Pagina principală  |    Contacte  |    Harta site  |    Subdiviziuni

Ministerul Mediului al Republicii Moldova
Min Mediului logou

Dialog Politic Naţional

DialogLa 24 septembrie anul curent, Ministerul Ecologiei şi Resursele Naturale,  în comun cu Comisia Economică pentru Europa, a organizat un Dialog Politic Naţional la care au participat reprezentanţi ai ministerelor şi instituţiilor interesate în promovarea managementului integrat al apelor din Republica Moldova.  Participanţii la Seminar: reprezentanţi ai Comisiei Europeane, ai Biroului de cooperare a Elveţiei cu Moldova, ai proiectului TACIS „ Cooperarea în Bazinul Mării Negre”, ai REC Moldova  au fost salutaţi de către dna Violeta Ivanov, Ministru al ecologiei şi resurselor naturale, care a deschis lucrările seminarului.

Scopul Seminarului  a fost de a  analiza în comun cu organele  interesate, la nivel naţional,  activităţile întreprinse de instituţiile şi ministerele de resort (Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale, Ministerul Sănătăţii, Agenţia „Apele Moldovei”, Ministerul Administraţiei Publice Locale, Organizaţiile neguvernamentale) pentru implementarea Iniţiativei UE privind apa şi a altor scopuri milenare.

În cadrul Seminarului au fost discutate probleme ţin de unele aspecte  ale Directivei UE privind apa, inclusiv:

-       Examinarea noii Legi a apelor, în contextul organizării managementului pe bazine hidrografice şi rolul Comitetelor bazinale.

-       Directiva UE privind apele uzate urbane şi implementarea ei în Moldova.

La seminar au fost prezentate activităţile preconizate pentru perioada 2009-2015 în scopul implementării de către instituţiile relevante a  Protocolului  „Apă şi Sănătate”.

În cadrul discuţiilor au fost abordate probleme ce ţin de managementul râurilor mici, care sunt puternic poluate de agenţii economici, de rolul  autorităţilor în soluţionarea acestor probleme.

La seminar au  fost prezentate bunele practici ale altor state în managementul apelor.

Oaspeţii au apreciat  activităţile de armonizare a legislaţiei naţionale în domeniul apelor la cea a UE. A fost recomandată continuarea conlucrării în comun cu cei interesaţi în soluţionarea problemelor ce ţin de “Protocolul Apă şi Sănătate”, implementarea Directivei privind apele uzate urbane, şi a Directivei-cadru Apă, întru îmbunătăţirea stării mediului şi a sănătăţii populaţiei. 

Şedinţă de lucru la Goteşti, Cantemir

Gotesti2Recent Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale a convocat o şedinţă de lucru în satul Goteşti, raionul Cantemir, cu participarea reprezentanţilor Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru, Ministerului Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului, Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţii Excepţionale, Consiliului raional Cantemir şi primăriei  satului Goteşti, cu privire la eroziunile de teren din această localitate. Şedinţa a fost condusă de dna Violeta Ivanov, ministrul ecologiei şi resurselor naturale.

Grupul de lucru a constatat  că în Programul de valorificare a terenurilor noi şi de sporire a fertilităţii solurilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 589 din 08.05.2008, sunt preconizate pentru anii 2008-2011 lucrări hidrotehnice antierozionale în hotarele administrativ-teritoriale ale satului Goteşti în sumă de 3 000 000 lei, din care 400 000 vor fi valorificate în 2008 de către Întreprinderea de Stat pentru Protecţia Solurilor, Leova.

Prima etapă a proiectului de execuţie este elaborat de Asociaţia Republicană de Stat pentru Protecţia Solurilor. Pentru finanţarea lucrărilor de proiectare au fost alocate din bugetul de stat 100000 lei în anul 2008, iar pentru 2009 sunt prevăzute încă 150000 lei.

O parte din terenurile pe care se preconizează să fie efectuate lucrările hidrotehnice antierozionale, sunt deţinute de cetăţeni cu drept de proprietate privată, ceea ce la moment constituie principalul impediment pentru continuarea  lucrărilor.

