Pagina principală  |    Contacte  |    Harta site  |    Subdiviziuni

Ministerul Mediului al Republicii Moldova
Min Mediului logou

Colaborarea MERN - TACIS

TacisLa 11.09.08, dna Violeta Ivanov, ministru al ecologiei şi resurselor naturale, a avut o întrevedere cu dl Alexandr Klitco, manager al proiectelor Uniunii Europene în Ukraina, Belarusi şi Moldova.

         În cadrul întrunirii au avut loc discuţii privind implementarea în Republica Moldova a diverselor proiecte de mediu finanţate prin intermediul TACIS. Majoritatea proiectelor realizate în ultimul deceniu cu suportul TACIS s-au axat pe aproximarea legislaţiei naţionale de mediu la directivele Uniunii Europene şi în prezent statul nostru depune eforturi considerabile pentru crearea unui cadru legislativ modern.

În acest context, dna V.Ivanov a propus să se examineze posibilităţile de finanţare de către TACIS a proiectelor aplicative. În special au fost discutate proiecte ce ţin de domeniul guvernării apelor, managementului deşeurilor, proiectul Comunicarea în bazinul Mării Negre ş.a.

Prezentarea rezultatelor Acţiunii Naţionale «Rîu curat de la sat la sat»

Riu curatLa 12 septembrie 2208, în cadrul unei conferinţe de presă ministrul ecologiei şi resurselor naturale Violeta Ivanov a prezentat totalurile Acţiunii Naţionale „Rîu curat de la sat la sat”, lansată la 22 martie curent cu ocazia Zilei Mondiale a Apelor.

         Acţiunea s-a impus ca o manifestare de curăţare a albiilor rîurilor şi fîşiilor lor de protecţie de deşeuri. Autorităţile locale, de comun cu serviciile desconcentrate în teritoriu ale ministerului, au organizat lucrările de scoatere din albiile rîurilor a diverselor materiale din plastic, metal uzat şi alte deşeuri. La podurile peste rîuri au fost instalate insemne cu denumirile cursurilor apelor curgătoare.

         Grupul de lucru al ministerului, care a monitorizat în permanenţă calitatea lucrărilor, a propus menţionarea autorităţilor ce au asigurat curăţarea calitativă a rîurilor cu diplome şi premii băneşti. Foarte bine au fost organizate aceste lucrări în municipiul Bălţi, şi raioanele Criuleni, Donduşeni, Ocniţa, Ştefan-Vodă, în care albiile rîurilor s-au curăţat  pe toată lungimea lor. În aceste raioane au fost nominalizate pentru premiere cîte trei primării din fiecare raion. În alte 12 raioane, în care s-au curăţat pînă la 75% din lungimea totală a rîurilor, care curg pe teritoriul lor, au fost nominalizate cîte două primării, în celelalte raioane – cîte o primărie.

         De asemenea, s-a adoptat decizia de a fi menţionate colectivele participante la acţiune şi Inspecţiile ecologice care au organizat cel mai bine acest proces.

         În total din Fondul Ecologic Naţional pentru premierea participanţilor a fost alocată suma de 465.000 lei.

         Aducîndu-le sincere mulţumiri tuturor participanţilor la acţiune pentru succesele obţinute, dna Violeta Ivanov a concluzionat că acţiunea va continua şi în anul viitor, iar sumele pentru premierea învingătorilor vor fi dublate.

Experţii Băncii Mondiale la MERN

Pe data de 11 septembrie, la Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale s-a aflat în vizită de lucru un grup de experţi ai Băncii Mondiale.

         Ministrul ecologiei şi resurselor naturale Violeta Ivanov şi viceministrul Ion Apostol au informat oaspeţii despre priorităţile actuale ale protecţiei mediului  în ţara noastră în contextul hazardurilor naturale din vara aceasta.

         Discuţiile s-au axat pe extinderea posibilităţilor de colaborare în domeniul protecţiei mediului şi examinarea posibilităţilor de atragere a investiţiilor pentru  implementarea proiectelor de dezvoltare a tehnologiilor nonpoluante în ţara noastră; dezvoltarea noilor proiecte în cadrul Acordului existent de cumpărare-vînzare a reducerilor de emisii; dezvoltarea noilor proiecte cu finanţarea de carbon (în baza posibilelor noi finanţări din partea Guvernului Japonez, SIDA şi al BM); activitatea posibilă a Unităţii Finanţării de Carbon în calitate de coordonator al Programului Regional de Eficienţă Energetică în Sectorul de Apă şi Canalizare, cu participarea proiectelor din domeniu din Azerbaijan, Belarus şi Moldova.

         S-a specificat necesitatea implementării proiectelor legate de reducerea emisiilor în domeniul alimentării cu apă şi canalizare.

