Pagina principală  |    Contacte  |    Harta site  |    Subdiviziuni

Ministerul Mediului al Republicii Moldova
Min Mediului logou

Atelier de lucru privind transportul sănătos şi durabil

Atelier2Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale în cooperare cu Ministerul Sănătăţii şi Agenţia Transporturilor organizează în perioada 29-30 octombrie 2008 un Atelier de lucru privind transportul sănătos şi durabil, focusat pe ţările din Europa de Est, Sud-Est, Caucaz şi Asia Centrală.

Atelierul este organizat cu suportul tehnic al Comisiei Economice a Naţiunilor Unite pentru Europa (UNECE), Biroul Regional pentru Europa al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), în cadrul Programului Pan-European Transport, Sănătate şi Мediu şi asistenţa financiară a Guvernului Confederaţiei Elveţiene.

Lucrările atelierului vor fi deschise de către Violeta Ivanov, ministru al ecologiei şi resurselor naturale, Larisa Catrinici, ministru al sănătăţii, Francesca Racioppi, reprezentant OMS, Christina von Schweinichen, reprezentant CEE/ONU şi Pavel Ursu, şef al Biroului Naţional OMS.

Atelierul este organizat în scopul evaluării problemelor şi perspectivelor de promovare a unui transport sănătos şi durabil în ţările din Europa de Est, Sud-Est, Caucaz şi Asia Centrală.

La seminar participă reprezentanţi ai autorităţilor publice centrale de sănătate, protecţia mediului, autorităţilor de planificare urbană, agenţiilor de transport din Republica Moldova, Rusia, Georgia, Armenia, Belgia, Olanda, Elveţia.

Pe parcursul celor două zile de lucru în cadrul atelierului  participanţii vor pune în dezbatere următoarele chestiuni:

• Conştientizarea riscului pentru sănătate şi mediu condiţionat de transportul urban;

• Fortificarea colaborării dintre autorităţile relevante din domeniul transportului, sănătăţii şi protecţiei mediului şi sectorul privat, în scopul implementării în practică a politicilor vizînd transportul urban sănătos;

• Realizarea schimbului de experienţă şi creşterea capacităţilor autorităţilor naţionale şi locale în promovarea transportului durabil şi a planificării urbane sănătoase;

• Oferirea recomandărilor privind evaluarea impactului transportului urban asupra sănătăţii;

• Identificarea măsurilor pentru promovarea unor mijloace de transport urban mai durabile şi mai sănătoase şi a managementului mobilităţii;

• Elaborarea recomandărilor politice pentru cea de a III Reuniune Ministerială de Nivelul înalt vizînd Transportul, Sănătatea şi Mediul, ce va avea loc în ianuarie 2009 la Amsterdam, cu focusarea pe necesităţi specifice ţărilor din Europa de Est, Asia Centrală şi Caucaz (EECCA) şi Europa de Sud - Est (SEE);

• Elaborarea concluziilor pentru consideraţie de către autorităţile naţionale şi locale în Moldova şi ţările din regiunea SEE / EECCA.

A IV-a şedinţă a Conferinţei Părţilor Convenţiei de la Rotterdam

IonApostolÎn perioada 30-31 octombrie2008 dlIon Apostol, viceministru al ecologiei şi resurselor naturale, participă la Segmentul Ministerial a celei de-a IV şedinţe a Conferinţei Părţilor Convenţiei de la Rotterdam privind procedura de consimţământ prealabil în cunoştinţa de cauză aplicabilă anumitor produşi chimici periculoşi şi pesticidelor, care fac obiectul comerţului internaţional. Şedinţa părţilor Convenţiei se desfăşoară la Roma, Italia.

         Această reuniune de nivel înalt oferă posibilitatea abordării problemelor de interes comun privind gestionarea pesticidelor şi substanţelor chimice în vederea ocrotirii sănătăţii populaţiei şi protecţiei mediului înconjurător.

În cadrul Conferinţei vor fi examinate şi aprobate recomandări ce vor contribui la sporirea cooperării  şi coordonării între Convenţie de la Rotterdam, Convenţia de la Basel privind controlul transportului peste frontiere a deşeurilor periculoase şi al eliminării acestora şi Convenţia de la Stockholm privind poluanţii organici persistenţi.