Consiliul de Administrare al Fondului Ecologic Naţional a aprobat primăriei satului Goteşti un grant în valoare de 466908 lei pentru efectuarea lucrărilor de stopare a proceselor erozionale.

La finele şedinţei a fost întocmit un plan de activitate, care va permite continuarea şi definitivarea lucrărilor hidrotehnice antierozionale, cu indicarea instituţiilor responsabile.

Darea în exploatare a instalaţiei de obţinere a gazelor biologice

Tintareni2La 25 septembrie 2008, la Ţînţăreni, Raionul Anenii Noi a avut loc ceremonia de dare în exploatare a instalaţiei de obţinere a gazelor biologice şi producere a energiei electrice la rampa de deşeuri menajere solide a municipiului Chişinău, la care a participat Vladimir Voronin, Preşedintele republicii Moldova, Violeta Ivanov, Ministru al ecologiei şi resurselor naturale, conducători ai autorităţilor publice locale.

Darea în exploatare a acestei instalaţii de captare a gazelor biologice în scopul producerii energiei electrice constituie prima etapă a unuia din cele 5 Proiecte pe care Republica Moldova le va realiza în următorii 10 ani în cadrul Mecanismului Dezvoltării Nepoluante (MDN) a Protocolului de la Kyoto a Convenţiei-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la schimbarea climei. Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale este autoritatea publică centrală responsabilă de realizarea prevederilor Convenţiei la nivel naţional.

Proiectul „Captarea biogazului şi producerea energiei electrice la rampa de deşeuri menajere solide de la Ţînţăreni, raionul Anenii-Noi, Republica Moldova” este implementat de către ÎM Biogas Inter SRL. Obiectivul Proiectului este în corespundere cu cerinţele MDN şi se axează pe reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, care se produc la acest poligon, prin utilizarea acestora în calitate de combustibil pentru o centrală electrică (CE) cu capacitatea de circa 2,0 MW. Astfel, în rezultatul utilizării metanului, care se produce la acest poligon în rezultatul descompunerii deşeurilor stocate şi care pînă acum nu era utilizat şi se emitea în atmosferă, va fi produsă energie electrică care va fi distribuită în reţea. În rezultatul comercializării volumului de emisii de gaze cu efect de seră (în cazul dat metan) redus în cadrul acestui Proiect se preconizează a obţine anual un beneficiu de circa 1 milion Euro. Prin aceasta se planifică a recupera toate cheltuielile suportate pentru procurarea şi întreţinerea echipamentului din cadrul Proiectului în cel mult trei ani. Perioada totală de implementare a Proiectului este 10 ani. Pe parcursul acestei perioade se preconizează a reduce circa 800 mii tone de gaze cu efect de seră.

Ora ecologică

La 30 septembrie 2008,  în instituţiile de învăţămînt din republică se va desfăşura Ora ecologică cu genericul „Fenomene naturale extreme în Republica Moldova. Influenţa hazardurilor naturale aspra mediului”. Materialul informativ este publicat în ziarul „Făclia” din 20.09.08 şi poate fi accesat la adresa Activitatea Ministerului Mediului.

Accesul la informaţia de mediu în contextul Zilelor Dreptului de a Şti

La 22.09.08, cu ocazia Zilelor dreptului de a şti, dna Violeta Ivanov, ministru al ecologiei şi resurselor naturale, a participat la conferinţa anuală „Accesul la informaţie, legislaţie, realitate, perspective” organizată de către Guvernul Republicii Moldova, Centrul „Acces-Info”, „Open Society Institute” din Budapesta şi Fundaţia „Soros – Moldova”.

         La conferinţă au participat şi prezentat comunicări un şir de conducători ai autorităţilor centrale, reprezentanţi ai sectorului asociativ, ce activează în domeniul accesului la informaţie. În luarea sa de cuvînt dna Violeta Ivanov a subliniat necesitatea aprofundării asigurării transparenţei în activitatea cotidiană a ministerelor şi departamentelor. La MERN, după cum a menţionat dna V.Ivanov, graţia specificului activităţii, accentul e pus pe conştientizarea de către fiecare cetăţean a necesităţii asigurării protecţiei mediului înconjurător.

