Pagina principală  |    Contacte  |    Harta site  |    Subdiviziuni

Ministerul Mediului al Republicii Moldova
Min Mediului logou

Rezultatele inventarierii fîntînilor arteziene din zonele afectate de inundaţii

DSC03058În conformitate cu Planul de acţiuni al Comisiei pentru lichidarea consecinţelor inundaţiilor, aprobat de către Guvernul Republicii Moldova, specialiştii Expediţiei Hidrogeologice „EHGeoM” au efectuat inventarierea fîntînilor arteziene din zonele afectate de inundaţii şi au prezentat propuneri pentru Graficul efectuării lucrărilor de restabilire (curăţare, reparaţie, dezinfectare), conservare sau lichidare a acestora. La întocmirea Graficului s-a ţinut cont şi de  accesibilitatea sondelor pentru unităţile de tehnică specializată în zonele respective.

Cu toate că în zonele inferioare ale bazinelor rîurilor Nistru şi Prut procesul de inventariere a fost complicat din cauza retragerii lente a apelor, în perioada 7-15 august au fost inventariate 394 fîntîni arteziene.

La moment, cu forţele Întreprinderii de Stat „EHGeoM” şi agenţilor economici (în cazul cînd sondele le aparţin) au fost restabilite 9 sonde.

11 sonde au rămas a fi restabilite (curăţate, reparate şi dezinfectate) în ordine prioritară, pentru asigurarea aprovizionării populaţiei cu apă potabilă.

Pentru a evita o eventuală poluare a rezervelor de apă subterane 140 sonde vor fi tamponate.

Vor fi restabilite 5 sonde ale Reţelei regimului de stat destinate pentru  supravegherea calităţii şi volumului rezervelor apelor subterane.

Efectuarea lucrărilor de inventariere au fost executate cu susţinerea financiară a  Fondului Ecologic Naţional, care va finanţa şi lucrările de restabilire a sondelor publice afectate de inundaţii, pentru a relua aprovizionarea cu apă a populaţiei în termeni cît mai restrînşi.

Vizita de lucru a dlui viceministru Ion Apostol în teritoriu

DSC03062În conformitate cu Planul de măsuri privind lichidarea consecinţelor inundaţiilor, dl Ion Apostol, viceministru el ecologiei şi resurselor naturale, s-a deplasat în teritoriu în scopul coordonării activităţii specialiştilor Expediţiei Hidrogeologice „EHGeoM”, care efectuează inventarierea sondelor amplasate în zonele afectate de inundaţii sau au conexiune cu acestea.

Grupurile de inventariere ale „EHGeoM”, formate din specialişti hidrogeologi şi geologi, au ca scop determinarea stării şi gradului de poluare al sondelor şi elaborarea recomandărilor privind restabilirea, conservarea sau tamponarea lor.

Au fost efectuate corectări în graficul efectuării lucrărilor, prioritate acordîndu-se sondelor ce pot fi restabilite şi folosite. Acestea, în primul rînd sunt curăţite, reparate şi dezinfectate, pentru a urgenta reluarea aprovizionării populaţiei din zonă cu apă potabilă. Curăţirea sondelor se efectuează de către echipele tehnice ale Expediţiei Hidrogeologice, care utilizează unităţile de tehnică specializată URB-2,5 A. Restul sondelor vor fi conservate sau tamponate pentru a evita poluarea straturilor acvifere de mare adîncime.

Ca şi în anii precedenţi, în republică continuă practica de incendiere a miriştii după recoltarea grînelor

Ca şi în anii precedenţi, în republică continuă practica de incendiere a miriştii după recoltarea grînelor. Este demonstrat faptul că în urma incendiilor cel mai mult suferă stratul de sol fertil, din care arde substanţa organică, se distruge microflora şi insectele folositoare, iar pentru restabilire este necesară o perioadă foarte îndelungată.

Deşi agenţii economici care cultivă spicoase au fost preîntîmpinaţi privind neadmiterea arderii paielor şi miriştii, cît şi despre impactul adus mediului, ei continuă această practică.

