Pagina principală  |    Contacte  |    Harta site  |    Subdiviziuni

Ministerul Mediului al Republicii Moldova
Min Mediului logou

Acte legislative intrate recent în vigoare

A intrat în vigoare Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.1220 din 30.10.2008 pentru aprobarea Regulamentului privind controlul şi supravegherea de stat a activităţilor nucleare şi radiologice, publicat în Monitorul Oficial nr. 198-200 din 7 noiembrie 2008.

Regulamentul are drept scop asigurarea protecţiei personalului, populaţiei, bunurilor şi mediului împotriva impactului negativ al radiaţiilor ionizante şi stabileşte modul de organizare şi efectuare a controlului şi supravegherii de stat a activităţilor nucleare şi radiologice, drepturile, obligaţiile şi răspunderea inspectorilor de stat. Controlul şi supravegherea de stat se efectuează de către inspectorii de stat din cadrul Agenţiei Naţionale de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice în conformitate cu actele normative în vigoare.

Regulamentul privind controlul şi supravegherea de stat a activităţilor nucleare şi radiologice a fost elaborat în vederea executării prevederilor Legii nr. 111 —XVI din 11 mai 2006 privind desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare şi radiologice şi ale Hotărîrii Guvernului nr. 328 din 23 martie 2007 „Privind aprobarea Regulamentului, structurii organizaţionale şi efectivului-limită ale Agenţiei Naţionale de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice".

Atelier de lucru subregional

Espoo1În perioada 5-7 noiembrie 2008, Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale, în comun cu Secretariatul Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontalier, organizează un atelier de lucru subregional privind întărirea potenţialului în domeniul implementării Convenţiei Espoo.

Lucrările atelierului au fost deschise de către dl Ion Apostol, viceministru al ecologiei şi resurselor naturale.

Pe agenda de lucru a atelierului sunt incluse probleme ce ţin de implementarea prevederilor Convenţiei Espoo în ţările Europei de Est. Este preconizată examinarea aspectelor legislative şi administrative de implementare a Convenţiei în ţările participante la atelier, a aspectelor practice de îmbunătăţire a activităţilor de evaluare a impactului în context transfrontier, determinarea direcţiilor de efectuare a evaluării strategice de mediu ş.a. Va fi discutată posibilitatea iniţierii unui proiect pilot de evaluare a stării râului Nistru pentru Ucraina şi Moldova. De asemenea este preconizată examinarea propunerilor privind întărirea potenţialului în domeniul implementării prevederilor Convenţiei Espoo în regiune.

La lucrările atelierului participă reprezentanţi ai autorităţilor centrale de mediu din Ucraina, România, Federaţia Rusă, Belorusia, Georgia şi Armenia, Turcia, precum şi reprezentantul Secretariatului Convenţiei Espoo.

Vizita la Universitatea de Stat a Moldovei

PrelegereUSMLa 5 noiembrie 2008, la invitaţia rectoratului, dna Violeta Ivanov, ministru al ecologiei şi resurselor naturale, s-a aflat în vizită la Universitatea de Stat a Moldovei, unde a susţinut o prelegere cu tema „Legislaţia de mediu a Republicii Moldova” pentru studenţii anului III şi masteranzii facultăţii „Chimie industrială şi ecologică”. La finele prelegerii doamna ministru a răspuns la multiplele întrebări adresate de către viitorii specialişti în domeniul protecţiei mediului.

Acte legislative intrate recent în vigoare

Prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr.1908-IV din 27.10.2008 a fost promulgată Legea nr.206-XVI din 9.10.2008 pentru modificarea anexei nr.2 la Legea nr. 149-XVI din 8 iunie 2006 privind fondul piscicol, pescuitul şi piscicultura.

A intrat în vigoare Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.1196 din 24.10.2008 cu privire la aprobarea  modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.925 din 31 iulie 2008 „Cu privire la reglementarea termenelor de vînătoare în sezonul de vînătoare 2008”.

Actele legislative respective sunt publicate în Monitorul Oficial nr.195-196 din 31 octombrie 2008.

Întrevedere la minister

lafargeLa 31 octombrie 2008, dna Violeta Ivanov, ministru al ecologiei şi resurselor naturale, a avut o întrevedere cu dl Frederique Aubet, director general al Întreprinderii „Lafarge-Ciment”, numit recent în această funcţie.

În cadrul discuţiei, dna V.Ivanov a menţionat că întreprinderea dată este una specifică, activitatea căreia se soldează cu un impact semnificativ asupra mediului.   

Dl F.Aubet a subliniat că uzina întreprinde măsuri energice pentru diminuarea impactului negativ asupra mediului. În acest scop a fost elaborată un plan de acţiuni privind protecţia mediului ambiant din zonă. Deja a fost procurat şi instalat utilajul pentru captarea şi purificarea substanţelor nocive solide, care se emană în bazinul aerian în rezultatul procesului tehnologic.  Lucrările de modernizare, în scopul minimalizării impactului asupra mediului de pe urma activităţilor realizate la întreprindere, sunt prevăzute pentru o perioadă de trei ani. Începînd cu anul 2010 se vor desfăşura lucrări de modernizare a liniilor tehnologice, aşa încît uzina va deveni una prietenoasă mediului, a concluzionat dl  Frederique  Aubet. Concomitent va fi efectuată refacerea terenurilor degradate în urma extragerii materiei prime.

