Pagina principală  |    Contacte  |    Harta site  |    Subdiviziuni

Ministerul Mediului al Republicii Moldova
Min Mediului logou

Seminar informaţional naţional

seminarPOP1Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale a organizat Seminarul informaţional naţional „Gestionarea poluanţilor organici persistenţi şi altor substanţe chimice periculoase în Republica Moldova: probleme, soluţii, perspective”, ca parte componentă a campaniei de informare, conştientizare şi educaţie desfăşurată în cadrul Proiectului BM/GEF „Managementul şi distrugerea stocurilor de poluanţi organici persistenţi”. În cadrul lui au fost puse în discuţie problemele gestionării sigure a substanţelor chimice periculoase, inclusiv a poluanţilor organici persistenţi (POP), acţiunile ce se întreprind în vederea soluţionării lor şi perspectivele dezvoltării în Moldova a unui sistem durabil de management în acest domeniu la nivelul standardelor internaţionale.

Seminarul a fost deschis de către dl Ion Apostol, viceministru al ecologiei şi resurselor naturale. Cu un cuvînd de salut către participanţii la întrunire s-a adresat dl Sergiu Sococol, deputat în Parlamentul Republicii Moldova.

Raportorii au prezentat rezultatele activităţilor realizate în cadrul proiectului menţionat, precum şi ale altor proiecte similare, implementate în acest domeniu de Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale, Ministerul Apărării, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale al Ministerului Afacerilor Interne, organizaţii neguvernamentale, inclusiv măsurile de reducere a impactului şi eliminare a stocurilor de pesticide inutilizabile şi interzise şi a bifenililor policloruraţi, inventarierea terenurilor şi a echipamentului contaminat cu poluanţi organici persistenţi şi curăţirea lor, modernizarea cadrului legislativ şi normativ în domeniu, întărirea capacităţilor de monitorizare a poluării mediului cu aceste substanţe, crearea la nivel naţional a unui sistem modern de gestionare a substanţelor chimice, inclusiv a celor periculoase.

La lucrările seminarului au participat cca. 100 de persoane, reprezentanţi ai autorităţilor relevante, administraţiei publice locale, instituţiilor ştiinţifice, societăţii civile, implicate şi interesate în soluţionarea acestor probleme.

La seminar au fost efectuate totalurile activităţilor de informare şi sensibilizare a populaţiei în cadrul proiectului nominalizat şi trasate sarcinile pentru anul 2009.

Aprobarea cotelor pentru pescuitul industrial/comercial in anul 2009

pesteÎn temeiul art. 20 al Legii nr. 149-XVI din 8 iunie 2006 privind fondul piscicol, pescuitul şi piscicultura, Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale a emis ordinul nr. 53 din 21 noiembrie 2008 prin care se aprobă cotele pentru pescuitul industrial/comercial în anul 2009.

Conform acestui ordin, Cotele pescuitului industrial/comercial în anul 2009 în obiectivele acvatice piscicole naturale constituie:

- Fluviul Nistru, sectorul inferior, de la km 28 (s. Palanca) pînă la km 350 (500 m aval de podul Chişinău-Poltava) - 30 tone.

- Lacul de acumulare Dubăsari de la km 380 (s. Oxentia) pînă la km 490 (or. Camenca) - 15 tone.

- Fluviul Nistru, sectorul medial, de la km 380 pînă la km 649 (500 m aval de podul auto Otaci-Moghiliov-Podolski) - 5 tone.

- Rîul Prut de la km 2,5 (500 m în amonte de podul Giurgiuleşti-Galaţi) pînă la km 105 (s. Chircani) şi bălţile Manta - 10 tone.

- Lacul de acumulare Costeşti-Stînca - 25 tone.

- Lacul Cahul în limitele teritoriale ale Republicii Moldova - 15 tone.

Ordinul respectiv este publicat în Monitorul Oficial nr.211-212 din 28 noiembrie 2008.

Ședinţa operativă a MERN privind monitoringul factorilor de mediu

Sedinta monitoringLa 27 noiembrie 2008, în incinta Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale a avut loc şedinţa operativă cu privire la efectuarea monitoringului factorilor de mediu, care a fost condusă de dna Violeta Ivanov, Ministru al ecologiei şi resurselor naturale.

La şedinţă au participat dl Ion Apostol, viceministru al ecologiei şi resurselor naturale, reprezentanţi ai aparatului central al Ministerului, Serviciului Hidrometeorologic de Stat, Inspectoratului Ecologic de Stat, Agenţiei teritoriale ecologice Chişinău, Institutului de Ecologie şi Geografie.

