Pagina principală  |    Contacte  |    Harta site  |    Subdiviziuni

Ministerul Mediului al Republicii Moldova
Min Mediului logou

Ședinţa operativă a MERN privind monitoringul factorilor de mediu

Sedinta monitoringLa 27 noiembrie 2008, în incinta Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale a avut loc şedinţa operativă cu privire la efectuarea monitoringului factorilor de mediu, care a fost condusă de dna Violeta Ivanov, Ministru al ecologiei şi resurselor naturale.

La şedinţă au participat dl Ion Apostol, viceministru al ecologiei şi resurselor naturale, reprezentanţi ai aparatului central al Ministerului, Serviciului Hidrometeorologic de Stat, Inspectoratului Ecologic de Stat, Agenţiei teritoriale ecologice Chişinău, Institutului de Ecologie şi Geografie.

Şedinţa a avut ca scop discutarea problemelor din domeniul monitoringului calităţii factorilor de mediu şi direcţiilor de abordare strategică a monitorizării poluării mediului nconjurător, inclusiv şi Sistemului de Monitoring Ecologic Integrat.

În rezultatul discuţiilor s-a determinat, că pentru soluţionarea problemelor abordate este necesară elaborarea Programului naţional de dezvoltare a sistemului de monitoring a factorilor de mediu. În final, a fost luată decizia de creare a unui grup de lucru care va elabora acest program.

Seminar de evaluare a capacităţilor naţionale de management al substanţelor chimice

IMG 4555Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale a organizat la 24 noiembrie 2008 un seminar privind evaluarea capacităţilor naţionale de management al substanţelor chimice în cadrul proiectului „Parteneriatul Moldova-UNEP privind crearea capacităţilor pentru îmbunătăţirea managementului durabil al substanţelor chimice în Republica Moldova şi implementarea SAICM”.

Seminarul a avut ca scop evaluarea capacităţilor naţionale privind managementul durabil al substanţelor chimice, în conformitate cu exigenţele de protecţie a mediului şi sănătăţii umane, reglementate în cadrul tratatelor internaţionale, la care Moldova este Parte  şi reprezintă primul pas important pentru ţară în identificarea platformei capacităţilor naţionale pentru efectuarea unui management durabil în acest domeniu. 

Totodată, în cadrul seminarului a fost prezentat Primul Profil Naţional privind Managementul Substanţelor Chimice în Republica Moldova, care reprezintă un document naţional de referinţă privind infrastructura legislativă, instituţională, administrativă şi tehnică a managementului naţional al substanţelor chimice.

La seminar au participat experţi naţionali, practicieni şi specialişti în domeniul folosirii substanţelor chimice în economia naţională, reprezentanţi ai administraţiei publice centrale, agenţi economici,  reprezentanţi ai societăţii civile şi ai mediului academic.

Proiectul „Parteneriatul Moldova-UNEP privind crearea capacităţilor pentru îmbunătăţirea managementului durabil al substanţelor chimice în Republica Moldova şi implementarea SAICM” este finanţat de Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu, implementat de către MERN şi Departamentul Substanţelor Chimice al UNEP, şi are ca scop acordarea de asistenţă Guvernului Republicii Moldova la etapa iniţială de implementare a prevederilor Abordării Strategice a managementului internaţional al substanţelor chimice (SAICM), aprobată în februarie 2006 la Dubai.  Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătăţirea managementului durabil al substanţelor chimice în Moldova şi implementarea acordurilor relevante de mediu în domeniul gestionării substanţelor chimice şi deşeurilor lor.

Acte legislative intrate recent în vigoare

A intrat în vigoare Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 1296 din 20.11.2008 cu privire la modalitatea de percepere a plăţilor ecologice pentru importul mărfurilor care, în procesul utilizării cauzează poluarea mediului şi pentru ambalajul mărfurilor de import din plastic şi/sau „tetra-pack".

