Pagina principală  |    Contacte  |    Harta site  |    Subdiviziuni

Ministerul Mediului al Republicii Moldova
Min Mediului logou

Şedinţă de lucru la minister

După o scurtă vacanţă, doamna ministru Violeta Ivanov, a convocat o şedinţă de lucru cu conducătorii instituţiilor din subordine.

În cadrul şedinţei au fost prezentate ample informaţii despre activitatea instituţiilor implicate în lichidarea consecinţelor calamităţilor naturale. Situaţie hidrologică încordată se menţine doar în zona lacurilor Beleu şi Manta, amplasate în lunca Prutului Inferior. În celelalte zone afectate de inundaţii se lucrează intens asupra lichidării consecinţelor.

Echipele specializate ale ÎS „Expediţia Hidrogeologică a Moldovei” au finalizat lucrările de inventariere a sondelor arteziene care au fost inundate. În total au fost supuse inventarierii 394 fîntîni arteziene, 9 au fost deja restabilite, alte 11 urmează a fi restabilite în regim de urgenţă.

În legătură cu calamitatea şi-au schimbat regimul de activitate şi laboratoarele specializate ale Serviciului Hidrometeorologic de Stat şi Inspectoratului Ecologic de Stat, antrenate în prelevarea probelor, efectuarea analizelor şi informarea permanentă a factorilor decizionali privind calitatea apelor şi solurilor. Cu toate că laboratoarele au făcut faţă lucrurilor chiar şi în aceste condiţii complicate de activitate, se impune dotarea lor cu utilaj performant care ar permite efectuarea analizelor şi obţinerea cît mai operativă a rezultatelor. În acelaşi context se înscrie şi necesitatea restabilirii şi repunerii în funcţie a laboratoarelor specializate, amplasate la intrarea rîurilor Nistru şi Prut pe teritoriul Moldovei. 

La acest capitol doamna ministru a solicitat respectarea cu stricteţe a termenelor şi îndeplinirea întocmai a Planului de măsuri privind lichidarea consecinţelor calamităţilor naturale.

Şefii de direcţii au informat despre implementarea, promovarea sau elaborarea unor noi acte normative. Se discută aprins în jurul Legii nr.173 din 10 iulie 2008 cu privire la completarea Legii nr.1540-XIII din 25 februarie 1998 privind plata pentru poluarea mediului. Ţinînd cont de propunerile agenţilor economici privind necesitatea diferenţierii  taxelor, dar şi de experienţa acumulată în domeniu, Ministerul va elabora un act normativ prin care vor fi precizate tipurile de ambalaj din plastic, pentru care va fi percepută taxa respectivă.

În prezent se lucrează intens asupra proiectului Cadastrului regnului vegetal, se află în stadiul de avizare proiectul Codului subsolului şi al Legii privind gestionarea deşeurilor. Conducătoarea autorităţii de mediu a insistat asupra urgentării activităţilor de promovare a acestor acte legislative şi normative.

Seminar de prezentare a Profilului Naţional de Management al Substanţelor Chimice

SeminarMinisterul Ecologiei şi Resurselor Naturale prin intermediul Oficiului Management Durabil POP a organizat la 14-15 august 2008 seminarul de prezentare a variantei de lucru a Profilului Naţional de Management al Substanţelor Chimice în cadrul proiectului „Parteneriatul Moldova-UNEP privind crearea capacităţilor pentru îmbunătăţirea managementului durabil al substanţelor chimice în Republica Moldova şi implementarea SAICM”.

Elaborarea Profilului Naţional de Management al Substanţelor Chimice a fost recunoscută în cadrul rezultatelor Conferinţei Internaţionale de Management al Substanţelor Chimice din Dubai ca o activitate-cheie pentru susţinerea implementării Abordări Strategice  pentru gestionarea internaţională a substanţelor chimice - SAICM.

Profilul Naţional a fost elaborat în conformitate cu prevederile Instrucţiunii UNITAR pentru pregătirea Profilului Naţional pentru evaluarea Infrastructurii Naţionale de Management a Substanţelor Chimice.

La pregătirea profilului au participat activ reprezentanţi ai ministerelor de ramură, ai agenţiilor de cercetare, reprezentanţi ai industriei şi societăţii civile.

Profilul Naţional de Management al substanţelor chimice (NPCM) va servi drept document naţional de referinţă despre infrastructura legislativă, instituţională, administrativă şi tehnică a managementului naţional al substanţelor chimice.

În comun cu activităţile desfăşurate anterior în ţară, Profilul Naţional de Management al Substanţelor Chimice va contribuila Evaluarea CapacităţilorNaţionale pentru implementarea Abordării Strategice şi la efectuarea identificării punctelor forte şi slabe, neajunsurilor şi necesităţilor prioritare în definitivarea activităţilor naţionale şi a asistenţei tehnice externe în domeniul dat.

Profilul Naţional va fi definitivat şi coordonat cu autorităţile publice centrale pe parcursul lunii septembrie ca ulterior sa fie prezentat Programului Naţiunilor Unite pentru Mediu. 

