Pagina principală  |    Contacte  |    Harta site  |    Subdiviziuni

Ministerul Mediului al Republicii Moldova
Min Mediului logou

Întrunirea Grupurilor de experţi din Republica Moldova şi Ucraina în domeniul resurselor piscicole

moldo ucrÎn conformitate cu Acordul interstatal de colaborare moldo-ucrainean privind utilizarea şi protecţia apelor transfrontaliere, în perioada 10-11 decembrie 2008, la Chişinău, a avut loc cea de a treia şedinţă a Grupului de experţi din ambele ţări în domeniul protecţiei fluviului Nistru. Şedinţa precedentă a avut loc la Iliciovsk (Ucraina).

La şedinţă au participat colaboratori ai autorităţilor de resort din ambele ţări. Delegaţia Republicii Moldova a fost condusă de către Mihail Coca, şef al Direcţiei resurse naturale şi biodiversitate al Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale, iar delegaţia Ucrainei – de către Grigori Puga, şef al Direcţiei protecţia resurselor acvatice vii şi reglementare a pescuitului al Comitetului de Stat pentru Gospodăria Piscicolă a Ucrainei.

Pe Agenda de lucru a Şedinţei au fost înscrise un şir de chestiuni ce ţin de dezvoltarea relaţiilor bilaterale de colaborare privind protecţia resurselor piscicole în bazinul Nistrului.

Şedinţa a finalizat cu semnarea unui Protocol şi adoptarea Planului de măsuri comune ale Grupurilor de experţi pe anul 2009 privind utilizarea raţională a resurselor acvatice în bazinele de frontieră.

A 3-a şedinţă a Grupului de Lucru privind aspectele legislative şi instituţionale în domeniul apelor

11decem08La 11 decembrie 2008 şi-a desfăşurat lucrările cea de-a 3-a şedinţă a Grupului de Lucru privind aspectele legislative şi instituţionale în domeniul apelor, la care au participat reprezentanţi ai autorităţilor centrale ce gestionează acest domeniu vital pentru ţară. Au participat de asemenea dl Tudor Robu, reprezentant al Delegaţiei Comisiei Europene în Moldova şi dna Caroline la Chapelle, director de proiect, Euroconsult Mott MacDonald Ltd

Şedinţa a fost deschisă de către dl Ion Apostol, viceministru al ecologiei şi resurselor naturale.

În cadrul şedinţei au fost puse în discuţie următoarele chestiuni:

-         Proiectele planurilor de convergenţă la Directiva cadru UE privind apa, Directiva UE privind epurarea apelor reziduale urbane şi Directiva UE privind protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi rezultaţi din agricultură;

-         Proiectul Regulamentului privind protecţia apelor de suprafaţă împotriva poluării;

-         Proiectul Regulamentului privind identificarea, delimitarea şi clasificarea corpurilor de apă.

Conceptul, structura şi conţinutul proiectelor de regulamente menţionate au fost discutate cu autorităţile publice responsabile de elaborarea şi implementarea politicii în domeniul gestionării apelor pe parcursul perioadei mai-septembrie 2008. Atât proiectele de regulamente, cât şi proiectele planurilor de convergenţă au fost prezentate la Seminarul „Convergenţa la directivele UE privindapa”, organizat de Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale la 30 octombrie 2008 şi urmează să fie supuse procedurii de coordonare oficială pe parcursul perioadei ianuarie-februarie 2009.

Şedinţă de lucru

SeminarOzon1La 2.12.2008 a avut loc şedinţa grupului de contact a ţărilor din reţeaua regională pentru Europa de Est şi Asia Centrală privind implementarea Planului de management pentru suprimarea finală a clorofluorocarburilor (CFC), organizată de către Oficiul „Ozon” al Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale.

Şedinţa a fost deschisă de către dna Maria Nagornîi, şef Direcţie analiză, monitorizare şi evaluarea politicilor a MERN. La întrunire au participat experţi din Armenia, Georgia, Kirghizstan, Moldova şi Turkmenistan, precum şi reprezentanţii agenţiilor de implementare -  UNEP, PNUD şi UNIDO.