Se stabileşte că plata pentru ambalajul primar din plastic şi/sau „tetra-pack" al produselor importate, cu excepţia produselor lactate, al căror volum se indică în litri, se calculează conform normativelor stabilite în art.11 al Legii nr.1540-XIII din 25 februarie 1998 privind plata pentru poluarea mediului. Cu referinţă la celelalte tipuri de ambalaj, plata pentru poluarea mediului se efectuează în corespundere cu normativul de plată, expus în anexa nr. 8 la această lege.

Este aprobat modelul Declaraţiei ecologice depuse pe propria răspundere de către importator, la plasarea mărfurilor în regim vamal de import.

Hotărîrea este publicată în Monitorul Oficial nr.210 din 25 noiembrie 2008.

Popularea cu puiet de peşte a lacului Dubăsari

Dubasari puietLa 25.11.2008 dna Violeta Ivanov, ministru al ecologiei şi resurselor naturale, a participat la acţiunea de populare cu puiet de peşte a lacului Dubăsari.

Începînd cu anul 1998, Serviciul Piscicol populează anual bazinele acvatice cu puiet de peşte de specii valoroase – crap, cosaş, sînger, novac, şalău, etc.

În perioada 2005 - 2007, Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale, prin intermediul Fondului Ecologic Naţional, a alocat în jur de 1 mil. lei pentru efectuarea măsurilor de ameliorare piscicolă şi reproducere a peştilor (popularea cu puiet de peşte a bazinelor acvatice, construirea Centrului de reproducere a speciilor valoroase de peşti, etc.)

În primăvara anului 2008 a fost efectuată popularea cu puiet a lacului Costeşti-Stînca (4,5 mil. alevini de plătică, babuşcă şi şalău) şi a lacului Dubăsari (7000 kg de puiet de peşte). La 25.11.2008 s-a efectuat popularea cu puiet a lacului Dubăsari cu încă 7000 kg de puiet de cosaş (20%), crap(20%) , sînger (45%) şi novac (15%), cu o greutate medie de 340-350 gr, în număr de cca 20000 bucăţi.

Speciile de peşti selectate pentru populare contribuie la stoparea sau micşorarea creşterii plantelor de mlaştină şi de baltă care duc la înămolirea lacului Dubăsari.

Popularea cu peşte se efectuează din surse financiare acumulate din vînzarea biletelor pentru pescuitul amator, comercializarea cotelor de pescuit industrial-comercial, restituirea prejudiciului cauzat resurselor piscicole în urma pescuitului ilicit, precum şi  cu susţinere financiară din Fondul Ecologic Naţional.

Acţiunea de populare cu peşte a lacului Dubăsari se încadrează şi în Planul de acţiuni pentru lichidarea consecinţelor inundaţiilor din vara anului 2008.

Întrunire regională în cadrul Agenţiei Naţionale de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice

Intrunire regionalaÎn perioada 17-19 noiembrie 2008 a avut loc cea de-a II-a Întrunire regională a managerilor şi coordonatorilor din ţările participante la Programul de asistenţă oferit de Comisia de Reglementări Nucleare (CRN) din SUA, privind stabilirea reglementării şi controlului surselor de radiaţii ionizante. Întrunirea a fost deschisă de către dl Ion Apostol, Viceministru al Ecologiei şi Resurselor Naturale.

În cadrul întrunirii participanţi din 10 ţări (Armenia, Azerbaijan, Georgia, Kazahstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Ukraina, Uzbekistan, Vietnam şi Moldova), beneficiari ai programului, au prezentat rezultatele elaborării şi implementării sistemului de măsuri, menit să asigure realizarea controlului de reglementare şi să menţină protecţia şi securitatea radiologică la un nivel adecvat.

