Pagina principală  |    Contacte  |    Harta site  |    Subdiviziuni

Ministerul Mediului al Republicii Moldova
Min Mediului logou

Seminar privind procedurile de evaluare pentru autorizarea activităţilor cu sursele de radiaţie

Foto seminarMecanismul de asistenţă tehnică al Comisiei Europene (TAIEX) în cooperare cu Agenţia Naţională de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice (ANRANR) a Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale a organizat în perioada 15-16 octombrie un seminar privind procedurile de evaluare pentru autorizarea activităţilor cu sursele de radiaţie.

Lucrările seminarului au fost deschise  de către dl Ion Apostol, viceministru al ecologiei şi resurselor naturale, care a efectuat o trecere în revistă a actelor legislative şi normative naţionale ce reglementează mecanismul autorizărilor activităţilor respective în ţara noastră.

La seminar au participat colaboratori ai ANRANR, altor instituţii cu activităţi specifice, care au prezentat comunicări privind diversele aspecte de activitate în domeniu.

În cadrul seminarului au fost prezentate comunicări privind procedurile de notificare, aplicare, evaluare şi autorizare a activităţilor. Specialiştii ANRANR au prezentat exemple concrete din practica naţională, iar experţii TAIEX au prezentat comunicări privind modalităţile de autorizare a diverselor tipuri de activităţi în ţările europene, condiţiile de inspectare, drepturile şi obligaţiunile inspectorilor, autorizarea importului-exportului surselor de radiaţie ionizantă, condiţiile de anulare a licenţelor şi de licenţiere a persoanelor implicate.

Sesiunea a 20-a a Consiliului Interstatal pentru Hidrometeorologie al Comunităţii Statelor Independente are loc la Chişinău

SesiuneaHSMRepublica Moldova este gazda sesiunii a 20-a a Consiliului Interstatal pentru Hidrometeorologie al Comunităţii Statelor Independente, organizată de către Serviciul Hidrometeorologic de Stat al Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale.  

Lucrările sesiunii se desfăşoară în perioada 8-9 octombrie în incinta Hotelului Codru.

La eveniment participă directori şi delegaţii ai Serviciilor Meteorologice Naţionale din Statele CSI. În calitate de oaspete de onoare la sesiune este prezent Preşedintele Organizaţiei Meteorologice Mondiale, Dl. Alexander Bedritsky.

În cuvîntul său de salut adresat participanţilor la sesiune, dna Violeta Ivanov, ministru al ecologiei şi resurselor naturale, a dat o înaltă apreciere activităţii Consiliului interstatal al serviciilor hidrometeorologice. Consiliul şi-a concentrat atenţia asupra creării Reţelei hidrometeorologice a statelor CSI, care asigură schimbul permanent de informaţie hidrometeorologică.

Una din sarcinile de bază ale Consiliului o constituie realizarea în practică a Concepţiei securităţii hidrometeorologice a statelor CSI, care prevede adoptarea unor măsuri eficiente privind protecţia cetăţenilor şi economiei ţărilor comunităţii de pe urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase.

Aprecierea şi pronosticul posibilelor schimbări climatice au o deosebită importanţă pentru elaborarea şi adoptarea măsurilor de minimalizare a impactului antropogenic asupra climei, dar şi de adaptare a economiei la aceste schimbări, a concluzionat dna ministru.

Inaugurarea noului sediu al Serviciului Hidrometeorologic de Stat

Deschidere HSMLa 8 octombrie2008 aavut loc festivitatea prilejuită de inaugurarea noului sediu al Serviciului Hidrometeorologic de Stat, la care a participat Vladimir Voronin, Preşedintele Republicii Moldova, Violeta Ivanov, Ministru al ecologiei şi resurselor naturale, Valeriu Cazac, Director al Serviciului Hidrometeorologic de Stat şi membrii colectivului acestei instituţii.

Darea în exploatare a noului sediu va contribui la îmbunătăţirea considerabilă a condiţiilor de activitate a colaboratorilor din domeniul hidrometeorologiei, ceea ce capătă o însemnătate deosebită în contextul prevenirii riscurilor legate de schimbările climaterice.

Cataclismele naturale care au afectat ţara noastră în ultimii doi ani au dictat necesitatea perfecţionării şi modernizării serviciului hidrometeorologic în scopul  obţinerii operative a informaţiei hidrometeorologice veridice pentru prevenirea şi atenuarea impactului dezastrelor naturale asupra economiei, mediului şi asupra populaţiei ţării.

În numele colectivului, directorul SHS, Valeriu Cazac, a mulţumit constructorilor care au înălţat clădirea serviciului într-un termen record de doar un an. Directorul Serviciului Hidrometeorologic de Stat a specificat că, începînd cu anul 1984, au fost întreprinse mai multe încercări de a soluţiona problema noului sediu al SHS care a fost rezolvată abia acum.