Conform datelor parvenite dela Agenţiileşi Inspecţiile ecologice, pînă în prezent au fost depistate cazuri de ardere a miriştii aproape în toate raioanele republicii. La 12.08.08 suprafaţa afectată de incendii constituie cca.1200 ha, iar prejudiciul cauzat resurselor de sol  se estimează la 300000 lei.

În toate cazurile depistate, inspectorii pentru ecologie au calculat prejudiciul cauzat resurselor de sol şi au întocmit procese-verbale, care sînt trimise în instanţele de judecată.

Deoarece în majoritatea cazurilor este dificil de stabilit persoana vinovată, responsabilitatea totală o poartă beneficiarul sau deţinătorul de teren.

Facem apel către organele administraţiei publice locale, conducătorii de unităţi agricole, populaţie, să renunţe la această practică dăunătoare, ce are consecinţe negative asupra mediului înconjurător.

La 7 august 2008, echipele de specialişti ale Agenţiei de Stat pentru Geologie „AGeoM” şi Expediţiei Hidrogeologice „EHGeoM” s-au deplasat în raionale afectate de viituri în scopul depistării fîntînilor arteziene, care au fost inundate

La 7 august 2008, echipele de specialişti ale Agenţiei de Stat pentru Geologie „AGeoM” şi Expediţiei Hidrogeologice „EHGeoM” s-au deplasat în raionale afectate de viituri în scopul depistării fîntînilor arteziene, care au fost inundate.

În rezultatul investigaţiilor efectuate s-au constatat următoarele:

În raionul Briceni a fost inundată sonda de supraveghere a apelor subterane. Ea va fi restaurată de către Întreprinderea de Stat Expediţia Hidrogeologică „EHGeoM”.

În satul Vălcineţ, r-nul Ocniţa, a fost depistată o fîntînă arteziană inundată, care urmează a fi lichidată.

În oraşul Otaci au fost înecate 5 fîntîni arteziene. Două din ele au fost repuse deja în exploatare şi funcţionează în regim normal. Agenţii economici întreprind măsuri de repunere în funcţie a altor trei fîntîni din această zonă.

După participarea activă la întărirea digurilor de protecţie în zonele afectate de calamitate, inspectorii Serviciului Piscicol au purces la lichidarea consecinţelor provocate de inundaţii. După retragerea apelor în albia firească, în lunca Nistrului şi a Prutului s-au format un şir de bazine separate, din care în prezent se repopulează peştele. Aşa, lîngă satul Napadova, r-nul Floreşti, Serviciul Piscicol a organizat cu ajutorul pescarilor industriaşi repopularea în rîul Nistru a peştelui dintr-un bazin separat cu o suprafaţă de cca.70 ha. Se preconizează repopularea peştelui din alt bazin cu o suprafaţă de cca.45 ha, format între satele Cot şi Climăuţi, r-nul Şoldăneşti.

Observaţiile zilnice efectuate de Serviciul Piscicol denotă că pînă în prezent cazuri de pieire a peştelui în bazinele acvatice naturale nu au fost depistate.

În rezultatul raidurilor efectuate de către inspectorii piscicoli au fost ridicate 33 de scule de pescuit, întocmite 12 procese verbale şi încasate prejudicii de cca. 1000 lei.

Şedinţa ordinară a Comisiei pentru situaţii excepţionale (CSE) a MERN privind situaţia hidrologică pe rîurile Nistru şi Prut

La Ministerul Ecologieişi Resurselor Naturale a fost convocată şedinţa ordinară a CSE privind situaţia hidrologică actuală, în cadrul căreia a fost audiat grupul operativ de lucru al MERN. Şedinţa a fost prezidată de către dna ministru Violeta Ivanov, preşedinte a CSE.

Membrii grupului de lucru au prezentat informaţii cu privire la situaţia creată în regiunile afectate de viituri, precum şi acţiunile pe care le desfăşoară subdiviziunile ministerului.

