Pagina principală  |    Contacte  |    Harta site  |    Subdiviziuni

Ministerul Mediului al Republicii Moldova
Min Mediului logou

Şedinţa Comisiei pentru situaţii excepţionale a Ministerului privind agravarea situaţiei hidrologice pe rîurile Nistru şi Prut

La Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale a fost convocată şedinţa ordinară a Comisiei pentru situaţii excepţionale (CSE) privind agravarea situaţiei hidrologice, în cadrul căreia a fost audiat grupul operativ de lucru al MERN, creat prin ordinul MERN nr.24 din 25.07.2008. Şedinţa a fost prezidată de către dna ministru Violeta Ivanov, preşedinte a CSE, care a menţionat responsabilitatea, profesionalismul şi operativitatea de care au dat dovadă în această perioadă excepţională colaboratorii instituţiilor subordonate.

Membrii grupului de lucru au prezentat informaţii cu privire la situaţia creată în regiunile afectate de viituri, precum şi acţiunile pe care le desfăşoară subdiviziunile ministerului.

Dl Valeriu Cazac, directorul Serviciului Hidrometeorologic de Stat, a relatat că Serviciul monitorizează în regim non-stop situaţia hidrologică, informînd în permanenţă factorii decizionali şi populaţia. La moment posturile hidrologice staţionare de pe rîurile Prut şi Nistru nu sunt funcţionabile şi observările se fac prin alte metode.

Dna Ghene Jalalite, director „AGeoM”, a informat despre posibilele alunecări de teren în zonele afectate şi consecinţele legate de declanşarea lor. Un alt aspect alarmant al problemei ţine de inundarea unor sonde arteziene nefuncţionabile care nu au fost conservate, fapt ce poate duce la poluarea straturilor acvifere de mare adîncime.

Dl Iurie Stamatin, şef interimar al Inspectoratului Ecologic de Stat, a prezentat o informaţie generalizată despre monitorizarea calităţii şi stării factorilor de mediu din zonele de referinţă. Inspecţiile ecologice raionale întreprind măsuri de depistare şi lichidare a posibilelor focare de poluare a apelor.

Dl viceministru Ion Apostol, conducătorul grupului de lucru, a subliniat gravitatea situaţiei, menţionînd că urmează a fi acordată cea mai mare atenţie calităţii apelor rîurilor Prut şi Nistru în aval şi amonte de baraje, implicînd în monitoringul respectiv laboratoarele zonale Centru, Nord, Sud. La retragerea apei comisiile pentru situaţii excepţionale, cu participarea reprezentanţilor administraţiei publice locale, vor evalua prejudiciul adus posturilor hidrologice, subdiviziunilor Serviciului Piscicol, etc. şi vor interveni cu propuneri de restabilire a activităţii lor în regim normal.

În concluzie dna ministru Violeta Ivanov a solicitat elaborarea în regim de urgenţă a unor planuri de măsuri de lichidare a consecinţelor viiturilor, ţinîndu-se cont de specificul fiecărei subdiviziuni, care urmează să-şi intensifice activităţile în teritoriu întru diminuarea la maximum a consecinţelor calamităţii, restabilirea patrimoniului afectat.

Vizita de curtuazie a Ambasadorului Republicii Turcia în Republica Moldova Ahmet Ferit Ülker

La Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale s-a aflat în vizită de curtuazie Excelenţa sa, Ambasadorul Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Turcia în Republica Moldova dl Ahmet Ferit Ülker.

Excelenţa sa a fost întîmpinat de Violeta Ivanov, ministru al ecologiei şi resurselor naturale, care în cuvîntul său de salut şi-a exprimat satisfacţia în legătură cu extinderea colaborării între statele noastre care au un obiectiv comun – realizarea politicii de integrare europeană. În Republica Moldova sunt cunoscute progresele Turciei în realizarea politicii de integrare şi acordă o atenţie deosebită extinderii relaţiilor de colaborare. În cuvîntul său de răspuns dl Ambasador şi-a exprimat regretul în legătură cu calamitatea care a afectat ţara noastră.

Dna Ministru Violeta Ivanov l-a informat pe dl Ambasador Ahmet Ferit Ülker despre faptul, că în viziunea savanţilor moldoveni calamităţile sunt în strînsă legătură cu schimbările climatice ce afectează regiunea Mării Negre. Din acest considerent în Republica Moldova se acordă o atenţie deosebită studierii impactului acestor schimbări asupra mediului. În cadrul MERN activează 2 oficii antrenate în acest proces.

