Pagina principală  |    Contacte  |    Harta site  |    Subdiviziuni

Ministerul Mediului al Republicii Moldova
Min Mediului logou

Participarea Dnei V.Ivanov la şedinţa Consiliului de Administrare al GEF

dnaMinistruDna Violeta Ivanov, ministru al ecologiei şi resurselor naturale, participă la şedinţa Consiliului de Administrare al Fondului Global de Mediu (GEF), ce se desfăşoară în perioada 11-13 noiembrie 2008 la Washington (SUA).

Republica Moldova este membru al Consiliului GEF din anul 2007 şi actualmente reprezintă interesele a 12 ţări - Albania, Bulgaria, Bosnia şi Herţegovina, Croaţia, Georgia, Macedonia, Moldova, Polonia, România, Ucraina, Muntenegru, Serbia.

GEF este principala instituţie financiară de mediu la nivel global, care îşi desfăşoară activitatea prin finanţarea proiectelor concrete de mediu elaborate şi înaintate de către instituţiile guvernamentale naţionale de protecţie a mediului. În prezent, în Republica Moldova se implementează proiectele GEF elaborate şi argumentate de MERN: „Managementul şi distrugerea stocurilor de Poluanţi Organici Persistenţi” în valoare de 6 mln. dolari SUA, „Staţia de epurare a apelor uzate din oraşul Soroca” în valoare de 4,5 mln. dolari SUA, „Suport pentru Implementarea Cadrului Naţional de Biosecuritate pentru Republica Moldova”, „Asigurarea activităţilor privind perfectarea Comunicării Naţionale II conform angajamentelor faţă de Convenţia-cadru a ONU cu privire la schimbarea climei” şi proiecte în domeniul conservării biodiversităţii.

Participarea la şedinţa GEF oferă oportunitate ţării noastre de a promova proiecte, de a atrage investiţii şi surse financiare în domeniul protecţiei mediului. Astfel, în cadrul întrunirii se va discuta propunerea de proiect „Îmbunătăţirea managementului Sistemului Ariilor Protejate în Republica Moldova”.

Acte legislative intrate recent în vigoare

A intrat în vigoare Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.1220 din 30.10.2008 pentru aprobarea Regulamentului privind controlul şi supravegherea de stat a activităţilor nucleare şi radiologice, publicat în Monitorul Oficial nr. 198-200 din 7 noiembrie 2008.

Regulamentul are drept scop asigurarea protecţiei personalului, populaţiei, bunurilor şi mediului împotriva impactului negativ al radiaţiilor ionizante şi stabileşte modul de organizare şi efectuare a controlului şi supravegherii de stat a activităţilor nucleare şi radiologice, drepturile, obligaţiile şi răspunderea inspectorilor de stat. Controlul şi supravegherea de stat se efectuează de către inspectorii de stat din cadrul Agenţiei Naţionale de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice în conformitate cu actele normative în vigoare.

Regulamentul privind controlul şi supravegherea de stat a activităţilor nucleare şi radiologice a fost elaborat în vederea executării prevederilor Legii nr. 111 —XVI din 11 mai 2006 privind desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare şi radiologice şi ale Hotărîrii Guvernului nr. 328 din 23 martie 2007 „Privind aprobarea Regulamentului, structurii organizaţionale şi efectivului-limită ale Agenţiei Naţionale de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice".

Atelier de lucru subregional

Espoo1În perioada 5-7 noiembrie 2008, Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale, în comun cu Secretariatul Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontalier, organizează un atelier de lucru subregional privind întărirea potenţialului în domeniul implementării Convenţiei Espoo.

Lucrările atelierului au fost deschise de către dl Ion Apostol, viceministru al ecologiei şi resurselor naturale.

Pe agenda de lucru a atelierului sunt incluse probleme ce ţin de implementarea prevederilor Convenţiei Espoo în ţările Europei de Est. Este preconizată examinarea aspectelor legislative şi administrative de implementare a Convenţiei în ţările participante la atelier, a aspectelor practice de îmbunătăţire a activităţilor de evaluare a impactului în context transfrontier, determinarea direcţiilor de efectuare a evaluării strategice de mediu ş.a. Va fi discutată posibilitatea iniţierii unui proiect pilot de evaluare a stării râului Nistru pentru Ucraina şi Moldova. De asemenea este preconizată examinarea propunerilor privind întărirea potenţialului în domeniul implementării prevederilor Convenţiei Espoo în regiune.

La lucrările atelierului participă reprezentanţi ai autorităţilor centrale de mediu din Ucraina, România, Federaţia Rusă, Belorusia, Georgia şi Armenia, Turcia, precum şi reprezentantul Secretariatului Convenţiei Espoo.