La şedinţă participă miniştri şi viceminiştri din peste 30 de state - Părţi ale Convenţiei. 

Acte legislative intrate recent în vigoare

Prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr.1897-IV din 20.10.2008 a fost promulgată Legea nr.204-XVI din 9.10.2008 pentru acceptarea Amendamentului la anexa B a Protocolului de la Kyoto la Convenţia-cadrua ONU cu privire la schimbarea climei, adoptat la Nairobi la 17 noiembrie 2006.

Prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr.1898-IV din 20.10.2008 a fost promulgată Legea nr.205-XVI din 9.10.2008 pentru acceptarea unui Amendament la Convenţia de la Basel privind controlul transportului peste frontiere al deşeurilor periculoase   şi al eliminării acestora, inclusiv a anexei VII, adoptate la Geneva la 22 septembrie 1995.

A intrat în vigoare Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.1157 din 13.10.2008 cu privire la aprobarea  Reglementării tehnice „Măsurile de protecţie a solului în cadrul practicilor agricole”, ce include măsuri de precauţie şi măsuri de prevenire a deteriorării fizice a solurilor, de prevenire a degradării şi de refacere a structurii solului, de protecţie antierozională pentru terenurile arabile, de prevenire a eroziunii solului în cadrul plantaţiilor multianuale, de prevenire a eroziunii eoliene, de prevenire şi combatere a lunecărilor de tern, de prevenire a poluării solului.

Actele legislative respective sunt publicate în Monitorul Oficial nr.193-194 din 28 octombrie 2008.

Deschiderea Expoziţiei Internaţionale Specializate „Moldeco-2008”

La 22.10.2008, la CIE „Moldexpo” S.A., a avut loc deschiderea Expoziţiei Internaţionale Specializate „MOLDECO-2008”, organizată de către Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale şi Centrul Internaţional de Expoziţii „Moldexpo”. La deschiderea expoziţiei au participat domnul Igor Dodon, Prim-viceprim ministru al Republicii Moldova, doamna Violeta Ivanov, ministru al ecologiei şi resurselor naturale, reprezentanţi ai ministerului şi subdiviziunilor.

Obiectivul principal al expoziţiei „Moldeco” este de a contribui la procesul de implementare a tehnologiilor şi utilajelor moderne pentru ocrotirea mediului, atragerea investiţiilor şi realizarea programelor ecologice.

La cea de a opta ediţie a expoziţiei participă peste 40 de instituţii de mediu, inclusiv: Inspectoratul Ecologic de Stat, Serviciul Hidrometeorologic de Stat, Agenţia de Stat pentru Geologie „AGeoM”, Agenţia Naţională de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice, Întreprinderea de Stat „EHGeoM”, Institutul de Ecologie şi Geografie, Serviciul Piscicol, agenţii şi inspecţii ecologice, instituţii de învăţămînt şi agenţi economici.

Perioada de desfăşurare a expoziţiei este 22-26 octombrie 2008.

Conferinţă de presă la CIE „Moldexpo”

Cu ocazia deschiderii la 22 octombrie2008 aExpoziţiilor Internaţionale Specializate „Moldagroteh”, Farmer” şi „Moldeco”, la Centrul Internaţional de Expoziţii „Moldexpo” S.A. a avut loc o conferinţă de presă, în cadrul căreia coorganizatorii – Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale, Federaţia Naţională a Fermierilor, Uniunea Republicană a Asociaţiilor Producătorilor Agricoli „Uniagroprotect” şi Federaţia Naţională „Agroinform” au prezentat obiectivele expoziţiei.