Managementul resurselor acvatice, în sensul asigurării populaţiei cu apă potabilă şi servicii de canalizare, reprezintă un subiect prioritar pentru Republica Moldova. Trebuie să menţionăm că şi Republica Turcia şi-a adus aportul la soluţionarea acestei probleme, oferind asistenţă ţării noastre în realizarea Proiectului de aprovizionare cu apă potabilă a oraşului Ciadîr-Lunga. În acelaşi context a fost elaborată Strategia de alimentare cu apă şi canalizare a localităţilor ţării, implementarea căreia necesită investiţii considerabile.

Printre alte domenii nu mai puţin importante se numără şi instruirea şi educaţia ecologică şi, în acest sens, apreciem la justa valoare eforturile liceelor moldo-turce şi contribuţia lor la realizarea diverselor activităţi educaţionale. În scopul extinderii relaţiilor de colaborare cu partea turcă, la minister a fost întocmit un proiect de Acord de colaborare în domeniul protecţiei mediului, care ulterior a fost transmis Ministerului Mediului din Turcia.

Dl Ambasador Ahmet Ferit Ülker şi-a exprimat disponibilitatea extinderii procesului de colaborare în scopul realizării obiectivului comun de integrare în Uniunea Europeană.

Vizita de lucru a dnei ministru Violeta Ivanov în raioanele afectate de calamitate

La 31 iulie 2008, dna Violeta Ivanov, ministru al ecologiei şi resurselor naturale a efectuat o vizită de lucru în localităţile afectate de inundaţii ale raioanelor Criuleni şi Dubăsari. De asemenea au fost vizitate obiectivele subdiviziunilor ministerului aflate în această zonă, inclusiv şi staţia de piscicultură de la Criuleni, care în prezent este complet inundată.

După evaluarea  situaţiei create, în cadrul întrevederilor cu factorii decizionali locali, dna Violeta Ivanov a dispus măsurile necesare pentru remedierea situaţiei şi minimalizarea impactului produs de viiturile ce au afectat localităţile din aceste raioane. Importantă este stabilirea mărimii reale a pagubelor materiale cauzate de inundaţii. A mai fost dispusă necesitatea monitorizării permanente a situaţiei în contextul derulării evenimentelor de ultimă oră. S-a cerut elaborarea neîntîrziată a Planurilor de măsuri care să diminueze efectele negative produse de fenomenele hidrometeorologice din valea Nistrului.

Au fost analizate riscurile la care pot fi expuse speciile reprezentative de peşti  şi  habitatelе păsărilor care pînă la viituri populau apele şi lunca Nistrului. În acest context a fost solicitată intensificarea studiilor asupra habitatelor acestor specii în vederea trasării unor măsuri concrete pentru restabilirea arealelor lor.

Crearea unui grup de lucru

Prin ordinul nr.50 din 24 iulie 2008 al Inspectoratului Ecologic de Stat (IES), în scopul executării Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 1161 din 29.09.03 despre aprobarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova si Guvernul României privind cooperarea în domeniul protecţiei resurselor piscicole şi reglementarea pescuitului în râul Prut şi lacul de acumulare „Stînca-Costeşti”, semnat la 1 august 2003, a fost format grupul de lucru pentru colaborarea cu Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură (România) în vederea implementării prevederilor Acordului în următoarea componenţă:

  1. Apostol Alexandru - Şef adjunct IES - şef Direcţie inspectare generală Preşedinte.
  2. Ursu Iurie - Şef Serviciul Piscicol al Inspectoratului Ecologic de StatVicepreşedinte.
  3. Şaptefraţi Nicolae - Şef secţie Ihtiologie şi Reglementare Pescuitului, Autorizări şi Informaţii a Serviciului Piscicol, Secretar.

Membrii :
  1.  Melcovschi Boris - Inspector principal, Secţia Ihtiologie şi Reglementare a Pescuitului» Autorizări şi Informaţii a Serviciul Piscicol.
  2. CojocariVasile - Manager-şef, Direcţia de exploatare a Nodului Hidrotehnic „Costeşti-Stînca” Agenţia „Apele Moldovei”.
  3. Usatâi Marin - Şef laborator ihtiologie şi acvacultură a Institutului de Zoologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.


Preşedintele grupului (dl A. Apostol) va coordona activităţile de colaborare cu grupul de lucra din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură din România.