Rezultatele inventarierii fîntînilor arteziene din zonele afectate de inundaţii

DSC03058În conformitate cu Planul de acţiuni al Comisiei pentru lichidarea consecinţelor inundaţiilor, aprobat de către Guvernul Republicii Moldova, specialiştii Expediţiei Hidrogeologice „EHGeoM” au efectuat inventarierea fîntînilor arteziene din zonele afectate de inundaţii şi au prezentat propuneri pentru Graficul efectuării lucrărilor de restabilire (curăţare, reparaţie, dezinfectare), conservare sau lichidare a acestora. La întocmirea Graficului s-a ţinut cont şi de  accesibilitatea sondelor pentru unităţile de tehnică specializată în zonele respective.

Cu toate că în zonele inferioare ale bazinelor rîurilor Nistru şi Prut procesul de inventariere a fost complicat din cauza retragerii lente a apelor, în perioada 7-15 august au fost inventariate 394 fîntîni arteziene.

La moment, cu forţele Întreprinderii de Stat „EHGeoM” şi agenţilor economici (în cazul cînd sondele le aparţin) au fost restabilite 9 sonde.

11 sonde au rămas a fi restabilite (curăţate, reparate şi dezinfectate) în ordine prioritară, pentru asigurarea aprovizionării populaţiei cu apă potabilă.

Pentru a evita o eventuală poluare a rezervelor de apă subterane 140 sonde vor fi tamponate.

Vor fi restabilite 5 sonde ale Reţelei regimului de stat destinate pentru  supravegherea calităţii şi volumului rezervelor apelor subterane.

Efectuarea lucrărilor de inventariere au fost executate cu susţinerea financiară a  Fondului Ecologic Naţional, care va finanţa şi lucrările de restabilire a sondelor publice afectate de inundaţii, pentru a relua aprovizionarea cu apă a populaţiei în termeni cît mai restrînşi.

Vizita de lucru a dlui viceministru Ion Apostol în teritoriu

DSC03062În conformitate cu Planul de măsuri privind lichidarea consecinţelor inundaţiilor, dl Ion Apostol, viceministru el ecologiei şi resurselor naturale, s-a deplasat în teritoriu în scopul coordonării activităţii specialiştilor Expediţiei Hidrogeologice „EHGeoM”, care efectuează inventarierea sondelor amplasate în zonele afectate de inundaţii sau au conexiune cu acestea.

Grupurile de inventariere ale „EHGeoM”, formate din specialişti hidrogeologi şi geologi, au ca scop determinarea stării şi gradului de poluare al sondelor şi elaborarea recomandărilor privind restabilirea, conservarea sau tamponarea lor.

Au fost efectuate corectări în graficul efectuării lucrărilor, prioritate acordîndu-se sondelor ce pot fi restabilite şi folosite. Acestea, în primul rînd sunt curăţite, reparate şi dezinfectate, pentru a urgenta reluarea aprovizionării populaţiei din zonă cu apă potabilă. Curăţirea sondelor se efectuează de către echipele tehnice ale Expediţiei Hidrogeologice, care utilizează unităţile de tehnică specializată URB-2,5 A. Restul sondelor vor fi conservate sau tamponate pentru a evita poluarea straturilor acvifere de mare adîncime.

Ca şi în anii precedenţi, în republică continuă practica de incendiere a miriştii după recoltarea grînelor

Ca şi în anii precedenţi, în republică continuă practica de incendiere a miriştii după recoltarea grînelor. Este demonstrat faptul că în urma incendiilor cel mai mult suferă stratul de sol fertil, din care arde substanţa organică, se distruge microflora şi insectele folositoare, iar pentru restabilire este necesară o perioadă foarte îndelungată.

Deşi agenţii economici care cultivă spicoase au fost preîntîmpinaţi privind neadmiterea arderii paielor şi miriştii, cît şi despre impactul adus mediului, ei continuă această practică.

Conform datelor parvenite dela Agenţiileşi Inspecţiile ecologice, pînă în prezent au fost depistate cazuri de ardere a miriştii aproape în toate raioanele republicii. La 12.08.08 suprafaţa afectată de incendii constituie cca.1200 ha, iar prejudiciul cauzat resurselor de sol  se estimează la 300000 lei.

În toate cazurile depistate, inspectorii pentru ecologie au calculat prejudiciul cauzat resurselor de sol şi au întocmit procese-verbale, care sînt trimise în instanţele de judecată.

Deoarece în majoritatea cazurilor este dificil de stabilit persoana vinovată, responsabilitatea totală o poartă beneficiarul sau deţinătorul de teren.

Facem apel către organele administraţiei publice locale, conducătorii de unităţi agricole, populaţie, să renunţe la această practică dăunătoare, ce are consecinţe negative asupra mediului înconjurător.

