Pagina principală  |    Contacte  |    Harta site  |    Subdiviziuni

Ministerul Mediului al Republicii Moldova
Min Mediului logou

Caz de braconaj la încheierea sezonului de vînătoare

01La 27 decembrie curent, în rezultatul raidului efectuat de către colaboratorii Inspectoratului Ecologic de Stat în raionul Făleşti, a fost depistat un grup de vînători, care au efectuat o vînătoare la mistreţ în trupul de pădure Horăşti, ocolul silvic Făleşti al Întreprinderii Silvice Glodeni. În momentul controlului vînătorii se aflau deja în preajma satului Horăşti. În rezultat, s-a constatat că vînătoarea a fost organizată cu grave încălcări ale respectivelor reguli: în cotorul biletului la autorizaţia pentru recoltarea mistreţului nu au fost incluşi toţi cei 16 participanţii la vînătoare şi nu au fost cunoscuţi, sub semnătură, cu regulile de vînătoare şi securitate. În afară de aceasta, conform autorizaţiei nr.777 eliberată dlui Gruşca Nicolae, brigada de vînători era în drept să recolteze un mistreţ, care a şi fost depistat în una din unităţile de transport cu care se deplasau vînătorii. Doar că cotorul doveditor de recoltare a mistreţului nu a fost îndeplinit, fapt ce le-ar fi permis vînătorilor să iasă repetat la vînătoare pe data de 28 decembrie.

În altă unitate de transport a fost găsit şi un căprior împuşcat. Vînătorii au negat că l-ar fi vînat vreunul din ei şi nu au oferit nici o explicaţie pe cazul căpriorului ucis. Luînd în consideraţie cazul dat de braconaj, colaboratorii Inspectoratului Ecologic de Stat au întocmit tuturor vînătorilor-participanţi 16 procese-verbale, stabilindu-se un prejudiciu cauzat mediului în mărime de 10.000 lei. Toate cele 16 arme de vînătoare au fost ridicate şi transmise Ministerului Afacerilor Interne.

Şedinţa Colegiului MERN

sedinta colegiuluiLa 25.12.2008 a avut loc şedinţa ordinară a Colegiului Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale în cadrul căreia au fost examinate următoarele chestiuni:

- Cu privire la activitatea Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale şi a instituţiilor subordonate în anul 2008;

- Cu privire la Aprobarea Planului de activitate al Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale pentru anul 2009.

         Un raport amplu privind activitatea autorităţii centrale de mediu şi subdiviziunilor sale în anul 2008 a fost prezentat de către dl Ion Apostol, Viceministru al ecologiei şi resurselor naturale. Conducătorii subdiviziunilor ministerului Dermenji Veaceslav,Şef al Inspectoratului Ecologic de Stat, Slonovschi Valentin, Vicedirector al Agenţiei de Stat pentru Geologie „AGeoM",Buzdugan Artur, Director general adjunct al Agenţiei Naţionale de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice, Cazac Valeriu, Director al Serviciului Hidrometeorologic de Stat,  Constantinov Tatiana, Director al Institutului de Ecologie şi Geografie, au informat asistenţa despre rezultatele activităţii acestor instituţii şi au prezentat propuneri privind eficientizarea activităţii lor.

Dna Nagornîi Maria, şef Direcţie analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor MERN, a prezentat proiectul Planului de activitate al Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale pentru anul 2009.

Membrii colegiului au luat act de activitatea ministerului şi instituţiilor subordonate în anul 2008 şi au aprobat Planul de activitate al MERN pentru anul 2009.

Şedinţa Comitetului de evaluare a proiectelor de asistenţă tehnică

PNUDLa 22 decembrie 2008, în incinta Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale (MERN), a avut loc şedinţa Comitetului de evaluare a proiectelor de asistenţă tehnică, finanţate din Fondul Multilateral pentru Implementarea Protocolului de la Montreal privind substanţele ce distrug stratul de ozon, care vor fi implementate în comun cu PNUD (Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare). La întrunire au participat reprezentanţi ai Guvernului, Oficiului PNUD-Moldova, colaboratori ai MERN, reprezentanţi ai societăţii civile.