Şedinţa Colegiului MERN

ColegiuLa 24.07.2008 a avut loc şedinţa ordinară a Colegiului Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale în cadrul căreia au fost examinate următoarele chestiuni:

- Cu privire la aprobarea Planului de Dezvoltare Instituţională a Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale pentru anii 2009 - 2011. (Raportor: Nagornîi Mаria, şef Direcţie analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor)

- Cu privire la implementarea măsurilor Programului de activitate a Guvernului pe anii 2005 - 2009 „Modernizarea ţării - bunăstarea poporului", aprobat prin HG 790 din 01 august 2005, în perioada 2005-2007. (Raportor: Podoroghin Inga, şef Secţie Relaţii Externe şi Integrare Europeană)

- Cu privire la aprobarea Planului de acţiuni privind consolidarea capacităţilor aparatelor centrale, intensificarea controlului operativ intern asupra îndeplinirii actelor legislative şi normative şi însărcinărilor Preşedintelui Republicii Moldova (p.2 Dispoziţia nr. 25-d din 25.03.2008). (Raportor: Nagornîi Mаria, şef Direcţie analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor).

Desemnarea persoanelor responsabile de Convenţii

În scopul asigurării coordonării implementării prevederilor Convenţiilor internaţionale de mediu şi a instrumentelor conexe ale acestora la care Republica Moldova este Parte, prin ordin pe Minister a fost desemnată în calitate de coordonator naţional al Convenţiilor internaţionale de mediu şi a instrumentelor lor conexe dna Violeta Ivanov, ministrul ecologiei şi resurselor naturale.

În calitate de responsabili pentru coordonarea implementării prevederilor Convenţiilor internaţionale de mediu şi a instrumentelor lor conexe la care Republica Moldova este Parte au fost desemnaţi colaboratorii din cadrul aparatului central şi subdiviziunilor ministerului.

Persoanele responsabile de coordonarea implementării prevederilor Convenţiilor internaţionale de mediu şi/sau a instrumentelor lor conexe sunt responsabile de realizarea acţiunilor incluse în planurile de lucru stabilite de Secretariate şi în termen de o lună creează dosare speciale, în care se vor înregistra materiale privind activitatea în cadrul Convenţiilor.

Cu privire la problemele abordate în cadrul conferinţei de presă organizate de către Asociaţia „Eco-Tiras”

Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale consideră regretabil faptul neinvitării reprezentantului Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale la această conferinţă.

         Vă informăm, că în luna mai 2008 la MERN a avut loc o întrevedere cu partea ucraineană, în rezultatul căreia s-a convenit asupra necesităţii evaluării impactului asupra mediului în context transfrontier de la construcţia Centralei hidroenergetice de acumulare prin pompare de la Novodnestrovsc (CHEAP) (Ucraina). Partea ucraineană s-a obligat să prezinte pînă la data de 1 iulie 2008, Documentaţia privind evaluarea impactului asupra mediului (EIM) de la construcţia CHEAP, conform procesului-verbal al şedinţei din 23 mai 2008. Însă, pînă în prezent Documentaţia menţionată nu a fost prezentată ministerului. Prin canalele diplomatice MERN s-a adresat repetat către partea ucraineană cu solicitarea prezentării în regim de urgenţă a acestei Documentaţii.

În prezent la minister se află  în curs de examinare proiectul hotărîrii de Guvern cu privire la iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind asigurarea funcţionării nodului hidrotehnic complex Nistrean. În textul proiectului de Acord, MERN a inclus propunerea de a se ţine cont de cerinţele Convenţiei privind protecţia şi utilizarea cursurilor de apă transfrontiere şi a lacurilor internaţionale din 17.03.92, Helsinki, şi Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontier din 25.02.91, Espoo, alte convenţii ratificate de ambele părţi, de asemenea de Acordul între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Ucrainei cu privire la folosirea în comun şi protecţia apelor de frontieră din 23.11.1994.

         Ministerul propune includerea unui alineat special în art.5 al Acordului care stipulează următoarele: „La exploatarea şi deservirea lacurilor de acumulare, a edificiilor şi utilajului nodului hidrotehnic complex din Novodnestrovsc pe terenurile nominalizate în Acord, Partea ucraineană va respecta cerinţele de protecţie a mediului ambiant prevăzute de legislaţia naţională a Republicii Moldova. În cazul aducerii prejudiciilor mediului ambiant ca urmare a activităţii indicate, Partea ucraineană va compensa prejudiciul în ordinea stabilită de legislaţia Republicii Moldova”.

         De asemenea, Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale a propus nesemnarea Acordului pînă la prezentarea documentaţieiprivind evaluarea impactului asupra mediului (EIM) de la construcţia nodului hidrotehnic complex din Novodnestrovsc.

Facebook

facebook


youtube

Valid XHTML 1.0 Transitional

Total vizitatori3009602