         Practic, în toate cele circa 30 de legi de mediu au fost incluse compartimente sau articole care prevăd asigurarea accesului persoanelor fizice şi asociaţiilor obşteşti la informaţia ecologică.

         Ministerul a iniţiat procedura de semnare şi ratificare a Convenţiei Aarhus privind accesul la informaţie, justiţie şi participarea publicului la adoptarea deciziilor în domeniul mediului şi va fi gazda celei de-a patra conferinţă a ţărilor semnatare ale convenţiei, care va avea loc în 2011.

         Conform prevederilor convenţiei, dar şi a legislaţiei naţionale:

•      Ministerul şi subdiviziunile informează în permanenţă publicul despre  activitatea cotidiană prin intermediul mijloacelor audiovizualului, presei scrise, seminarelor, conferinţelor de presă, briefingurilor, plasării materialelor în pagina web www.mediu.gov.md . În acest scop au fost contractate relaţii cu Compania publică „TELE RADIO MOLDOVA”, care pune pe post emisiunile radiofonice „Eco tera” (săptămînal) şi emisiunea televizată „Tera vita” (o dată în două săptămîni).

•      Conducerea, colaboratorii MERN acordă în permanenţă interviuri radio, TV cu diverse tematici. Practic săptămînal la minister se organizează conferinţe de presă.

•      Informaţii privind activitatea ministerului şi subdiviziunilor se publică în ediţiile periodice „Moldova Suverană”, „Nezavisimaia Moldova”, „Natura”, „Făclia”, „Noi”, „Alunelul”, „Florile Dalbe” ş. a. Ministerul dispune de o publicaţie proprie „Mediul ambiant”. În scopul încurajării activităţilor de mediatizare anual, cu ocazia Zilei mondiale a mediului se efectuează totalurile concursului pentru cele mai bune publicaţii de mediu.

•      Concursurile naţionale “Cea mai verde, mai salubră şi mai amenajată localitate”, “Un rîu curat de la sat la sat”, alte campanii şi acţiuni anuale (“În oraş fără automobilul meu!”, “Un arbore pentru dăinuirea noastră”) se mediatizează pe larg în presă.

•      În baza Legii cu privire la protecţia mediului înconjurător (1993), MERN elaborează şi publică anual Raportul privind starea mediului din ţară. Totodată acesta este plasat şi pe pagina web a MERN.

•      Rezultatele monitorizării şi colectării datelor sunt raportate organelor de decizie şi sunt puse la dispoziţia publicului larg şi a comunităţii internaţionale, sub diferite forme:

•      Buletine zilnice, lunare,  privind calitatea  factorilor de mediu;

•      Rapoarte anuale privind calitatea aerului, apei şi solului;

•      Cadastrul Apelor (anual, în comun cu “Apele Moldovei” şi “AGeoM”).

În anul 2000 Ministerul a creat Centrul Informaţional de Mediu, accesibil publicului larg. Centrul administrează o bibliotecă cu materiale în domeniul mediului, găzduieşte mese rotunde, conferinţe de presă, briefinguri şi alte evenimente de informare.

Ministerul planifică să promoveze crearea centrelor Aarhus locale pentru a asigura accesul publicului la informaţia de mediu. Un centru pilot a fost deja deschis şi funcţionează cu succes în centrul raional Ştefan Vodă. 

Conferinţă de presă consacrată Săptămînii Mobilităţii Europene «Un aer curat pentru toţi»

conferinta aerLa 19 septembrie 2008 la Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale a fost organizată o conferinţă de presă consacrată Săptămînii Mobilităţii Europene cu genericul „Un aer curat pentru toţi”.