Prezentarea rezultatelor proiectului „Monitoringul apelor de suprafaţă şi protecţia contra inundaţiilor în bazinul rîului Răut”

La 11 septembrie curent la Serviciul Hidrometeorologic de Stat a avut loc şedinţa de prezentare a rezultatelor implementării proiectului „Monitoringul apelor de suprafaţă şi protecţia contra inundaţiilor în bazinul rîului Răut”.

Proiectul a fost realizat în conformitate cu Memorandumul dintre Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale din Republica Moldova şi Ministerul Mediului al Republicii Cehia.

La şedinţa de prezentare a rezultatelor proiectului din partea Republicii Moldova au participat ministrul ecologiei şi resurselor naturale Violeta Ivanov, directorul Serviciului Hidrometeorologic de Stat Valeriu Cazac, consilierul Ambasadei Cehiei Pavel Klima, directorul companiei AQUATEST Vladimir Kolaja, managerul proiectului Helena Ptackova. Costul proiectului se estimează la valoarea de cca 300000 euro.

         În cadrul proiectului au fost realizate următoarele activităţi:

-          studiul de cunoaştere a terenului;

-          colectarea caracteristicilor hidrografice şi hidrologice;

-          determinarea locurilor potrivite pentru amplasarea a 5 secţiuni hidrometrice (r.Răut – postul hidrologic (p/h) Teleneşti, p/h Bălţi, p/h Jeloboc; r.Cubolta – p/h Cubolta; r.Căinar – p/h Sevirova).

Proiectul a fost realizat cu concursul Companiei cehe „AQUATEST” care a demonstrat o înaltă pregătire a specialiştilor săi în domeniul vizat.

În urma realizării proiectului Serviciul Hidrometeorologic de Stat a reuşit să automatizeze reţeaua de monitoring în bazinul rîului Răut, care va servi drept model pentru modernizarea întregii reţele de monitoring hidrologic din Republica Moldova.

     Viiturile din lunile iulie-august 2008 în bazinele rîurilor Nistru şi Prut au demonstrat necesitatea modernizării reţelei de monitoring hidrologic cu staţii automate care funcţionează în regim on-line, fapt ce va contribui la prevenirea situaţiilor critice.

         Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale al RM va continua împreună cu Ministerul Mediului al Republicii Cehia activităţile de soluţionare a mai multor probleme de mediu.

Participarea dnei ministru V.Ivanov la Şedinţa Biroului Grupului Special (GSL) în domeniul protecţiei mediului al OECD

Ivanov2Doamna Violeta Ivanov, ministru al ecologiei şi resurselor naturale, a participat în calitate de co-preşedinte al Biroului Grupului Special (GSL) în domeniul protecţiei mediului al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OECD) la şedinţa ordinară a acestuia, care s-a desfăşurat la Paris, Franţa, la 05.09.08. Scopul principal al întrunirii a fost evaluarea progresului realizat în implementarea Programului de lucru al GSL în domeniul protecţiei mediului pe anul 2008.

În cadrul şedinţei a fost aprobat bugetul şi Programul de lucru pe anul 2009 şi  a fost pusă în  discuţie reforma procesului „Un Mediu pentru Europa”.

Activităţile OECD pentru anul 2008 sunt axate pe realizarea unor acţiuni, care sunt prioritare şi pentru ţara noastră:

- soluţionarea problemelor aprovizionării populaţiei rurale şi urbane cu apă potabilă în contextul managementului integrat al resurselor acvatice;

- reforma politicii de mediu, în special, consolidarea capacităţilor instituţiilor de protecţie a mediului;

- implementarea noilor instrumente ale politicii de mediu.

Importanţa  participării la această şedinţă este legată de faptul că Republica Moldova este co-preşedinte al Biroului GSL din partea Ţărilor Europei de Est, Caucaz şi Asia Centrală(EECAC), ca reprezentant ales din cadrul membrilor Ţărilor EECAC pentru promovarea intereselor politicii de mediu la nivel guvernamental în OECD.

 Cu suportul OECD în Republica Moldova au fost implementate un şir de proiecte în domeniul aproximării legislaţiei naţionale în domeniul mediului la Directivele Uniunii Europene şi elaborate noi standarde de calitate a apelor de suprafaţă.

Dna ministru V.Ivanov, în calitate de co-preşedinte al Biroului, a  prezentat în cadrul şedinţei noi propuneri de proiecte în domeniul protecţiei mediului.    

Şedinţă de lucru la minister

După o scurtă vacanţă, doamna ministru Violeta Ivanov, a convocat o şedinţă de lucru cu conducătorii instituţiilor din subordine.