Dl Valeriu Cazac, directorul Serviciului Hidrometeorologic de Stat, a relatat că Serviciul efectuează monitoringul calităţii apelor din zonă, informînd în permanenţă factorii decizionali şi populaţia.

Dna Ghene Jalalite, director „AGeoM”, a informat comisia despre stabilirea numărului de fîntîni arteziene, ce au nimerit în zonele inundate. Au fost formate două echipe de specialişti, care imediat după retragerea apelor s-au deplasat în teritoriu în scopul verificării, inventarierii şi, după caz, a tamponării fîntînilor arteziene neutilizate. A fost remisă în teritoriu circulara privind intensificarea observaţiilor asupra sectoarelor în care se pot declanşa alunecări de teren.

Dl Iurie Stamatin, prim adjunct şef al Inspectoratului Ecologic de Stat, a prezentat o informaţie generalizată despre monitorizarea calităţii şi stării factorilor de mediu din zonele de referinţă, în special despre efectuarea unui monitoring permanent al calităţii apelor în scopul depistării unor posibile poluări a apelor cu substanţe chimice.

În legătură cu faptul, că unele animale şi-au schimbat habitatul, au fost iniţiate măsuri de combatere a braconajului şi de capturare a animalelor, care şi-au găsit refugiu în terenurile agricole, pentru repunerea lor în libertate în pădurile neafectate de viituri. Are loc monitorizarea permanentă şi calcularea prejudiciului cauzat în urma arderii mirişrii, dar şi a unor parcele de spicoase nerecoltate.

Serviciul Piscicol întreprinde măsuri de contracarare a pescuitului ilegal şi de repunere a speciilor reprezentative de peşti, care au rămas blocaţi în heleşteele formate după retragerea apelor, în albia firească a Nistrului şi Prutului.

În concluzie dna ministru Violeta Ivanov a solicitat prezentarea în regim de urgenţă a planurilor de măsuri de lichidare a consecinţelor viiturilor. 

Reglementarea termenelor de vînătoare în sezonul de vînătoare 2008

La 5 august2008 aintrat în vigoare Hotărîrea Guvernului RM nr.925 din 31.07.2008 cu privire la reglementarea termenelor de vînătoare în sezonul de vînătoare 2008.

Conform acestei Hotărîri, se modifică  termenele de vînătoare pentru sezonul de vînătoare 2008 la următoarele specii de vînat:
mamifere: mistreţi - de la 24 octombrie 2008 pînă la 31 decembrie 2008;
păsări: gîşte - de la 5 octombrie 2008 pînă la 30 decembrie 2008.

Se interzice vînatul pe toată durata sezonului de vînătoare la următoarele specii de animale: cerb pătat, elan, căprior, iepure.

Se aprobă limitele de recoltare a vînatului la fazani, porumbei, gîşte, raţe, lişiţe, găinuşe de baltă şi prepeliţe, conform anexei.

Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale, în comun cu Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Agenţia pentru Silvicultură "Moldsilva", va prezenta Guvernului pentru aprobare, pînă la 1 octombrie 2008, limitele de recoltare a vînatului la mistreţ.

Hotărîrea Guvernului nr.925 din 31.07.2008 este publicată în „Monitorul Oficial al Republicii Moldova” nr.143-144 din 5 august 2008.

Acordarea ajutorului persoanelor care au avut de suferit din cauza inundaţiilor

Colectivele Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale şi subdiviziunilor (Inspectoratul Ecologic de Stat, Serviciul Hidrometeorologic de Stat, Agenţia de Stat pentru Geologie „AGeoM”, Agenţia Naţională de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiaţionale,Întreprinderea de Stat Expediţia Hidrogeologică „EHGeoM”) au luat decizia de a transfera salariul de o zi pentru acordarea ajutorului persoanelor care au avut de suferit din cauza inundaţiilor.

Facebook

facebook


youtube

Valid XHTML 1.0 Transitional

Total vizitatori2997029