La 7 august 2008, echipele de specialişti ale Agenţiei de Stat pentru Geologie „AGeoM” şi Expediţiei Hidrogeologice „EHGeoM” s-au deplasat în raionale afectate de viituri în scopul depistării fîntînilor arteziene, care au fost inundate

La 7 august 2008, echipele de specialişti ale Agenţiei de Stat pentru Geologie „AGeoM” şi Expediţiei Hidrogeologice „EHGeoM” s-au deplasat în raionale afectate de viituri în scopul depistării fîntînilor arteziene, care au fost inundate.

În rezultatul investigaţiilor efectuate s-au constatat următoarele:

În raionul Briceni a fost inundată sonda de supraveghere a apelor subterane. Ea va fi restaurată de către Întreprinderea de Stat Expediţia Hidrogeologică „EHGeoM”.

În satul Vălcineţ, r-nul Ocniţa, a fost depistată o fîntînă arteziană inundată, care urmează a fi lichidată.

În oraşul Otaci au fost înecate 5 fîntîni arteziene. Două din ele au fost repuse deja în exploatare şi funcţionează în regim normal. Agenţii economici întreprind măsuri de repunere în funcţie a altor trei fîntîni din această zonă.

După participarea activă la întărirea digurilor de protecţie în zonele afectate de calamitate, inspectorii Serviciului Piscicol au purces la lichidarea consecinţelor provocate de inundaţii. După retragerea apelor în albia firească, în lunca Nistrului şi a Prutului s-au format un şir de bazine separate, din care în prezent se repopulează peştele. Aşa, lîngă satul Napadova, r-nul Floreşti, Serviciul Piscicol a organizat cu ajutorul pescarilor industriaşi repopularea în rîul Nistru a peştelui dintr-un bazin separat cu o suprafaţă de cca.70 ha. Se preconizează repopularea peştelui din alt bazin cu o suprafaţă de cca.45 ha, format între satele Cot şi Climăuţi, r-nul Şoldăneşti.

Observaţiile zilnice efectuate de Serviciul Piscicol denotă că pînă în prezent cazuri de pieire a peştelui în bazinele acvatice naturale nu au fost depistate.

În rezultatul raidurilor efectuate de către inspectorii piscicoli au fost ridicate 33 de scule de pescuit, întocmite 12 procese verbale şi încasate prejudicii de cca. 1000 lei.

Şedinţa ordinară a Comisiei pentru situaţii excepţionale (CSE) a MERN privind situaţia hidrologică pe rîurile Nistru şi Prut

La Ministerul Ecologieişi Resurselor Naturale a fost convocată şedinţa ordinară a CSE privind situaţia hidrologică actuală, în cadrul căreia a fost audiat grupul operativ de lucru al MERN. Şedinţa a fost prezidată de către dna ministru Violeta Ivanov, preşedinte a CSE.

Membrii grupului de lucru au prezentat informaţii cu privire la situaţia creată în regiunile afectate de viituri, precum şi acţiunile pe care le desfăşoară subdiviziunile ministerului.

Dl Valeriu Cazac, directorul Serviciului Hidrometeorologic de Stat, a relatat că Serviciul efectuează monitoringul calităţii apelor din zonă, informînd în permanenţă factorii decizionali şi populaţia.

Dna Ghene Jalalite, director „AGeoM”, a informat comisia despre stabilirea numărului de fîntîni arteziene, ce au nimerit în zonele inundate. Au fost formate două echipe de specialişti, care imediat după retragerea apelor s-au deplasat în teritoriu în scopul verificării, inventarierii şi, după caz, a tamponării fîntînilor arteziene neutilizate. A fost remisă în teritoriu circulara privind intensificarea observaţiilor asupra sectoarelor în care se pot declanşa alunecări de teren.

Dl Iurie Stamatin, prim adjunct şef al Inspectoratului Ecologic de Stat, a prezentat o informaţie generalizată despre monitorizarea calităţii şi stării factorilor de mediu din zonele de referinţă, în special despre efectuarea unui monitoring permanent al calităţii apelor în scopul depistării unor posibile poluări a apelor cu substanţe chimice.

În legătură cu faptul, că unele animale şi-au schimbat habitatul, au fost iniţiate măsuri de combatere a braconajului şi de capturare a animalelor, care şi-au găsit refugiu în terenurile agricole, pentru repunerea lor în libertate în pădurile neafectate de viituri. Are loc monitorizarea permanentă şi calcularea prejudiciului cauzat în urma arderii mirişrii, dar şi a unor parcele de spicoase nerecoltate.

Serviciul Piscicol întreprinde măsuri de contracarare a pescuitului ilegal şi de repunere a speciilor reprezentative de peşti, care au rămas blocaţi în heleşteele formate după retragerea apelor, în albia firească a Nistrului şi Prutului.

În concluzie dna ministru Violeta Ivanov a solicitat prezentarea în regim de urgenţă a planurilor de măsuri de lichidare a consecinţelor viiturilor. 

Facebook

facebook


youtube

Valid XHTML 1.0 Transitional

Total vizitatori2943286