Şedinţa a avut ca scop discutarea problemelor din domeniul monitoringului calităţii factorilor de mediu şi direcţiilor de abordare strategică a monitorizării poluării mediului nconjurător, inclusiv şi Sistemului de Monitoring Ecologic Integrat.

În rezultatul discuţiilor s-a determinat, că pentru soluţionarea problemelor abordate este necesară elaborarea Programului naţional de dezvoltare a sistemului de monitoring a factorilor de mediu. În final, a fost luată decizia de creare a unui grup de lucru care va elabora acest program.

Seminar de evaluare a capacităţilor naţionale de management al substanţelor chimice

IMG 4555Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale a organizat la 24 noiembrie 2008 un seminar privind evaluarea capacităţilor naţionale de management al substanţelor chimice în cadrul proiectului „Parteneriatul Moldova-UNEP privind crearea capacităţilor pentru îmbunătăţirea managementului durabil al substanţelor chimice în Republica Moldova şi implementarea SAICM”.

Seminarul a avut ca scop evaluarea capacităţilor naţionale privind managementul durabil al substanţelor chimice, în conformitate cu exigenţele de protecţie a mediului şi sănătăţii umane, reglementate în cadrul tratatelor internaţionale, la care Moldova este Parte  şi reprezintă primul pas important pentru ţară în identificarea platformei capacităţilor naţionale pentru efectuarea unui management durabil în acest domeniu. 

Totodată, în cadrul seminarului a fost prezentat Primul Profil Naţional privind Managementul Substanţelor Chimice în Republica Moldova, care reprezintă un document naţional de referinţă privind infrastructura legislativă, instituţională, administrativă şi tehnică a managementului naţional al substanţelor chimice.

La seminar au participat experţi naţionali, practicieni şi specialişti în domeniul folosirii substanţelor chimice în economia naţională, reprezentanţi ai administraţiei publice centrale, agenţi economici,  reprezentanţi ai societăţii civile şi ai mediului academic.

Proiectul „Parteneriatul Moldova-UNEP privind crearea capacităţilor pentru îmbunătăţirea managementului durabil al substanţelor chimice în Republica Moldova şi implementarea SAICM” este finanţat de Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu, implementat de către MERN şi Departamentul Substanţelor Chimice al UNEP, şi are ca scop acordarea de asistenţă Guvernului Republicii Moldova la etapa iniţială de implementare a prevederilor Abordării Strategice a managementului internaţional al substanţelor chimice (SAICM), aprobată în februarie 2006 la Dubai.  Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătăţirea managementului durabil al substanţelor chimice în Moldova şi implementarea acordurilor relevante de mediu în domeniul gestionării substanţelor chimice şi deşeurilor lor.

Acte legislative intrate recent în vigoare

A intrat în vigoare Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 1296 din 20.11.2008 cu privire la modalitatea de percepere a plăţilor ecologice pentru importul mărfurilor care, în procesul utilizării cauzează poluarea mediului şi pentru ambalajul mărfurilor de import din plastic şi/sau „tetra-pack".

Se stabileşte că plata pentru ambalajul primar din plastic şi/sau „tetra-pack" al produselor importate, cu excepţia produselor lactate, al căror volum se indică în litri, se calculează conform normativelor stabilite în art.11 al Legii nr.1540-XIII din 25 februarie 1998 privind plata pentru poluarea mediului. Cu referinţă la celelalte tipuri de ambalaj, plata pentru poluarea mediului se efectuează în corespundere cu normativul de plată, expus în anexa nr. 8 la această lege.

Este aprobat modelul Declaraţiei ecologice depuse pe propria răspundere de către importator, la plasarea mărfurilor în regim vamal de import.

Hotărîrea este publicată în Monitorul Oficial nr.210 din 25 noiembrie 2008.

Popularea cu puiet de peşte a lacului Dubăsari

Dubasari puietLa 25.11.2008 dna Violeta Ivanov, ministru al ecologiei şi resurselor naturale, a participat la acţiunea de populare cu puiet de peşte a lacului Dubăsari.

Începînd cu anul 1998, Serviciul Piscicol populează anual bazinele acvatice cu puiet de peşte de specii valoroase – crap, cosaş, sînger, novac, şalău, etc.

În perioada 2005 - 2007, Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale, prin intermediul Fondului Ecologic Naţional, a alocat în jur de 1 mil. lei pentru efectuarea măsurilor de ameliorare piscicolă şi reproducere a peştilor (popularea cu puiet de peşte a bazinelor acvatice, construirea Centrului de reproducere a speciilor valoroase de peşti, etc.)