În acest context, Valeriu Cazac a exprimat recunoştinţă actualei conduceri a Republici Moldova pentru conştientizarea importanţei serviciului hidrometeorologic şi susţinerea esenţială acordată instituţiei în cauză.

Preşedintele ţării Vladimir Voronin a fost însoţit de ministrul ecologiei şi resurselor naturale, Violeta Ivanov, preşedintele Organizaţiei Meteorologice Mondiale (OMM), Alexandr Bedriţki, alţi oaspeţi din străinătate aflaţi în Republica Moldova cu ocazia participării la cea de-a 20-ea Sesiune a Consiliului Interstatal pentru Hidrometeorologie al CSI.

Participarea delegaţiei Republicii Moldova la lucrările celei de a 52-ua Conferinţă Generală a Agenţiei Internaţionale pentru Energia Atomică

Viena3Dl. Ion Apostol, Viceministru al Ecologiei şi Resurselor Naturale a condus delegaţia Republicii Moldova în cadrul lucrărilor celei de a 52-ua Conferinţă Generală a Agenţiei Internaţionale pentru Energia Atomică (AIEA) care s-a desfăşurat în perioada 29 septembrie - 4 octombrie 2008 la Viena, Austria.

Pe parcursul şedinţei plenare  delegaţia Republicii Moldova s-a alineat la declaraţia Uniunii Europene prezentată de către reprezentantul Franţei şi a participat în calitate de coautor la încă 4 rezoluţii importante pentru regiunea europeană.

Paralel cu sesiunile plenare, au avut loc şi un şir de întruniri tematice regionale şi bilaterale, în cadrul cărora s-a discutat starea implementării tratatelor internaţionale de profil la care Republica Moldova este parte.

A fost înalt apreciat faptul aderării ţării noastre la unele noi convenţii internaţionale de profil, aderarea la amendamentele la Convenţia cu privire la protecţia fizică a materialului nuclear, baza de date AIEA privitor la traficul ilicit a materialelor nucleare, alinierea cadrului normativ naţional la standardele internaţionale în domeniul radioprotecţiei şi securităţii nucleare. A fost înalt apreciat şi faptul prezentării, de către ţara noastră a raportului iniţial despre materialele nucleare, în cadrul tratatelor de neproliferare.

A fost discutată starea implementării Planului de Suport Integrat al Securităţii Nucleare (INSSP) întocmit de către experţii AIEA şi experţii din diferite organe de resort din Moldova. La acest capitol a fost solicitat un suport tehnic pentru îmbunătăţirea sistemului de securitate a punctului de recondiţionare a deşeurilor radioactive, care va fi acordat în 2009 după o evaluare preventivă a necesităţilor în teren de către experţii AIEA. La întrunire s-a mai convenit că întru implementarea INSSP, în anul 2009 la Chişinău va fi organizat un curs de instruire naţional şi un atelier de lucru regional, la care AIEA v-a aduce echipament de detecţie în sumă de cca. 80 mii dolari SUA, care ulterior fa fi transmis autorităţilor moldave.

Viena1La întrunirea bilaterală cu reprezentanţii secţiei Europa a Departamentului Cooperare Tehnică s-a abordat starea implementării proiectelor naţionale în derulare, precum şi proiectele naţionale prezentate pentru implementarea în următorul ciclu trianual 2009-2012. Conform estimărilor reprezentanţilor AIEA proiectele naţionale în derulare din Republica Moldova se implementează calitativ, la timp şi cu rezultate bune.

A fost negociată necesitatea aprobării a 3 proiecte naţionale pentru următorul ciclu trianual după cum urmează:

- MOL2007001 Fortificarea laboratorului de medicină nucleară a Institutului Oncologic al Ministerului Sănătăţii;

- MOL2007002 Crearea laboratorului tehnologic al Centrului de Tehnologii Ionizante al Academiei de Ştiinţe;

- MOL2007003 Consolidarea secţiei de recondiţionare a deşeurilor radioactive solide a Obiectelor Speciale 5101, 5102 ale SPCSE al Ministerului Afacerilor Interne.

Costul total al asistenţei tehnice acordate de către AIEA Republicii Moldova numai în cadrul a trei proiecte naţionale va fi de 1.62 mln. Dolari SUA.

Moldova va mai beneficia din participarea la 11 proiecte regionale.

Urmare a participării delegaţiei Republicii Moldova la Conferinţa Generală AIEA va fi precizat planului de măsuri al Agenţiei de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice a MERN şi a altor instituţii relevante din ţară. 

Ora ecologică în şcolile ţării

La 30 septembrie curent, Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale de comun cu Ministerul Educaţiei şi Tineretului a organizat o oră ecologică cu genericul „Fenomenele naturale extreme în  Republica Moldova. Influenţa hazardurilor naturale asupra mediului”

În cadrul acestei ore organizate în toate instituţiile de învăţămînt din republică au fost puse în discuţie problemele ce ţin de frecvenţa acestor fenomene extreme şi comportamentul membrilor societăţii în cazurile respective.