Seminarul „Convergenţa la directivele UE privind apa”

La 30 octombrie 2008 va avea loc Seminarul „Convergenţa la directivele UE privind apa”, organizat de către Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale prin intermediul proiectului „Colaborarea pentru protecţia mediului în bazinul  Mării Negre”.

Scopul seminarului constă în prezentarea rezultatelor preliminare ale activităţilor Proiectului în Republica Moldova şi anume:

 • Evaluarea nivelului de convergenţă a legislaţiei naţionale în comparaţie cu prevederile legislaţie UE prin:
  • Evaluarea lacunelor legislative în baza tabelelor de concordanţă;
  • Evaluarea instituţională şi identificarea grupurilor interesate;
  • Evaluarea aspectelor financiare şi economice de convergenţă.
 • Elaborarea legislaţiei:
  • Propuneri pentru proiectul Legii apelor.
 • Analiza impactului de reglementare şi elaborarea a două regulamente:
  • Regulamentul privind protecţia apelor de suprafaţă împotriva poluării.
  • Regulamentul privind identificarea, delimitarea şi clasificarea corpurilor de apă.
 • Elaborarea planurilor de implementare a trei directive (Directiva cadru privind apa, Directiva privind epurarea apelor reziduale urbane şi Directiva privind protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole).

La seminar vor participa reprezentanţi ai Parlamentului Republicii Moldova, Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale, Agenţiei „Apele Moldovei”, Ministerului Sănătăţii, Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerului Administraţiei Publice Locale, ONG-lor de mediu şi sectorului privat.

Comunicările la seminar vor include următoarele subiecte: legislaţia UE privind apa, iniţiativele politice şi legislative naţionale în domeniul apelor, proiectele planurilor de convergenţă şi ale regulamentelor  elaborate în cadrul proiectului. 

Atelier de lucru privind transportul sănătos şi durabil

Atelier2Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale în cooperare cu Ministerul Sănătăţii şi Agenţia Transporturilor organizează în perioada 29-30 octombrie 2008 un Atelier de lucru privind transportul sănătos şi durabil, focusat pe ţările din Europa de Est, Sud-Est, Caucaz şi Asia Centrală.

Atelierul este organizat cu suportul tehnic al Comisiei Economice a Naţiunilor Unite pentru Europa (UNECE), Biroul Regional pentru Europa al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), în cadrul Programului Pan-European Transport, Sănătate şi Мediu şi asistenţa financiară a Guvernului Confederaţiei Elveţiene.

Lucrările atelierului vor fi deschise de către Violeta Ivanov, ministru al ecologiei şi resurselor naturale, Larisa Catrinici, ministru al sănătăţii, Francesca Racioppi, reprezentant OMS, Christina von Schweinichen, reprezentant CEE/ONU şi Pavel Ursu, şef al Biroului Naţional OMS.

Atelierul este organizat în scopul evaluării problemelor şi perspectivelor de promovare a unui transport sănătos şi durabil în ţările din Europa de Est, Sud-Est, Caucaz şi Asia Centrală.

La seminar participă reprezentanţi ai autorităţilor publice centrale de sănătate, protecţia mediului, autorităţilor de planificare urbană, agenţiilor de transport din Republica Moldova, Rusia, Georgia, Armenia, Belgia, Olanda, Elveţia.

Pe parcursul celor două zile de lucru în cadrul atelierului  participanţii vor pune în dezbatere următoarele chestiuni:

• Conştientizarea riscului pentru sănătate şi mediu condiţionat de transportul urban;

• Fortificarea colaborării dintre autorităţile relevante din domeniul transportului, sănătăţii şi protecţiei mediului şi sectorul privat, în scopul implementării în practică a politicilor vizînd transportul urban sănătos;

• Realizarea schimbului de experienţă şi creşterea capacităţilor autorităţilor naţionale şi locale în promovarea transportului durabil şi a planificării urbane sănătoase;

• Oferirea recomandărilor privind evaluarea impactului transportului urban asupra sănătăţii;

• Identificarea măsurilor pentru promovarea unor mijloace de transport urban mai durabile şi mai sănătoase şi a managementului mobilităţii;

• Elaborarea recomandărilor politice pentru cea de a III Reuniune Ministerială de Nivelul înalt vizînd Transportul, Sănătatea şi Mediul, ce va avea loc în ianuarie 2009 la Amsterdam, cu focusarea pe necesităţi specifice ţărilor din Europa de Est, Asia Centrală şi Caucaz (EECCA) şi Europa de Sud - Est (SEE);

• Elaborarea concluziilor pentru consideraţie de către autorităţile naţionale şi locale în Moldova şi ţările din regiunea SEE / EECCA.

Facebook

facebook


youtube

Valid XHTML 1.0 Transitional

Total vizitatori2934411