După cum a menţionat dl Ion Apostol, viceministrul ecologiei şi resurselor naturale, cea de-a opta ediţie „Moldeco” a coincis cu aniversarea a 40-a de la fondarea autorităţii centrale de mediu în Republica Moldova şi în acest context vor fi prezentate programele actuale şi de perspectivă ale ministerului şi subdiviziunilor. Accentul va fi pus pe o prezentare mai largă a tehnologiilor de conservare a energiei şi utilizare raţională a apei şi altor resurse naturale, conservare a florei şi faunei, păstrare, refacere şi combatere a eroziunii solurilor, mijloacelor de protecţie a plantelor în contextul schimbărilor climatice. Un loc aparte la expoziţie îl va ocupa prezentarea tehnologiilor şi echipamentelor pentru utilizarea reziduurilor. La acest segment, companiile prezente la expoziţie vor demonstra posibilităţile de proiectare şi utilizare a echipamentelor de epurare, staţiunilor de pompare pentru apele reziduale şi cele menajere, utilajelor pentru epurarea biologică a apelor, etc.

Deschiderea expoziţiei „Moldeco” va avea loc la 22.10.2008, ora 11.00, în pavilionul 3.

Instrucţiunea privind cuantumul plăţii pentru prejudiciul cauzat spaţiilor verzi ale localităţilor urbane şi rurale a intrat în vigoare

La 14 octombrie 2008 în Monitorul Oficial al RM nr.186 a fost publicat Ordinul ministrului ecologiei şi resurselor naturale nr.34 din 16.09.2008 cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind cuantumul plăţii pentru prejudiciul cauzat spaţiilor verzi ale localităţilor urbane şi rurale.

Instrucţiunea a fost elaborată întru îndeplinirea prevederilor art. 37 alin. (5) al Legii nr. 591-XIV din 23 septembrie 1999 cu privire la spaţiile verzi ale localităţilor urbane şi rurale.

Inspectoratul Ecologic de Stat va asigura îndeplinirea dispoziţiilor prezentei Instrucţiuni şi informarea instituţiilor publice interesate, consultarea reprezentanţilor autorităţilor publice locale, agenţilor economici interesaţi şi instruirea publicului în problemele ce ţin de implementarea prevederilor prezentei Instrucţiuni.

Conferinţă consacrată aniversării a 40-a de la fondarea autorităţii centrale de mediu în Republica Moldova.

Logan1La 14 octombrie 2008, cu ocazia aniversării a 40-a de la fondarea în ţara noastră a autorităţii centrale de mediu, a fost organizată o manifestare jubiliară „40 ani la straja mediului".

La conferinţă au participat domnul Igor Dodon, Prim-viceprim ministru al Republicii Moldova, doamna Violeta Ivanov, ministru al ecologiei şi resurselor naturale, domnul academician Gheorhe Duca, Preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei, conducători, colaboratori şi veterani ai muncii - reprezentanţi ai ministerului şi subdiviziunilor.

La festivitate au participat, de asemenea, domnul Ion Coteaţî, Primul Preşedinte al Comitetului de Stat pentru Ocrotirea Naturii al RSS Moldoveneşti, căruia 40 de ani în urmă i-a fost încredinţată onorabila misiune de organizare a activităţii Comitetului, dl academician Ion Dediu primul preşedinte al Departamentului de Stat pentru Protecţia Mediului Înconjurător şi Resursele Naturale, dl Ion Răileanu, fostul ministru al Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului.

Au fost prezenţi la manifestare conducători şi reprezentanţi ai autorităţilor centrale şi instituţiilor care îşi aduc aportul împreună cu Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale la implementarea politicii de mediu în Republica Moldova.

Festivitatea a început cu demonstrarea unui film despre activitatea Autorităţii centrale de mediu în Republica Moldova„Patruzeci de ani la straja mediului".

Cu mesaje de felicitare s-au adresat participanţilor la conferinţă domnul Igor Dodon, Prim-viceprim ministru al Republicii Moldova, care a înmînat Diplome ale Guvernului unor colaboratori ai MERN şi subdiviziunilor,  doamna Violeta Ivanov, ministru al ecologiei şi resurselor naturale şi domnul Gheorghe Duca, preşedinte al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, fost ministru al ecologiei, construcţiilor şi dezvoltării teritoriului.

Facebook

facebook


youtube

Valid XHTML 1.0 Transitional

Total vizitatori3009602