Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului

Agenția de Mediu

A A A

C3- Utilizarea totală a apei în Republica Moldova (2000-2018)

 

C3-ro_serii date temporale_web

Mesaje cheie

 • În medie, un volum de 850 mln. 3 de apă dulce este utilizat anual pentru a satisface cererea de apă din diferite sectoare economice. Utilizarea apei a scăzut cu aproximativ 8% în 2018 față de 2000.
 • Pierderile de apă la transportare sunt relativ nesemnificative, fiind în medie 7% din aprovizionarea cu apă totală. Cu toate acestea, nu se observă nici o schimbare semnificativă în pierderile de apă între anii 2000-2018.
 • Consumul de apă pe unitate de produs intern brut (PIB) s-a redus mai mult decît jumătate între 2000 (83.51 m3 / 1 000 de dolari internaționali) și 2018 (34.29 m3 / 1 000 de dolari internaționali). Cu toate acestea, aportul de apă pe unitatea PIB rămâne destul de mare.

Sursa datelor:

 • Banca de date statistice ale Biroului Național de Statistică al Republicii Moldova în baza formularului Gospodăria Apelor” (Agenția Apele Moldovei), și sunt prezentate în ansamblu pe țară și includ teritoriul de pe malul stâng al Nistrului
 • Datele au fost furnizate de Biroul Național de Statistică și Agenția Apele Moldovei în cadrul activităţilor proiectului ENI SEIS II East
 • Notă: Incertitudinea datelor este foarte mare, ceea ce necesită îmbunătățirea programului de monitorizare și contorizare a apei în țară.

 Sursa datelor:

 • Banca de date statistice ale Biroului Național de Statistică al Republicii Moldova în baza formularului Gospodăria Apelor” (Agenția Apele Moldovei), și sunt prezentate în ansamblu pe țară și includ teritoriul de pe malul stâng al Nistrului
 • Datele au fost furnizate de Biroul Național de Statistică și Agenția Apele Moldovei în cadrul activităţilor proiectului ENI SEIS II East
 • Notă: Incertitudinea datelor este foarte mare, ceea ce necesită îmbunătățirea programului de monitorizare și contorizare a apei în țară.

 

Moldova depinde foarte mult de apa de suprafață, în special de apa captată din râul Nistru. Acest lucru face ca balanța resurselor de apă ale Moldovei să depindă în mare măsură de fluxul extern de apă. Anual, Moldova folosește aproximativ 800 de milioane m3 de apă, din care 85% sînt obținute din resursele de apă de suprafață. Există două surse principale de utilizare a apei: râul Nistru, care asigură aproape 90% din consumul de apă din apele de suprafață și râul Prut.

Există o tendință descrescătoare a utilizării apei în timp. Consumul anual de apă dulce a scăzut cu aproximativ 9% în 2018 față de 2000. Diverse motive stau la baza acestei scăderi. Unul dintre motivele principale este scăderea cu aproximativ 3% al resurselor de apă regenerabile disponibile  între 2000 și 2018.

Aproximativ 7-8% din captarea totală de apă se pierde la transportare din cauza scurgerilor, pierderilor de apă din canalele deschise, precum și din cauza infrastructurii uzate/învechite. Această cantitate este cuprinsă între 55-77 milioane m3 de apă. Începând cu anul 2000, nu se observă nici un progres în ceea ce privește impactul îmbunătățirii sistemului de transportare care ar avea ca rezultat pierderi de apă mai mici.

Sectorul principal care utilizează cea mai mare cantitate de apă din Moldova este „Sectorul de încălzire și aprovizionare cu apă caldă”. În 2018, consumul de apă de către acest sector a însumat 558 hm3 de apă, ceea ce corespunde cu 71% din consumul total de apă . Acest sector este urmat de sectroul de aprovizionare cu apă (15%) și agricultură (10%). Restul este folosit de alte sectoare cum ar fi construcții și servicii.

Consumul de apă, pentru sectorul agricol a fost în descreștere pînă în anul 2017. În anul 2018 se atestă o mica creștere ca urmare a majorării irigării prin redresarea infrastructurii în domeniul dat. Creșterea utilizării apei în agricultură este un moment benefic numai atunci cînd aceste creșteri sînt realizate prin metode și instrumente moderne bazate pe o gestiune eficientă a resurselor de apă. Prin aplicarea practicilor agricole corecte, se poate obţine un consum eficientizat al apei în agricultură, ceea ce ar însemna resurse de apă mai mari disponibile pentru alte utilizări şi alte sectoare.