La conferinţă au participat: Violeta Ivanov, ministru al ecologiei şi resurselor naturale, Iurie Stamatin, prim-adjunct şef al Inspectoratului Ecologic de Stat.

În luarea sa de cuvînt, dna V.Ivanov a informat asistenţa despre Iniţiativa Uniunii Europene, lansată în anul 2000  de către Comisarul european pentru mediu dna Margot Walstrom şi organizată anual în a treia decadă a lunii septembrie.

Republica Moldova s-a inclus în realizarea acestor acţiuni în anul 2002 prin aderarea la ea a oraşelor Chişinău, Bălţi, Orhei şi Cahul, care au semnat declaraţia Comună şi Carta Iniţiativei. Ulterior la această acţiune au aderat Soroca, Ungheni, Criuleni, Anenii-Noi şi  alte oraşe ale ţării.

În acest an genericul acţiunii este „Săptămîna Mobilităţii Europene  „Un aer curat pentru toţi”.

Obiectivul principal al Iniţiativei este ca populaţia, autorităţile publice locale şi agenţii economici să conştientizeze impactul negativ pe care îl au sursele fixe şi mobile de poluare a aerului atmosferic asupra calităţii vieţii şi mediului înconjurător, încercîndu-se de a identifica metode de diminuare a efectelor de pe urma poluării.

Ministerul, ca autoritate relevantă de mediu, este responsabil de promovarea cadrului legislativ şi de ajustarea lui la standardele europene şi mondiale. Actele legislative principale care reglementează activităţile în cauză sunt Legea privind protecţia mediului înconjurător şi Legea privind protecţia aerului atmosferic.

A fost aprobat Programul de diminuare a poluării aerului atmosferic de către mijloacele de transport auto;  Regulamentul cu privire la regimul comercial şi reglementarea utilizării hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon; Programul naţional de suprimare eşalonată a substanţelor ce distrug stratul de ozon în Republica Moldova, alte acte normative.

 Statul nostru a ratificat Convenţia de la Viena privind protecţia stratului de ozon, Convenţia-cadru a ONU privind schimbările climatice, Convenţia privind poluarea transfrontalieră a aerului la distanţe mari şi Protocolul de la Kyoto.

Ministerul efectuează controlul asupra prevenirii poluării aerului atmosferic  prin efectuarea expertizei ecologice a proiectelor şi eliberarea autorizaţiilor pentru cotele maximal admisibile de emisii. Serviciul Hidrometeorologic de Stat efectuează controlul poluării de fond a aerului atmosferic prin reţeaua de monitoring existentă.

Calitatea aerului atmosferic în ţara noastră este influenţată de două tipuri de poluare: sursele fixe (întreprinderile industriale, CET-urile şi cazangeriile) şi transportul. Ponderea de poluare de către transportul auto o constituie 89%, iar emisiile surselor fixe – 11%. În 2007 au fost înregistrate 1755 surse fixe de poluare, care emit în aerul atmosferic în mediu, anual, 19,8 mii tone de particule solide, dioxizi de sulf, oxizi de carbon ş.a.

La sfîrşitul anului 2007 în ţară erau înregistrate 555400 mijloace de transport, inclusiv 489400 de vehicule. Volumul emisiilor de la aceste mijloace de transport în2007 aconstituit 180 mii tone, fiind în permanentă creştere. În anul trecut în aerul atmosferic au fost emise circa 100 mii tone de oxizi de carbon, 20 mii tone de dioxid de azot, 4500 tone de funingine, 18 mii tone de hidrocarburi şi alte substanţe poluante.

Astăzi fiecărui locuitor din ţară îi revin în mediu cîte 60 kg/an de substanţe nocive ale emisiilor auto, iar în oraşele mari această cotă se dublează şi atinge cifra de peste 120 kg/an.