În primăvara anului 2008 a fost efectuată popularea cu puiet a lacului Costeşti-Stînca (4,5 mil. alevini de plătică, babuşcă şi şalău) şi a lacului Dubăsari (7000 kg de puiet de peşte). La 25.11.2008 s-a efectuat popularea cu puiet a lacului Dubăsari cu încă 7000 kg de puiet de cosaş (20%), crap(20%) , sînger (45%) şi novac (15%), cu o greutate medie de 340-350 gr, în număr de cca 20000 bucăţi.

Speciile de peşti selectate pentru populare contribuie la stoparea sau micşorarea creşterii plantelor de mlaştină şi de baltă care duc la înămolirea lacului Dubăsari.

Popularea cu peşte se efectuează din surse financiare acumulate din vînzarea biletelor pentru pescuitul amator, comercializarea cotelor de pescuit industrial-comercial, restituirea prejudiciului cauzat resurselor piscicole în urma pescuitului ilicit, precum şi  cu susţinere financiară din Fondul Ecologic Naţional.

Acţiunea de populare cu peşte a lacului Dubăsari se încadrează şi în Planul de acţiuni pentru lichidarea consecinţelor inundaţiilor din vara anului 2008.

Întrunire regională în cadrul Agenţiei Naţionale de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice

Intrunire regionalaÎn perioada 17-19 noiembrie 2008 a avut loc cea de-a II-a Întrunire regională a managerilor şi coordonatorilor din ţările participante la Programul de asistenţă oferit de Comisia de Reglementări Nucleare (CRN) din SUA, privind stabilirea reglementării şi controlului surselor de radiaţii ionizante. Întrunirea a fost deschisă de către dl Ion Apostol, Viceministru al Ecologiei şi Resurselor Naturale.

În cadrul întrunirii participanţi din 10 ţări (Armenia, Azerbaijan, Georgia, Kazahstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Ukraina, Uzbekistan, Vietnam şi Moldova), beneficiari ai programului, au prezentat rezultatele elaborării şi implementării sistemului de măsuri, menit să asigure realizarea controlului de reglementare şi să menţină protecţia şi securitatea radiologică la un nivel adecvat.

Participanţii au expus informaţia privind baza legislativă naţională în vigoare din domeniu, convenţiile, tratatele şi acordurile internaţionale la care sunt parte. Un accent deosebit s-a pus pe realizarea funcţiilor de bază ale Organului de Reglementare – autorizarea, supravegherea, evidenţa şi controlul surselor de radiaţii ionizante, elaborarea şi promovarea cadrului normativ necesar.

În rezultatul prezentării şi evaluării Sistemului Informaţional, care reprezintă un instrument important în analiza eficacităţii realizării Programului de Reglementare, s-a ajuns la concluzia că majoritatea ţărilor implementează softul electronic „Regulatory Information System”.

A avut loc un schimb de opinii privind aplicarea practică a acestuia, în special al modulului „RASOD” de formare şi gestionare a bazei de date pentru sursele de radiaţii ionizante. Au fost puse în discuţie unele probleme care au apărut pe parcursul administrării acestuia. Agenţia Naţională de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice a MERN de asemenea a prezentat erorile apărute în procesul de gestionare, acestea fiind corectate, pe parcursul întrunirii, cu suportul autorilor din Armenia. Elaboratorii au prezentat o versiune nouă a programului, în care s-a ţinut cont de propunerile şi obiecţiile înaintate de către utilizatori, în rezultatul experienţei acumulate pe parcursul unui an de implementare a acestuia.

Experţii CRN SUA şi din partea UE au menţionat progresele semnificative în domeniul stabilirii infrastructurii de reglementare a securităţii nucleare şi radiologice în cadrul ţărilor participante. În special a fost înalt apreciată crearea unei singure autorităţi de reglementare în Moldova, cît şi dinamica stabilirii cadrului legislativ şi normativ capabil să asigure o reglementare eficientă în domeniu. S-a subliniat, că pentru menţinerea riscurilor legate de expunerea la radiaţii ionizante la un nivel optim pentru societate, statul este obligat, prin intermediul Organului de Reglementare, sa asigure realizarea unui program de reglementare efectiv al controlului surselor de radiaţii ionizante.

Facebook

facebook


youtube

Valid XHTML 1.0 Transitional

Total vizitatori2949479