Vizita la Universitatea de Stat a Moldovei

PrelegereUSMLa 5 noiembrie 2008, la invitaţia rectoratului, dna Violeta Ivanov, ministru al ecologiei şi resurselor naturale, s-a aflat în vizită la Universitatea de Stat a Moldovei, unde a susţinut o prelegere cu tema „Legislaţia de mediu a Republicii Moldova” pentru studenţii anului III şi masteranzii facultăţii „Chimie industrială şi ecologică”. La finele prelegerii doamna ministru a răspuns la multiplele întrebări adresate de către viitorii specialişti în domeniul protecţiei mediului.

Acte legislative intrate recent în vigoare

Prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr.1908-IV din 27.10.2008 a fost promulgată Legea nr.206-XVI din 9.10.2008 pentru modificarea anexei nr.2 la Legea nr. 149-XVI din 8 iunie 2006 privind fondul piscicol, pescuitul şi piscicultura.

A intrat în vigoare Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.1196 din 24.10.2008 cu privire la aprobarea  modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.925 din 31 iulie 2008 „Cu privire la reglementarea termenelor de vînătoare în sezonul de vînătoare 2008”.

Actele legislative respective sunt publicate în Monitorul Oficial nr.195-196 din 31 octombrie 2008.

Întrevedere la minister

lafargeLa 31 octombrie 2008, dna Violeta Ivanov, ministru al ecologiei şi resurselor naturale, a avut o întrevedere cu dl Frederique Aubet, director general al Întreprinderii „Lafarge-Ciment”, numit recent în această funcţie.

În cadrul discuţiei, dna V.Ivanov a menţionat că întreprinderea dată este una specifică, activitatea căreia se soldează cu un impact semnificativ asupra mediului.   

Dl F.Aubet a subliniat că uzina întreprinde măsuri energice pentru diminuarea impactului negativ asupra mediului. În acest scop a fost elaborată un plan de acţiuni privind protecţia mediului ambiant din zonă. Deja a fost procurat şi instalat utilajul pentru captarea şi purificarea substanţelor nocive solide, care se emană în bazinul aerian în rezultatul procesului tehnologic.  Lucrările de modernizare, în scopul minimalizării impactului asupra mediului de pe urma activităţilor realizate la întreprindere, sunt prevăzute pentru o perioadă de trei ani. Începînd cu anul 2010 se vor desfăşura lucrări de modernizare a liniilor tehnologice, aşa încît uzina va deveni una prietenoasă mediului, a concluzionat dl  Frederique  Aubet. Concomitent va fi efectuată refacerea terenurilor degradate în urma extragerii materiei prime.

Seminarul „Convergenţa la directivele UE privind apa”

La 30 octombrie 2008 va avea loc Seminarul „Convergenţa la directivele UE privind apa”, organizat de către Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale prin intermediul proiectului „Colaborarea pentru protecţia mediului în bazinul  Mării Negre”.

Scopul seminarului constă în prezentarea rezultatelor preliminare ale activităţilor Proiectului în Republica Moldova şi anume:

 • Evaluarea nivelului de convergenţă a legislaţiei naţionale în comparaţie cu prevederile legislaţie UE prin:
  • Evaluarea lacunelor legislative în baza tabelelor de concordanţă;
  • Evaluarea instituţională şi identificarea grupurilor interesate;
  • Evaluarea aspectelor financiare şi economice de convergenţă.
 • Elaborarea legislaţiei:
  • Propuneri pentru proiectul Legii apelor.
 • Analiza impactului de reglementare şi elaborarea a două regulamente:
  • Regulamentul privind protecţia apelor de suprafaţă împotriva poluării.
  • Regulamentul privind identificarea, delimitarea şi clasificarea corpurilor de apă.
 • Elaborarea planurilor de implementare a trei directive (Directiva cadru privind apa, Directiva privind epurarea apelor reziduale urbane şi Directiva privind protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole).

La seminar vor participa reprezentanţi ai Parlamentului Republicii Moldova, Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale, Agenţiei „Apele Moldovei”, Ministerului Sănătăţii, Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerului Administraţiei Publice Locale, ONG-lor de mediu şi sectorului privat.

Comunicările la seminar vor include următoarele subiecte: legislaţia UE privind apa, iniţiativele politice şi legislative naţionale în domeniul apelor, proiectele planurilor de convergenţă şi ale regulamentelor  elaborate în cadrul proiectului. 

Facebook

facebook


youtube

Valid XHTML 1.0 Transitional

Total vizitatori3010132