 

Sursa datelor:

 • Banca de date statistice ale Biroului Național de Statistică al Republicii Moldova în baza formularului Gospodăria Apelor” (Agenția Apele Moldovei), și sunt prezentate în ansamblu pe țară și includ teritoriul de pe malul stâng al Nistrului
 • Gross Domestic Products/PIB furnizat de Banca Mondiala
 • Datele au fost furnizate de Biroul Național de Statistică și Agenția Apele Moldovei în cadrul activităţilor proiectului ENI SEIS II East
 • Notă: Incertitudinea datelor este foarte mare, ceea ce necesită îmbunătățirea programului de monitorizare și contorizare a apei în țară.

 

În țară, produsul intern brut a fost mai mult decât dublat între 2000-2017 (de la 10,2 miliarde de dolari în 2000 până la 23 miliarde de dolari în 2018 - World Bank, PIB la PPC la prețuri constante 2011), în timp ce consumul total de apă dulce pe unitatea de PIB s-a redus cu aproximativ 60%. Realizare obținută prin scăderea utilizării apei, dar păstrînd totuși tendința ascendentă a PIB-ului, ceea ce s-ar putea de interpretat ca rezultat a creșterii sustenabile a eficienței utilizării apei pe unitatea de PIB. Totodată, trebuie menționat faptul că tendința de descreștere a consumului de apă nu este pe deplin cauzată de eficiența utilizării apei dar, mai cu seamă, de declinul în sectoarele industriale ale economiei naționale, care în procesele tehnologice de producere utilizau resurse mari de apă.

Specificarea indicatorului

Definiția indicatorului

Indicatorul specifică disponibilitatea apei dulci din surse naturale și utilizarea acesteia pentru a răspunde nevoilor de uz casnic, agriculturii, industriei și altor activități economice. Utilizarea apei este asigurată în totalitate pentru întreaga țară și este defalcată pe activități economice conform Clasificării industriale internaționale standard a tuturor activităților economice (ISIC). Mai mult, indicatorul arată consumul total de apă pe unitatea de PIB.

A se vedea indicatorii de mediu CEE ONU – C3 a se vedea indicatorii de mediu CEE ONU;

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/europe/monitoring/Indicators/C-3-en-final.pdf

Unități de măsură

Volumul total de utilizare a apei dulci și volumul pe activitate economică sunt măsurate în milioane de metri cubi (mil. m3) pe an; Produsul intern brut la paritatea puterii de cumpărare la prețuri constante (2011) a fost preluat de pe site-ul Băncii Mondiale:

Argumentare

Justificare pentru alegerea indicatorului

Indicatorul oferă o măsură a consumului de apă dulce, precum și a presiunii asupra mediului în ceea ce privește consumul de resurse de apă dulce. De asemenea, indicatorul este important pentru definirea nivelului de dezvoltare a serviciilor de economisire a apei și gradul de accesibilitate al apei pentru a acoperi nevoile populației și ale societății.

Referințe

 • UNECE, 2014. Republica Moldova - Revizuiri ale performanțelor ecologice - a treia revizuire, Comisia Economică pentru Europa a Națiunilor Unite, Evaluarea performanței mediului seria nr. 39, e-ISBN 978-92-1-056518, New York și Geneva.
 • UNECE, 2018. Orientări pentru aplicarea indicatorilor de mediu, descrierea C3: consum total de apă.
 • UNECE, 2018. Orientări pentru aplicarea indicatorilor de mediu, descrierea C3: consum total de apă – glosar și termeni.

Contextul politicii de mediu, obiective și ținte

Descriere

Nivel național

HG. 932 din 20.11.2013 pentru aprobarea Regulamentului privind monitorizarea și înregistrarea sistematică a stării apelor de suprafață și a apelor subterane

Legea apei nr. 272 / 23.12.2011

Nivel internațional

UN SDG 6, target 6.4: până în 2030, creșterea substanțială a eficienței utilizării apei în toate sectoarele și asigurarea captării și furnizarea de apă dulce pentru a aborda deficitul de apă și de a reduce în mod substanțial numărul de persoane care suferă de deficit de apă.

Ținte

Ținte națioanle

Nu au fost specificate

Ținte internaționale

UN SDG 6, target 6.4: până în 2030, creșterea substanțială a eficienței utilizării apei în toate sectoarele și asigurarea captării și furnizarea de apă dulce pentru a aborda deficitul de apă și de a reduce în mod substanțial numărul de persoane care suferă de deficit de apă.

