberate 93 permise pentru pescuitul amator.

Vizită de lucru în oraşul Iargara

Foto IargaraDl Ion Apostol, viceministru al ecologiei şi resurselor naturale, a efectuat o vizită de lucru în localitatea Iargara, r-nul Leova, unde urmează a fi implementat un proiect de aprovizionare cu apă potabilă, finanţat din Fondul Ecologic Naţional. Consiliul de Administrare al FEN a alocat suma de 7,3 mln. lei pentru realizarea lucrărilor de aprovizionare cu apă potabilă a acestei localităţi.

În cadrul vizitei a fost organizată o şedinţă de lucru cu participarea reprezentanţilor Agenţiei „Apele Moldovei”, a Întreprinderii de Stat „EHGeoM”, a autorităţilor publice raionale şi locale, la care au fost puse în discuţie problemele legate de stadiul de implementare a proiectului. Dl I.Panciuc, director „EHGeoM” a informat asistenţa despre forarea sondei arteziene, iar reprezentanţii APL au prezentat informaţii privind pregătirea terenului pentru amenajarea zonei de protecţie a surselor de apă. Domnul viceministru Ion Apostol a menţionat necesitatea urgentării lucrărilor de instalare a reţelelor de aprovizionare cu apă în scopul asigurării populaţiei oraşului cu apă potabilă în termeni cît mai restrînşi.

În prezent localitatea Iargara, cu o populaţie de peste 4,5 mii locuitori, se aprovizionează cu apă din 310 fîntîni de mină, din care doar în 8 apa corespunde cerinţelor igienice. În foarte multe fîntîni s-a constatat prezenţa substanţelor petroliere.

Pentru a asigura întreaga localitate cu apă potabilă şi canalizare este necesar de a construi 39 km reţea de apeduct, 29,3 km reţea de canalizare şi o staţie de epurare.

Acte legislative intrate recent în vigoare

A intrat în vigoare Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 81 din 2.02.2009 pentru aprobarea Regulamentului privind bifenilii policloruraţi.

Scopul Regulamentului privind bifenilii policloruraţi constă în aproximarea legislaţiei Republicii Moldova la legislaţia Uniunii Europene privind eliminarea controlată a bifenililor policloruraţi (BPC), decontaminarea sau eliminarea echipamentului cu conţinut de BPC în vederea lichidării complete a lor, conform prevederilor Convenţii de la Stockholm privind poluanţii organici persistenţi. În termen de trei luni MERN va aduce în concordanţă actele normative şi instrucţiunile necesare pentru implementarea Regulamentului privind bifenilii policloruraţi, iar către 1 februarie 2010 va elabora şi va ţine inventarul naţional al BPC şi echipamentului cu conţinut de BPC. Agenţii economici, deţinători de BPC şi echipament cu conţinut de BPC, sunt obligaţi să gestioneze aceste substanţe sau echipamente în strictă conformitate cu prevederile Regulamentului.

Hotărîrea este publicată în Monitorul Oficial nr.27-29 din 10 februarie 2009.

Seminar de stabilire a priorităţilor naţionale în domeniul managementului substanţelor chimice

Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale organizează la 5-6 februarie 2009 Seminarul de stabilire a priorităţilor naţionale în domeniul managementului substanţelor chimice, în cadrul proiectului „Parteneriatul Moldova-UNEP privind crearea capacităţilor pentru îmbunătăţirea managementului durabil al substanţelor chimice în Republica Moldova şi implementarea SAICM”.


         Scopul seminarului constă în evaluarea necesităţilor şi stabilirea priorităţilor naţionale în domeniul managementului substanţelor chimice, care vor servi ulterior ca bază în elaborarea obiectivelor Programului Naţional de management durabil al substanţelor chimice.

 

În continuare, bazîndu-se pe Raportul privind identificarea priorităţilor şi determinarea obiectivelor în domeniul managementului substanţelor chimice, autorităţile Moldovei, structurile de business, industria, publicul larg şi sindicatele vor coopera pentru formularea Programului Naţional privind Managementul Substanţelor Chimice în Republica Moldova.

 

Discuţiile privind identificarea priorităţilor naţionale  în domeniul managementului substanţelor chimice vor fi conduse de către Echipa de implementare a proiectului şi expertul internaţional Dna Irina Zastenskaia.

 
Proiectul „Parteneriatul Moldova-UNEP privind crearea capacităţilor pentru îmbunătăţirea managementului durabil al substanţelor chimice în Republica Moldova şi implementarea SAICM” este finanţat de Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu, implementat de către MERN şi Departamentul Substanţelor Chimice al PNUM, şi are ca scop acordarea de asistenţă Guvernului Republicii Moldova la etapa iniţială de implementare a prevederilor Abordării Strategice a managementului internaţional al substanţelor chimice (SAICM), aprobată în februarie 2006 la Dubai.  Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătăţirea managementului durabil al substanţelor chimice în Moldova şi implementarea acordurilor relevante de mediu în domeniul gestionării substanţelor chimice şi deşeurilor lor.

Participarea la cea de-a treia Şedinţă europeană la nivel înalt privind Mediul, Transportul şi Sănătatea

În perioada 22-23 ianuarie 2009 la Amsterdam (Olanda) a avut loc cea de-a treia Şedinţă europeană la nivel înalt privind Mediul, Transportul şi Sănătatea cu genericul „Stabilirea relaţiei dintre căile de dezvoltare a transportului în raport cu sănătatea, mediul ambiant şi bunăstarea”.