Şedinţa a fost deschisă de către dna Violeta Ivanov, ministru al ecologiei şi resurselor naturale, coordonator naţional al proiectelor. În luarea sa de cuvînt dna V.Ivanov a menţionat importanţa proiectelor pentru Republica Moldova, ţară-parte a Convenţiei privind protecţia stratului de ozon, semnată la Viena, şi a Protocolului dela Montreal referitor la substanţele ce distrug stratul de ozon. A fost subliniată relevanţa şi oportunitatea acestor proiecte în contextul respectării de către ţara noastră a prevederilor Convenţiei şi Protocolului.

Participanţilor le-au fost prezentate următoarele proiecte:

Strategia de tranziţie la aerosoli presurizaţi dozaţi non-CFC (clorfluorocarburi).

       Strategia de tranziţie la aerosoli presurizaţi dozaţi non-CFC va include:

studierea pieţei, analiza produselor alternative, a efectelor lor asupra sănătăţii omului, cooperarea cu importatorii principali şi reprezentanţii instituţiilor medicale în vederea trecerii la produse alternative acceptabile. Strategia va include elaborarea Planului multianual privind importul şi asigurarea trecerii lente la produse alternative.

Planul de management privind suprimarea eşalonată a HCFC (hidroclorfluorocarburi).

Acest plan prevede organizarea unei întruniri cu participarea reprezentanţilor Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale şi subdiviziunilor, ai Oficiului Ozon, experţilor internaţionali şi naţionali. După crearea echipelor de lucru va urma colectarea şi analiza datelor, consultarea persoanelor interesate şi organizarea unei mese rotunde, pregătirea şi prezentarea proiectului Planului de management  privind suprimarea HCFC.

După examinare, ambele proiecte au fost aprobate.

Implementarea proiectelor va începe în  anul 2009.

Fortificarea capacităţilor instituţionale ale subdiviziunilor Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale

niva1La Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale a avut loc înmînarea unităţilor de transport tip CHEVROLET-NIVA Agenţiilor ecologice Chişinău şi Bălţi şi Inspecţiilor ecologice Anenii-Noi, Cantemir, Criuleni, Donduşeni, Edineţ, Hînceşti, Ialoveni, Şoldăneşti, Taraclia, Ungheni. În luarea sa de cuvînt la acest eveniment doamna Violeta Ivanov, ministrul ecologiei şi resurselor naturale, a specificat importanţa îmbunătăţirii continue a condiţiilor de activitate ale inspectorilor ecologi în teritoriu. Recent toate serviciile desconcentrate au fost dotate cu calculatoare şi imprimante, iar astăzi două agenţii şi zece inspecţii  ce activează în condiţii complicate primesc în dotare automobile CHEVROLET-NIVA procurate din sursele financiare ale Fondului Ecologic Naţional.

La rîndul său, dl Veceslav Dermenji, şeful Inspectoratului Ecologic de Stat, a menţionat că dotarea serviciilor IES cu unităţi noi de transport va contribui la eficientizarea activităţii inspectorilor ecologi.

Seminar de prezentare a proiectelor de acte normative ce ţin de evaluarea impactului asupra mediului

letoni seminarLa 11.12.2008 a avut loc seminarul de prezentare a proiectelor de acte normative ce ţin de evaluarea impactului asupra mediului, la care au participat specialişti ai diverselor autorităţi interesate de resort, reprezentanţi ai sectorului asociativ de mediu.

Seminarul a fost deschis de către dna Violeta Ivanov, ministru al ecologiei şi resurselor naturale, care în cuvîntul său inaugural a specificat importanţa asistenţei acordate Republicii Moldova de către Letonia, ţară a Uniunii Europene care a acumulat o experienţă bogată în domeniul aproximării legislaţiei naţionale la standardele contemporane.

Republica Moldova dispune de o sistemă de evaluare a impactului asupra mediului înconjurător. În 1996 a fost adoptată Legea RM privind expertiza ecologică şi evaluarea impactului asupra mediului înconjurător, precum şi regulile de bază privind organizarea şi efectuarea acestora. Dar realităţile existente au dictat necesitatea modernizării actelor respective. Directoratul general al protecţiei mediului înconjurător al Comisiei Europene a recomandat elaborarea unor noi acte legislative şi normative.

Un suport important pentru Moldova în procesul de integrare europeană îl consituie asistenţa acordată de către un şir de ţări europene în implementarea reformelor din domeniul protecţiei mediului. Printre ţările cu care se colaborează permanent se enumără Austria, Elveţia, Cehia, Polonia şi Letonia. În conformitate cu Acordul moldo-leton de colaborare în domeniul protecţiei mediului, guvernul acestei ţări în ultimii doi ani acordă ţării noastre  asistenţă în domeniul aproximării legislaţiei moldoveneşti de mediu la directivele Uniunii Europene, în special la capitolele Biodiversitate, Managementul deşeurilor şi Evaluarea impactului asupra mediului.