În concluzie dna ministru a subliniat că ministerul şi subdiviziunile îşi vor concentra eforturile asupra creării unui sistem viabil de supraveghere a calităţii aerului atmosferic pe întreg teritoriul ţării, bazat pe standarde internaţionale; vor propune consumatorilor de energie implementarea de soluţii tehnice, care ar asigura reducerea consumului de energie în toate domeniile de activitate, utilizarea de materie primă şi combustibil cu conţinut redus de substanţe nocive. În scopul  diminuării emisiilor în atmosferă a substanţelor care provoacă distrugerea stratului de ozon, vor încuraja activităţile de retehnologizare a proceselor industriale; vor supraveghea în permanenţă respectarea regimului de emisii nocive în atmosferă, vor sancţiona şi contracara cu promptitudine încălcările admise, vor suspenda acţiunile care sunt legate de poluarea atmosferei.

Măsurile întreprinse de Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale întru lichidarea consecinţelor inundaţiilor din vara anului 2008

Consecinte1Angajaţii Î.S. „EHGeoM", întreprindere subordonată MERN  către 15 august 2008,  au finalizat inventarierea în teren a sondelor afectate de inundaţii din valea r. Prut şi r. Nistru. În total au fost examinate 394 de sonde, dintre care 175 - nemijlocit situate în zonele de inundaţie (75 - în valea r. Nistru şi 100 – valea r. Prut). Dintre acestea au fost propuse spre restabilire, pentru a aproviziona populaţia cu apă potabilă, 37 de sonde (25 – valea r. Nistru şi 12 – valea r. Prut).

La momentul de faţă au fost restabilite toate 37 sonde (25 – valea r. Nistru şi 12 – valea r. Prut), au fost conservate 12 (5 – valea r. Nistru şi 7 – valea r. Prut), lichidate – 38 (13 – valea r. Nistru şi 25 – valea r. Prut).

Pentru îndeplinirea acestor lucrări au fost alocaţi 620 mii lei din Fondul Ecologic Naţional.

De către Serviciul Piscicol al Inspectoratului Ecologic de Stat, au fost organizate posturi de observaţie permanentă la Soroca, Sănătăuca, Dubăsari, Costeşti-Stînca şi Cahul, în vederea monitorizării stării resurselor piscicole. Cazuri de pieire a peştelui n-au fost depistate. În această perioadă au fost efectuate 70 raiduri de contracarare a cazurilor de pescuit ilicit, întocmite 105 procese-verbale aplicîndu-se amenzi în sumă de 22 mii lei.

În perioada 1-6 septembrie s-a efectuat pescuitul de control în bazinul Costeşti-Stînca, iar în perioada 9-12 septembrie – în bazinul fluviului Nistru (Soroca). Devieri de la indicii perioadelor precedente inundaţiilor nu s-au înregistrat.

Pentru a doua decadă a lunii noiembrie se prevede popularea cu 7 tone de puiet a lacului de acumulare Dubăsari.

Inspectoratul Ecologic de Stat a efectuat inventarierea obiectivelor economice, potenţiale surse de poluare şi depozite de chimicale amplasate în zonele afectate de inundaţii. În zona respectivă au fost depistate 12 obiective economice, dintre care 7 au fost inundate. Cazuri de poluare a componentelor de mediu de la aceşti agenţi economici nu au fost depistate. Depozite de chimicale în zona afectată de inundaţii nu au fost depistate.

Centrele de investigaţii ecologice a Inspectoratului Ecologic de Stat au prelevat zilnic probe de apă din fluviile Nistru şi Prut, astfel încît, în perioada 24 iulie-18 august au prelevat 135 probe ale apei din rîul Nistru, la Otaci, Soroca, Vadul-lui-Vodă (staţia de pompare şi plajă) şi rîul Prut – Lipcani, Costeşti –Stînca, Cahul şi efectuate 2 270 analize fizico-chimice.

Conform rezultatelor de laborator depăşiri a Concentraţiei Maximal Admisibile au fost stabilite la Consumul Chimic de Oxigen (CCO), Consumul Biologic de Oxigen (CBO), ionii de amoniu, suspensii şi substanţe uscate, micşorat conţinutul de oxigen.

Facebook

facebook


youtube

Valid XHTML 1.0 Transitional

Total vizitatori2943286