Şedinţa a fost organizată de către Comisia Economică pentru Europa a Naţiunilor Unite (CEE a ONU), Biroul Regional European al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (BRE al OMS) şi Guvernul Olandei, în cadrul Programului Pan-european Transport, Mediu şi Sănătate.

La Şedinţă au participat miniştri ai mediului, transportului şi sănătăţii,  reprezentanţi ai instituţiilor internaţionale donatoare şi alţi funcţionari de conducere din ţările membre ale Comisiei Economice a Naţiunilor Unite pentru Europa.

Delegaţia Republicii Moldova a fost condusă de către dna Violeta Ivanov, ministru al ecologiei şi resurselor naturale, care a prezentat informaţii despre experienţa ţării noastre şi mersul implementării bunelor practici în stabilirea legăturilor informaţionale în domeniul transportului, mediului şi sănătăţii şi căile strategice de dezvoltare armonioasă a domeniilor transportului, mediului şi sănătăţii.

Şedinţa s-a axat pe schimbul de experienţă între ţările regiunii Pan-europene în implementarea Programului Pan-european Transport, Mediu şi Sănătate, care a fost lansat în 2002 sub auspiciul CEE a ONU şi BRE al OMS şi are drept scop soluţionarea problemelor în cadrul sinergismului „transport-mediu-sănătate” prin aplicarea principiilor transportului durabil şi integrarea considerentelor de mediu şi sănătate în politica de transport. 

În final a fost aprobat textul Declaraţiei de la Amsterdam. Declaraţia propune o serie de scopuri prioritare la nivelul regiunii Pan-europene, pentru asigurarea unui transport inofensiv şi eficient, pe care ţările membre la proces sunt încurajate să le promoveze prin stabilirea unor activităţi concrete la nivel naţional.

În contextul  Programului Pan-european Transport, Mediu şi Sănătate Republica Moldova preconizează următoarele acţiuni la nivel naţional:

Ø  Crearea unei reţelei naţionale pentru realizarea Programului şi intensificarea colaborării organelor guvernamentale în domeniul transportului mediului şi sănătăţii;

Ø  Promovarea scopurilor stipulate în Declaraţia de la Amsterdam în politicile naţionale sectoriale;

Ø  Elaborarea unui Plan de acţiuni naţional pentru implementarea Programului;

Ø  Conştientizarea populaţiei şi ridicarea gradului de informare cu privire la Program.

Întrevedere la Institutul de Ecologie şi Geografie

INECO2La 29.01.09 la Institutul de Ecologie şi Geografie a avut loc o întrevedere de lucru a specialiştilor acestei instituţii ştiinţifice cu dna Violeta Ivanov, ministru al ecologiei şi resurselor naturale şi dl academician Gheorghe Duca, preşedinte al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, în cadrul căreia a fost abordată problema extinderii şi aprofundării colaborării în domeniul protecţiei mediului.

Şedinţa a fost deschisă de către directorul Institutului de Ecologie şi Geografie acad. Tatiana Constantinov. La întrunire au participat colaboratori ai Institutului de Ecologie şi geografie şi ai altor instituţii ştiinţifice, care realizează activităţi conexe.

În luarea sa de cuvînt dna ministru Violeta Ivanov a subliniat importanţa unei colaborări mai eficiente între autoritatea centrală de mediu şi instituţiile ştiinţifice în scopul elaborării şi  implementării programelor şi planurilor de cercetare şi dezvoltare, promovării unei politici naţionale moderne în domeniul cercetării-dezvoltării şi creării cadrului legislativ necesar în domeniile vizate.

Dna V.Ivanov a recomandat Institutului să includă în activitatea sa nu numai aspecte ştiinţifice de dezvoltare, ci şi aspecte aplicative, iar în planurile anuale de activitate să fie incluse teme corelate cu necesitatea atenuării consecinţelor şi îmbunătăţirii calităţii mediului. De asemenea, ministerul propune delegarea acestei instituţii ştiinţifice a funcţiei de administrator al Cărţii Roşii a Republicii Moldova, crearea bazei respective de date şi ţinerea cadastrului obiectelor şi complexelor din Fondul ariilor naturale protejate de stat. Cu toate că la elaborarea Raportului naţional privind starea mediului participă mai multe instituţii de profil, funcţia de lider urmează să fie exercitată de către Institutul de Ecologie şi Geografie. Institutul trebuie să se manifeste mai energic în căutarea soluţiilor practice pentru realizarea unor activităţi argumentate din punct de vedere ştiinţific.

În cadrul discuţiilor au fost determinate direcţiile de activitate care includ elaborarea strategiilor naţionale, proiectelor de legi, hotărâri, regulamente, acumularea de informaţii vizând problemele actuale de mediu, instruirea şi educaţia ecologică, conlucrarea la implementarea Convenţiilor şi Acordurilor internaţionale ce ţin de acest domeniu, elaborarea, coordonarea şi realizarea planurilor de cercetare-dezvoltare în domeniul ecologiei şi protecţiei mediului. A fost subliniată necesitatea colaborării în domeniul ecologiei şi protecţiei mediului în cadrul proiectelor şi programelor de cercetări ştiinţifice naţionale şi internaţionale.

Facebook

facebook


youtube

Valid XHTML 1.0 Transitional

Total vizitatori3003356