Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

Concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de consultant principal al Direcției politici și programe de dezvoltare rurală


 

2018-01-05

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului

anunță concurs pentru ocuparea funcţiei publice

vacante de consultant principal al Direcției politici și programe de dezvoltare rurală

 

 Scopul general al funcţiei:

 

Monitorizarea aplicării de către producătorii agricoli, a priorităților de dezvoltare și implementarea noilor tehnologii de dezvoltare.

Sarcinile de bază:

 

1. Monitorizarea modului de aplicare de către toți producătorii agricoli a priorităților de dezvoltare rurală și implementarea noilor tehnologii de dezvoltare.

2. Monitorizarea condițiilor de acces a produselor autohtone pe piața internațională și informarea mediului de afaceri despre aceasta.

3. Asigurarea monitorizării și evaluării tendințelor în comerțul intern și extern al Republicii Moldova cu produse agricole și agroindustriale și elaborarea propunerilor în vederea elaborării politicilor publice.

 

Condiţiile de participare la concurs:

 

Condiţii generale:

 

   a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
    b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
    c) are capacitate deplină de exerciţiu;
    d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
    e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate;
    f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
    g) în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
    h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
    i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

 

Cerinţe specifice:

 

Studii: superioare de licență sau echivalente în domeniul economiei, marketing-ului, finanțelor, administrației publice, politologiei, juridice, bussines și administrare, studiile postuniversitare constituie un avantaj.

Experienţă profesională: 2 ani de experiență profesională în domeniile de competență a direcției.

 

Cunoştinţe: cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională la nivel B1.

Abilităţi: abilităţi de utilizare a computerului; abilităţi de lucru cu informaţia, organizare, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, mobilizare de sine, aplanare de conflicte, comunicare eficientă.

Aptitudini/comportament: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, spirit de echipă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, receptivitate, punctualitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională şi autoperfecţionare continuă.

 

Documente ce urmează a fi prezentate:

a) formularul de participare;
            b) copia buletinului de identitate;
            c) copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
            d) copia carnetului de muncă;
            e) certificatul medical;
            f) cazierul judiciar;
            g) documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar.
          Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.
            În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, documentele în original se prezintă la data desfăşurării probei scrise a concursului sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.
            Certificatul medical şi cazierul judiciar pot fi înlocuite cu declaraţii pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

 

Data limită de depunere a documentelor: 26.01.2018, ora1600.

 

                    Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor -

               Nadejda Cristea, șef al Serviciului resurse umane

               telefon- (022) 204-583

               e-mail- nadejda.cristea@madrm.gov.md

               adresa – sediul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului,

               mun. Chişinău, str. Constantin Tănase 9, biroul nr. 609.

 

Bibliografia

 

-          Constituţia Republicii Moldova;

-          Hotărîrea Guvernului nr. 695 din 30.08.2017 „Cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului

 

Acte normative în domeniul serviciului public:

 

-          Legea nr. 158 –XVI din 4 iulie 2008 „Cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”;

 

-          Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 „Privind Codul de conduită a funcţionarului public”;

 

-          Legea nr. 133-XVI din 17.06.2016 ”Privind declararea averii și a intereselor personale”

 

Acte normative în domeniul administraţiei publice centrale:

 

-          Legea nr. 64-XII din 31.05.1990 cu privire la Guvern;

-          Legeanr. 98 din  04.05.2012 privind administraţia publică centrală de specialitate;

-          Hotărîrea Guvernului nr. 33 din 11.01.2007 cu privire la regulile de elaborare şi cerinţele unificate faţă de documentele de politici;

-          Hotărîrea Guvernului nr. 1310 din 14.11.2006 cu privire la aprobarea structurii-tip a regulamentului privind organizarea şi funcţionarea organului central de specialitate al administraţiei publice. 

 

Acte normative în domeniul de specialitate:

 

-       Legea nr.243-XV din 8 iulie 2004 „Privind asigurarea subvenţionată a riscurilor de producţie în agricultură”;

-       Legea nr.312 din 20 decembrie 2013 „Privind grupurile de producători agricoli şi asociaţiile acestora” ;

-       Legea nr. 412-XV din 09.12.2004 cu privire la statistica oficială;

-       Legea nr. 257 din 27.07.2006 privind organizarea şi funcţionarea pieţelor  produselor agricole şi agroalimentare;

-       Legea nr. 231 din 23.09.2010 cu privire la comerțul interior;

-       Hotărîrea Guvernului nr. 409 din 04.06.2014 cu privire la aprobarea Strategiei naţionale
de dezvoltare agricolă şi rurală pentru anii 2014-2020.