În cadrul şedinţei au fost prezentate ample informaţii despre activitatea instituţiilor implicate în lichidarea consecinţelor calamităţilor naturale. Situaţie hidrologică încordată se menţine doar în zona lacurilor Beleu şi Manta, amplasate în lunca Prutului Inferior. În celelalte zone afectate de inundaţii se lucrează intens asupra lichidării consecinţelor.

Echipele specializate ale ÎS „Expediţia Hidrogeologică a Moldovei” au finalizat lucrările de inventariere a sondelor arteziene care au fost inundate. În total au fost supuse inventarierii 394 fîntîni arteziene, 9 au fost deja restabilite, alte 11 urmează a fi restabilite în regim de urgenţă.

În legătură cu calamitatea şi-au schimbat regimul de activitate şi laboratoarele specializate ale Serviciului Hidrometeorologic de Stat şi Inspectoratului Ecologic de Stat, antrenate în prelevarea probelor, efectuarea analizelor şi informarea permanentă a factorilor decizionali privind calitatea apelor şi solurilor. Cu toate că laboratoarele au făcut faţă lucrurilor chiar şi în aceste condiţii complicate de activitate, se impune dotarea lor cu utilaj performant care ar permite efectuarea analizelor şi obţinerea cît mai operativă a rezultatelor. În acelaşi context se înscrie şi necesitatea restabilirii şi repunerii în funcţie a laboratoarelor specializate, amplasate la intrarea rîurilor Nistru şi Prut pe teritoriul Moldovei. 

La acest capitol doamna ministru a solicitat respectarea cu stricteţe a termenelor şi îndeplinirea întocmai a Planului de măsuri privind lichidarea consecinţelor calamităţilor naturale.

Şefii de direcţii au informat despre implementarea, promovarea sau elaborarea unor noi acte normative. Se discută aprins în jurul Legii nr.173 din 10 iulie 2008 cu privire la completarea Legii nr.1540-XIII din 25 februarie 1998 privind plata pentru poluarea mediului. Ţinînd cont de propunerile agenţilor economici privind necesitatea diferenţierii  taxelor, dar şi de experienţa acumulată în domeniu, Ministerul va elabora un act normativ prin care vor fi precizate tipurile de ambalaj din plastic, pentru care va fi percepută taxa respectivă.

În prezent se lucrează intens asupra proiectului Cadastrului regnului vegetal, se află în stadiul de avizare proiectul Codului subsolului şi al Legii privind gestionarea deşeurilor. Conducătoarea autorităţii de mediu a insistat asupra urgentării activităţilor de promovare a acestor acte legislative şi normative.

Seminar de prezentare a Profilului Naţional de Management al Substanţelor Chimice

SeminarMinisterul Ecologiei şi Resurselor Naturale prin intermediul Oficiului Management Durabil POP a organizat la 14-15 august 2008 seminarul de prezentare a variantei de lucru a Profilului Naţional de Management al Substanţelor Chimice în cadrul proiectului „Parteneriatul Moldova-UNEP privind crearea capacităţilor pentru îmbunătăţirea managementului durabil al substanţelor chimice în Republica Moldova şi implementarea SAICM”.

Elaborarea Profilului Naţional de Management al Substanţelor Chimice a fost recunoscută în cadrul rezultatelor Conferinţei Internaţionale de Management al Substanţelor Chimice din Dubai ca o activitate-cheie pentru susţinerea implementării Abordări Strategice  pentru gestionarea internaţională a substanţelor chimice - SAICM.

Profilul Naţional a fost elaborat în conformitate cu prevederile Instrucţiunii UNITAR pentru pregătirea Profilului Naţional pentru evaluarea Infrastructurii Naţionale de Management a Substanţelor Chimice.

La pregătirea profilului au participat activ reprezentanţi ai ministerelor de ramură, ai agenţiilor de cercetare, reprezentanţi ai industriei şi societăţii civile.

Profilul Naţional de Management al substanţelor chimice (NPCM) va servi drept document naţional de referinţă despre infrastructura legislativă, instituţională, administrativă şi tehnică a managementului naţional al substanţelor chimice.

În comun cu activităţile desfăşurate anterior în ţară, Profilul Naţional de Management al Substanţelor Chimice va contribuila Evaluarea CapacităţilorNaţionale pentru implementarea Abordării Strategice şi la efectuarea identificării punctelor forte şi slabe, neajunsurilor şi necesităţilor prioritare în definitivarea activităţilor naţionale şi a asistenţei tehnice externe în domeniul dat.

Profilul Naţional va fi definitivat şi coordonat cu autorităţile publice centrale pe parcursul lunii septembrie ca ulterior sa fie prezentat Programului Naţiunilor Unite pentru Mediu. 

Facebook

facebook


youtube

Valid XHTML 1.0 Transitional

Total vizitatori3010132