Pe agenda de zi a şedinţei au fost înscrise următoarele chestiuni:

-          prezentarea activităţilor realizate în cadrul Planului de management privind suprimarea finala a CFC;

-          evaluarea activităţilor realizate în cadrul Planului de management privind suprimarea finala a CFC;

-          discutarea barierelor şi obstacolelor la implementarea Planului de management privind suprimarea finala a CFC;

-          planificarea activităţilor pentru faza a II-a prevăzuta de Planul de management privind suprimarea finala a CFC;

-          schimbul de informaţii privind realizarea proiectelor de asistenţă tehnică în ţările prezente la şedinţă;

-          stabilirea principiilor de colaborare între asociaţiile frigorifice  în cadrul reţelei regionale şi posibilitatea de colaborare cu asociaţiile internaţionale similare.

Colaboratorii Oficiilor Ozon  din Kirghizstan şi Moldova au prezentat rapoarte despre realizarea primei faze a Planului de management privind suprimarea finală a CFC. Au fost puse în discuţie cele mai eficiente modalităţi de atingere a obiectivului principal: suprimarea finală a CFC-12 către 1 ianuarie 2008. Rapoartele date au fost aprobate de  Comitetul Executiv al Fondului Multilateral pentru implementarea Protocolului de la Montreal privind  substanţelor ce distrug stratul de ozon, inclusiv planul de lucru pentru faza a II-a şi bugetul. 

Seminar informaţional naţional

seminarPOP1Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale a organizat Seminarul informaţional naţional „Gestionarea poluanţilor organici persistenţi şi altor substanţe chimice periculoase în Republica Moldova: probleme, soluţii, perspective”, ca parte componentă a campaniei de informare, conştientizare şi educaţie desfăşurată în cadrul Proiectului BM/GEF „Managementul şi distrugerea stocurilor de poluanţi organici persistenţi”. În cadrul lui au fost puse în discuţie problemele gestionării sigure a substanţelor chimice periculoase, inclusiv a poluanţilor organici persistenţi (POP), acţiunile ce se întreprind în vederea soluţionării lor şi perspectivele dezvoltării în Moldova a unui sistem durabil de management în acest domeniu la nivelul standardelor internaţionale.

Seminarul a fost deschis de către dl Ion Apostol, viceministru al ecologiei şi resurselor naturale. Cu un cuvînd de salut către participanţii la întrunire s-a adresat dl Sergiu Sococol, deputat în Parlamentul Republicii Moldova.

Raportorii au prezentat rezultatele activităţilor realizate în cadrul proiectului menţionat, precum şi ale altor proiecte similare, implementate în acest domeniu de Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale, Ministerul Apărării, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale al Ministerului Afacerilor Interne, organizaţii neguvernamentale, inclusiv măsurile de reducere a impactului şi eliminare a stocurilor de pesticide inutilizabile şi interzise şi a bifenililor policloruraţi, inventarierea terenurilor şi a echipamentului contaminat cu poluanţi organici persistenţi şi curăţirea lor, modernizarea cadrului legislativ şi normativ în domeniu, întărirea capacităţilor de monitorizare a poluării mediului cu aceste substanţe, crearea la nivel naţional a unui sistem modern de gestionare a substanţelor chimice, inclusiv a celor periculoase.

La lucrările seminarului au participat cca. 100 de persoane, reprezentanţi ai autorităţilor relevante, administraţiei publice locale, instituţiilor ştiinţifice, societăţii civile, implicate şi interesate în soluţionarea acestor probleme.

La seminar au fost efectuate totalurile activităţilor de informare şi sensibilizare a populaţiei în cadrul proiectului nominalizat şi trasate sarcinile pentru anul 2009.

Aprobarea cotelor pentru pescuitul industrial/comercial in anul 2009

pesteÎn temeiul art. 20 al Legii nr. 149-XVI din 8 iunie 2006 privind fondul piscicol, pescuitul şi piscicultura, Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale a emis ordinul nr. 53 din 21 noiembrie 2008 prin care se aprobă cotele pentru pescuitul industrial/comercial în anul 2009.

Conform acestui ordin, Cotele pescuitului industrial/comercial în anul 2009 în obiectivele acvatice piscicole naturale constituie:

- Fluviul Nistru, sectorul inferior, de la km 28 (s. Palanca) pînă la km 350 (500 m aval de podul Chişinău-Poltava) - 30 tone.