 

Documente de politici relevante:

 

Metodologie

Metodologia de calcul

ID

component

Unitate

Ecuație

C 2.3

Apă dulce extrasă

milioane m3/an

=C 2.3 (vezi indicatorul C2)

C 3.1

Apa desalinizată

milioane m3/an

 

C 3.2

Apă reutilizată

milioane m3/an

 

C 3.3

Importurile de apă

milioane m3/an

 

C 3.4

Exporturile de apă

milioane m3/an

 

C 3.5

Totalul apă dulce disponibilă

milioane m3/an

=C 2.3+C 3.1+C 3.2+C 3.3+C 3.4

C 3.6

Pierderi de apă în timpul transportului

milioane m3/an

 

C 3.6a

Alte pierderi și apă care nu este utilizată

milioane m3/an

 

C 3.7

Consumul total de apă dulce

milioane m3/an

=C 3.5-C 3.6-C 3.6a;

=C3.8+C3.9+C3.11+C3.12+C3.13

C 3.8

Gospodăriile

milioane m3/an

 

C 3.9

Agricultură, silvicultură și pescuit (ISIC 01-03)

milioane m3/an

 

C 3.10

        din care se folosea pentru irigații în agricultură

milioane m3/an

 

C 3.11

Fabrici (ISIC 10-33)

milioane m3/an

 

C 3.12

Industria energetică (ISIC 351)

milioane m3/an

 

C 3.13

Alte activități economice

milioane m3/an

 

C 3.14

PIB la PPC la prețuri constante (2011)

Miliarde de dolari internaționali / an

 

C 3.15

Consumul total de apă dulce pe unitatea de PIB

m3 / 1000 de dolari internaționali

=C3.7/C3.14

 

Metodologia de completare a datelor lipsă:

Nu este specificat.

Referințe metodice

 • EEA, 2005. Setul principal de indicatori al AEM. Raportul tehnic nr.No 1/2005, ISBN 92-9167-757-4, Luxembourg.
 • UNECE, 2018. Orientări CEE-ONU pentru aplicarea indicatorilor de mediu, table serii de date – C3: Total water use.
 • UNECE, 2018. Orientări CEE-ONU pentru aplicarea indicatorilor de mediu, Descriere of C3: Total water use.
 • UNECE, 2018. Orientări CEE-ONU pentru aplicarea indicatorilor de mediu, Glosar și termeni – C3: Total water use.
 • UNSD and UNEP, 2013. Chestionar 2013 pe Statistica de Mediu. Direcția de Statistică a Națiunilor Unite și Programul Națiunilor Unite pentru Mediu, Chestionar 2013 privind statisticile mediului, Secțiunea Apa

Incertitudini

Incertitudini metodologice

Pentru asigurarea calității datelor produse în domeniul resurselor de apă, este necesar de revizuit instrumentariul statistic de producere a datelor dezagregate în domeniul dat. Evaluarea eșantionului existent și reînoirea listei întreprinderilor care raportează.

Incertitudinea seturilor de date

Din cauza datelor incomplete, resursele de apă regenerabile nu au fost estimate.

Calitatea datelor utilizate are un grad înalt de incertitudine.

Datele privind PIB la PPP nu acoperă teritoriul de pe malul stâng al râului Nistru.

 

Incertitudini secțiune Argumentare

Nu a fost specificată nicio incertitudine.

Sursa datelor:

Utilizarea apei, date furnizate de de Agenția Apele Moldovei

Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova, 2018. Anuarul statistic al Republicii Moldova, versiunea online.

Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova, 2018. Resurse naturale și mediu în Republica Moldova, versiune online.

 

Notă: Seriile de timp privind indicatorul (tabel date, xls) au fost furnizate de Agenția Apele Moldovei Agenției Europene de Mediu în cadrul Proiectului ENI SEIS II East.

Gross Domestic Products/PIB furnizat de Banca Mondiala

 

Metadate

Tematica: apă

Cod indicator: C3

Tags: utilizarea apei

Perioada de referință: 2000-2018

DPSIR: Presiune

Tipologie: indicator descriptiv (Tip A)

 

Dată

Data publicării:

Ultima modificare:

Frecvența actualizării: anual

 

Contact și dreptul de proprietate

Agenția de Mediu