Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului

Agenția de Mediu

A A A

Lectie CNA

Published on: Tue, 10/29/2019 - 14:57
Press Release Type: 

Conform prevederilor Hotărîrii Parlamentului nr. 56/2017 privind aprobarea Strategiei naționale de integritate și anticorupție pentru anii 2017-2020 şi a unui studiu realizat asupra impactului acestei Strategii, sectorul protecția mediului și utilizarea rațională a resurselor naturale, de asemenea, poate fi considerat unul vulnerabil la corupție, atît timp cît și în acest sector au loc activități ilegale prin intermediul unor acte de corupție.

În scopul stabilirii climatului de integritate instituţională prin combaterea actelor de corupție ca - frauda, abuzul în exercitarea atribuțiilor, favoritismul și conflictul de interese, utilizarea ilicită a fondurilor, precum și pentru consolidarea integrității, responsabilității, transparenței și a rezistenței față de riscurile de corupție în rîndurile funcționarilor publici angajați, la solicitarea Agenției de Mediu, Centrul Național Anticorupție a demarat instruirea inițială şi continuă în domeniul conduitei de mediu și integrității profesionale a funcționarilor Agenției.

Agenția de Mediu ca autoritate administrativă subordonată Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului realizează funcţiile stabilite în Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Agenției de Mediu, aprobat prin Hotărîrea Guvernulu nr. 549 din 13 iunie 2018. Una dintre funcțiile de bază fiind reglementarea și autorizarea activităților cu impact asupra calității mediului, eliberînd persoanelor fizice și juridice acte permisive pentru practicarea activităților de întreprinzător cu impact asupra mediului (autorizații, acorduri de mediu, permise, certificate, notificări, avize și coordonări), prevăzute în Nomenclatorul actelor permisive, aprobat prin Legea nr. 160 din 22 iulie 2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător.

Astfel, responsabilul Centrului Național Anticorupție a identificat grupurile de risc de corupție din cadrul Agenției de Mediu, a descris factorii riscului de corupție și i-a informat pe cei prezenți la instruire.

La categoria riscurilor tipice de corupţie se atribuie:

• corupere activă;

• dare de mită;

• corupere pasivă;

• luare de mită;

• trafic de influenţă;

• abuz de serviciu;

• depăşire a atribuţiilor de serviciu;

• conflict de interese şi/sau favoritism;

• nerespectare a regimului cadourilor.

Factorii riscului de corupţie:

• factori externi - factori de risc aflaţi în afara controlului entităţii publice;

factori interni - factori de risc organizaţionali, de control şi sancţionare din sfera de control a entităţii publice, care sunt rezultatul acţiunii sau inacţiunii lor;

factori operaţionali - factori ce apar în procesul de lucru în cadrul entităţii publice;

factori individuali - factori ce pot motiva un anumit agent public să admită manifestări de corupţie şi să acţioneze contrar climatului de integritate instituţională.

Art. 6, alin. (2) al Legii nr. 325 din  23.12.2013 privind evaluarea integrităţii instituţionale, stabilește că, agenţii publici au obligaţia:

    a) să nu admită manifestări de corupţie;

    b) să denunţe imediat organelor competente orice tentativă de a fi implicaţi în acţiunile prevăzute la lit. a);

    c) să denunţe imediat influenţele necorespunzătoare, să declare cadourile şi conflictul de interese în conformitate cu legislaţia;

    d) să cunoască şi să respecte obligaţiile ce le revin conform politicilor anticorupţie naţionale şi sectoriale prevăzute la art. 41 al aceleiași Legi;

    e) să respecte cerinţele specifice de integritate profesională pentru activitatea agenţilor publici în cadrul entităţii publice, care i-au fost aduse la cunoştinţă;

    f) să îndeplinească măsurile incluse în planul de integritate  adoptat în urma evaluării integrităţii instituţionale.

Manifestînd generozitate, uneori cu un simplu cadou am putea știrbi integritatea unui funcționar public. Este important de cunoscut că, conform art. 11, alin. (1) din Legea    nr. 25 din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public, funcționarului public îi este interzis să solicite sau să accepte cadouri, servicii, favoruri, invitaţii sau orice alt avantaj, destinate lui personal sau familiei lui, dacă oferirea sau acordarea lor este legată, în mod direct sau indirect, de îndeplinirea atribuţiilor de serviciu.

Agenția de Mediu are ca deziderat consolidarea integrității, responsabilității, transparenței și a rezistenței față de riscurile de corupție în rîndurile funcționarilor publici angajați și ca prioritate - asigurarea realizării unui serviciu public stabil, profesionist, imparţial, transparent şi eficient în interesul societăţii şi al statului.

Pentru realizarea acestor obiective, în cadrul instituției noastre va continua instruirea în domeniul conduitei de mediu și integrității profesionale a funcționarilor angajați și celor care urmează a fi încadrați în serviciul public.