- Lacul de acumulare Dubăsari de la km 380 (s. Oxentia) pînă la km 490 (or. Camenca) - 15 tone.

- Fluviul Nistru, sectorul medial, de la km 380 pînă la km 649 (500 m aval de podul auto Otaci-Moghiliov-Podolski) - 5 tone.

- Rîul Prut de la km 2,5 (500 m în amonte de podul Giurgiuleşti-Galaţi) pînă la km 105 (s. Chircani) şi bălţile Manta - 10 tone.

- Lacul de acumulare Costeşti-Stînca - 25 tone.

- Lacul Cahul în limitele teritoriale ale Republicii Moldova - 15 tone.

Ordinul respectiv este publicat în Monitorul Oficial nr.211-212 din 28 noiembrie 2008.

Ședinţa operativă a MERN privind monitoringul factorilor de mediu

Sedinta monitoringLa 27 noiembrie 2008, în incinta Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale a avut loc şedinţa operativă cu privire la efectuarea monitoringului factorilor de mediu, care a fost condusă de dna Violeta Ivanov, Ministru al ecologiei şi resurselor naturale.

La şedinţă au participat dl Ion Apostol, viceministru al ecologiei şi resurselor naturale, reprezentanţi ai aparatului central al Ministerului, Serviciului Hidrometeorologic de Stat, Inspectoratului Ecologic de Stat, Agenţiei teritoriale ecologice Chişinău, Institutului de Ecologie şi Geografie.

Şedinţa a avut ca scop discutarea problemelor din domeniul monitoringului calităţii factorilor de mediu şi direcţiilor de abordare strategică a monitorizării poluării mediului nconjurător, inclusiv şi Sistemului de Monitoring Ecologic Integrat.

În rezultatul discuţiilor s-a determinat, că pentru soluţionarea problemelor abordate este necesară elaborarea Programului naţional de dezvoltare a sistemului de monitoring a factorilor de mediu. În final, a fost luată decizia de creare a unui grup de lucru care va elabora acest program.

Seminar de evaluare a capacităţilor naţionale de management al substanţelor chimice

IMG 4555Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale a organizat la 24 noiembrie 2008 un seminar privind evaluarea capacităţilor naţionale de management al substanţelor chimice în cadrul proiectului „Parteneriatul Moldova-UNEP privind crearea capacităţilor pentru îmbunătăţirea managementului durabil al substanţelor chimice în Republica Moldova şi implementarea SAICM”.

Seminarul a avut ca scop evaluarea capacităţilor naţionale privind managementul durabil al substanţelor chimice, în conformitate cu exigenţele de protecţie a mediului şi sănătăţii umane, reglementate în cadrul tratatelor internaţionale, la care Moldova este Parte  şi reprezintă primul pas important pentru ţară în identificarea platformei capacităţilor naţionale pentru efectuarea unui management durabil în acest domeniu. 

Totodată, în cadrul seminarului a fost prezentat Primul Profil Naţional privind Managementul Substanţelor Chimice în Republica Moldova, care reprezintă un document naţional de referinţă privind infrastructura legislativă, instituţională, administrativă şi tehnică a managementului naţional al substanţelor chimice.

La seminar au participat experţi naţionali, practicieni şi specialişti în domeniul folosirii substanţelor chimice în economia naţională, reprezentanţi ai administraţiei publice centrale, agenţi economici,  reprezentanţi ai societăţii civile şi ai mediului academic.

Proiectul „Parteneriatul Moldova-UNEP privind crearea capacităţilor pentru îmbunătăţirea managementului durabil al substanţelor chimice în Republica Moldova şi implementarea SAICM” este finanţat de Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu, implementat de către MERN şi Departamentul Substanţelor Chimice al UNEP, şi are ca scop acordarea de asistenţă Guvernului Republicii Moldova la etapa iniţială de implementare a prevederilor Abordării Strategice a managementului internaţional al substanţelor chimice (SAICM), aprobată în februarie 2006 la Dubai.  Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătăţirea managementului durabil al substanţelor chimice în Moldova şi implementarea acordurilor relevante de mediu în domeniul gestionării substanţelor chimice şi deşeurilor lor.

Facebook

facebook


youtube

Valid XHTML 1.0 Transitional

Total vizitatori3010132