Participanţii au expus informaţia privind baza legislativă naţională în vigoare din domeniu, convenţiile, tratatele şi acordurile internaţionale la care sunt parte. Un accent deosebit s-a pus pe realizarea funcţiilor de bază ale Organului de Reglementare – autorizarea, supravegherea, evidenţa şi controlul surselor de radiaţii ionizante, elaborarea şi promovarea cadrului normativ necesar.

În rezultatul prezentării şi evaluării Sistemului Informaţional, care reprezintă un instrument important în analiza eficacităţii realizării Programului de Reglementare, s-a ajuns la concluzia că majoritatea ţărilor implementează softul electronic „Regulatory Information System”.

A avut loc un schimb de opinii privind aplicarea practică a acestuia, în special al modulului „RASOD” de formare şi gestionare a bazei de date pentru sursele de radiaţii ionizante. Au fost puse în discuţie unele probleme care au apărut pe parcursul administrării acestuia. Agenţia Naţională de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice a MERN de asemenea a prezentat erorile apărute în procesul de gestionare, acestea fiind corectate, pe parcursul întrunirii, cu suportul autorilor din Armenia. Elaboratorii au prezentat o versiune nouă a programului, în care s-a ţinut cont de propunerile şi obiecţiile înaintate de către utilizatori, în rezultatul experienţei acumulate pe parcursul unui an de implementare a acestuia.

Experţii CRN SUA şi din partea UE au menţionat progresele semnificative în domeniul stabilirii infrastructurii de reglementare a securităţii nucleare şi radiologice în cadrul ţărilor participante. În special a fost înalt apreciată crearea unei singure autorităţi de reglementare în Moldova, cît şi dinamica stabilirii cadrului legislativ şi normativ capabil să asigure o reglementare eficientă în domeniu. S-a subliniat, că pentru menţinerea riscurilor legate de expunerea la radiaţii ionizante la un nivel optim pentru societate, statul este obligat, prin intermediul Organului de Reglementare, sa asigure realizarea unui program de reglementare efectiv al controlului surselor de radiaţii ionizante.

Întîlnire de lucru

PNUDPe data de 20 noiembrie 2008, în incinta Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale (MERN) a avut loc întîlnirea de lucru a Dnei Violeta Ivanov, ministru al ecologiei şi resurselor naturale cu Dna Kaarina Immonen, reprezentant rezident al Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) şi Dna Matilda Dimovska, reprezentant rezident adjunct al PNUD.

În cadrul întîlnirii s-au discutat întrebări privind aspectele de colaborare dintre MERN şi PNUD. Un accent deosebit a fost pus pe implementarea proiectelor în domeniul protecţiei mediului finanţate de Fondul Global de Mediu (GEF) prin PNUD, ca agenţie de implementare. De asemenea, s-a discutat despre finanţarea unor proiecte în domeniul schimbărilor climatice, biodiversităţii ş.a.

Ziua uşilor deschise la MERN

STEMA MERNRecent la Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale s-a desfăşurat Ziua uşilor deschise. Ministerul a fost vizitat de către un grup de studenţi de la Universitatea de Stat din Moldova.

La întîlnirea cu studenţii au participat şefii direcţiilor MERN, şeful Inspectoratului Ecologic de Stat, reprezentanţi ai altor subdiviziuni ale ministerului. Studenţii au fost familiarizaţi cu structura şi domeniile de activitate ale ministerului, funcţiile direcţiilor şi ale subdiviziunilor. De asemenea au fost discutate realizările şi planurile de activitate pentru viitor ale ministerului.

Studenţii au manifestat un interes deosebit faţă de proiectele care se află în derulare în cadrul MERN, venind cu o serie de sugestii referitor la implementarea acestora. Fiecare student a primit cîte un set de materiale informative privind starea mediului ambiant, protecţia stratului de ozon, prevenirea poluării, poluanţi organici persistenţi, strategia naţională de aprovizionare cu apă şi canalizare ş.a.

Facebook

facebook


youtube

Valid XHTML 1.0 Transitional

Total vizitatori2943286