În cadrul seminarului, participanţii au prezentat informaţii ample privind principiile generale de evaluare a impactului asupra mediului. Experţii din ambele ţări au examinat proiectele de acte legislative elaborate recent: al Legii cu privire la evaluarea impactului asupra mediului, al Regulamentului privind procedura de emitere a condiţiilor tehnice pentru acţiunile planificate care nu necesită evaluări ale impactului asupra mediului şi al Regulamentului privind procedura de evaluare a impactului asupra mediului în context transfrontier în Republica Moldova.

După definitivare, proiectele actelor respective vor fi supuse dezbaterilor publice, iar apoi prezentate Guvernului şi Parlamentului spre examinare şi aprobare.

Întrunirea Grupurilor de experţi din Republica Moldova şi Ucraina în domeniul resurselor piscicole

moldo ucrÎn conformitate cu Acordul interstatal de colaborare moldo-ucrainean privind utilizarea şi protecţia apelor transfrontaliere, în perioada 10-11 decembrie 2008, la Chişinău, a avut loc cea de a treia şedinţă a Grupului de experţi din ambele ţări în domeniul protecţiei fluviului Nistru. Şedinţa precedentă a avut loc la Iliciovsk (Ucraina).

La şedinţă au participat colaboratori ai autorităţilor de resort din ambele ţări. Delegaţia Republicii Moldova a fost condusă de către Mihail Coca, şef al Direcţiei resurse naturale şi biodiversitate al Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale, iar delegaţia Ucrainei – de către Grigori Puga, şef al Direcţiei protecţia resurselor acvatice vii şi reglementare a pescuitului al Comitetului de Stat pentru Gospodăria Piscicolă a Ucrainei.

Pe Agenda de lucru a Şedinţei au fost înscrise un şir de chestiuni ce ţin de dezvoltarea relaţiilor bilaterale de colaborare privind protecţia resurselor piscicole în bazinul Nistrului.

Şedinţa a finalizat cu semnarea unui Protocol şi adoptarea Planului de măsuri comune ale Grupurilor de experţi pe anul 2009 privind utilizarea raţională a resurselor acvatice în bazinele de frontieră.

A 3-a şedinţă a Grupului de Lucru privind aspectele legislative şi instituţionale în domeniul apelor

11decem08La 11 decembrie 2008 şi-a desfăşurat lucrările cea de-a 3-a şedinţă a Grupului de Lucru privind aspectele legislative şi instituţionale în domeniul apelor, la care au participat reprezentanţi ai autorităţilor centrale ce gestionează acest domeniu vital pentru ţară. Au participat de asemenea dl Tudor Robu, reprezentant al Delegaţiei Comisiei Europene în Moldova şi dna Caroline la Chapelle, director de proiect, Euroconsult Mott MacDonald Ltd

Şedinţa a fost deschisă de către dl Ion Apostol, viceministru al ecologiei şi resurselor naturale.

În cadrul şedinţei au fost puse în discuţie următoarele chestiuni:

-         Proiectele planurilor de convergenţă la Directiva cadru UE privind apa, Directiva UE privind epurarea apelor reziduale urbane şi Directiva UE privind protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi rezultaţi din agricultură;

-         Proiectul Regulamentului privind protecţia apelor de suprafaţă împotriva poluării;

-         Proiectul Regulamentului privind identificarea, delimitarea şi clasificarea corpurilor de apă.

Conceptul, structura şi conţinutul proiectelor de regulamente menţionate au fost discutate cu autorităţile publice responsabile de elaborarea şi implementarea politicii în domeniul gestionării apelor pe parcursul perioadei mai-septembrie 2008. Atât proiectele de regulamente, cât şi proiectele planurilor de convergenţă au fost prezentate la Seminarul „Convergenţa la directivele UE privindapa”, organizat de Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale la 30 octombrie 2008 şi urmează să fie supuse procedurii de coordonare oficială pe parcursul perioadei ianuarie-februarie 2009.

Facebook

facebook


youtube

Valid XHTML 1.0 Transitional

Total vizitatori2962185