La orele ecologice au participat de rînd cu pedagogii specialişti ai MERN şi subdiviziunilor sale, reprezentanţi ai ONG-urilor de mediu, care au relatat despre impactul calamităţilor naturale asupra mediului şi economiei ţării.

În cadrul orei ecologice, audienţii au avut posibilitatea să afle date concrete privind diversele calamităţi care au avut loc pe teritoriul Moldovei pe parcursul a ultimilor ani, şi îndeosebi a inundaţiilor care au afectat mai multe regiuni ale ţării în vara anului 2008.

Dialog Politic Naţional

DialogLa 24 septembrie anul curent, Ministerul Ecologiei şi Resursele Naturale,  în comun cu Comisia Economică pentru Europa, a organizat un Dialog Politic Naţional la care au participat reprezentanţi ai ministerelor şi instituţiilor interesate în promovarea managementului integrat al apelor din Republica Moldova.  Participanţii la Seminar: reprezentanţi ai Comisiei Europeane, ai Biroului de cooperare a Elveţiei cu Moldova, ai proiectului TACIS „ Cooperarea în Bazinul Mării Negre”, ai REC Moldova  au fost salutaţi de către dna Violeta Ivanov, Ministru al ecologiei şi resurselor naturale, care a deschis lucrările seminarului.

Scopul Seminarului  a fost de a  analiza în comun cu organele  interesate, la nivel naţional,  activităţile întreprinse de instituţiile şi ministerele de resort (Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale, Ministerul Sănătăţii, Agenţia „Apele Moldovei”, Ministerul Administraţiei Publice Locale, Organizaţiile neguvernamentale) pentru implementarea Iniţiativei UE privind apa şi a altor scopuri milenare.

În cadrul Seminarului au fost discutate probleme ţin de unele aspecte  ale Directivei UE privind apa, inclusiv:

-       Examinarea noii Legi a apelor, în contextul organizării managementului pe bazine hidrografice şi rolul Comitetelor bazinale.

-       Directiva UE privind apele uzate urbane şi implementarea ei în Moldova.

La seminar au fost prezentate activităţile preconizate pentru perioada 2009-2015 în scopul implementării de către instituţiile relevante a  Protocolului  „Apă şi Sănătate”.

În cadrul discuţiilor au fost abordate probleme ce ţin de managementul râurilor mici, care sunt puternic poluate de agenţii economici, de rolul  autorităţilor în soluţionarea acestor probleme.

La seminar au  fost prezentate bunele practici ale altor state în managementul apelor.

Oaspeţii au apreciat  activităţile de armonizare a legislaţiei naţionale în domeniul apelor la cea a UE. A fost recomandată continuarea conlucrării în comun cu cei interesaţi în soluţionarea problemelor ce ţin de “Protocolul Apă şi Sănătate”, implementarea Directivei privind apele uzate urbane, şi a Directivei-cadru Apă, întru îmbunătăţirea stării mediului şi a sănătăţii populaţiei. 

Şedinţă de lucru la Goteşti, Cantemir

Gotesti2Recent Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale a convocat o şedinţă de lucru în satul Goteşti, raionul Cantemir, cu participarea reprezentanţilor Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru, Ministerului Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului, Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţii Excepţionale, Consiliului raional Cantemir şi primăriei  satului Goteşti, cu privire la eroziunile de teren din această localitate. Şedinţa a fost condusă de dna Violeta Ivanov, ministrul ecologiei şi resurselor naturale.

Grupul de lucru a constatat  că în Programul de valorificare a terenurilor noi şi de sporire a fertilităţii solurilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 589 din 08.05.2008, sunt preconizate pentru anii 2008-2011 lucrări hidrotehnice antierozionale în hotarele administrativ-teritoriale ale satului Goteşti în sumă de 3 000 000 lei, din care 400 000 vor fi valorificate în 2008 de către Întreprinderea de Stat pentru Protecţia Solurilor, Leova.

Prima etapă a proiectului de execuţie este elaborat de Asociaţia Republicană de Stat pentru Protecţia Solurilor. Pentru finanţarea lucrărilor de proiectare au fost alocate din bugetul de stat 100000 lei în anul 2008, iar pentru 2009 sunt prevăzute încă 150000 lei.

O parte din terenurile pe care se preconizează să fie efectuate lucrările hidrotehnice antierozionale, sunt deţinute de cetăţeni cu drept de proprietate privată, ceea ce la moment constituie principalul impediment pentru continuarea  lucrărilor.

Consiliul de Administrare al Fondului Ecologic Naţional a aprobat primăriei satului Goteşti un grant în valoare de 466908 lei pentru efectuarea lucrărilor de stopare a proceselor erozionale.

La finele şedinţei a fost întocmit un plan de activitate, care va permite continuarea şi definitivarea lucrărilor hidrotehnice antierozionale, cu indicarea instituţiilor responsabile.

Facebook

facebook


youtube

Valid XHTML 1.0 Transitional

Total vizitatori3010132