Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Mediului

RM devine a 20-a Parte Semnatară a Convenției-cadru a ONU privind schimbările climatice

Published on: L, 12/27/2021 - 15:33

Comunicat de presă

Republica Moldova devine a 20-a Parte Semnatară a Convenției-cadru a Organizației Națiunilor Unite privind schimbările climatice care prezintă cel de al treilea Raport Bienal Actualizat către Secretariatul Convenției

 

Convenția-cadru a Organizației Națiunilor Unite cu privire la schimbarea climei (CONUSC), adoptată la New-York la 9 mai 1992, a fost semnată de Republica Moldova la Rio de Janeiro la 5 iunie 1992 și ratificată prin Hotărîrea Parlamentului Nr. 404 din 16.03.1995.

 

În conformitate cu Articolul 2 al Convenției, obiectivul final al CONUSC este de a stabiliza, concentrațiile de gaze cu efect de seră (GES) în atmosferă la un nivel care să împiedice orice perturbare antropică periculoasă a sistemului climatic.

 

Din perioada pre-industrială (anul 1750) și pînă la finele anului 2021, concentrația CO2 în atmosferă a crescut cu circa 148.6%, de la 280.0 la 416.1 părți per milion de volum (ppmv), cea a CH4 cu 261.9%, de la 722 la 1890.9 părți per miliard de volum (ppbv), iar cea a N2O cu 123.8%, de la 270 la 334.3 ppbv (<https://gml.noaa.gov/ccgg/trends/gl_trend.html>).

 

În conformitate cu Deciziile 1/CP.16 și 2/CP.17, Părțile semnatare ale CONUSC au obligația să prezinte către CONUSC Rapoarte Bienale Actualizate (în engl.: BUR), care să conțină o anexă tehnică separată – Raportul Național de Inventariere (în engl.: NIR).

 

În conformitate cu Decizia 2/CP.17, Raportul Bienal Actualizat trebuie să reflecte următoarele:

(a)    informațiile privind aranjamentele instituționale privind compilarea în bază continuă a BUR și circumstanțele naționale relevante pentru tendința emisiilor antropice din surse și a reținerilor prin sechestrare a gazelor cu efect de seră;

(b)   Inventarul național al emisiilor antropice provenite din surse și eliminarea prin sechestrări a tuturor gazelor cu efect de seră care nu sunt controlate de Protocolul de la Montreal;

(c)    informațiile privind politicile și măsurile de atenuare a schimbărilor climatice și efectul acestora;

(d)   informațiile privind constrângerile și necesitățile financiare, tehnice și de capacitate în vederea implementării Convenției;

(e)   informațiile privind nivelul de sprijin recepționat pentru a permite întocmirea și prezentarea rapoartelor bienale actualizate;

(f)     informațiile privind sistemul național de monitorizare, raportarea și verificare a progresului înregistrat în vederea implementării Strategiilor de Dezvoltare cu Emisii reduse (în engl.: LEDS) și acțiunilor adecvate de atenuare la nivel național (în engl.: NAMA);

(g)    orice alte informații care, în opinia unei Părți semnatare care nu este inclusă în Anexa I, sunt relevante pentru atingerea obiectivului Convenției și pot fi incluse în raportul său bienal actualizat.

 

În data de 21 decembrie 2021, Ministerul Mediului al Republicii Moldova a prezentat  către Secretariatul Convenției cel de al 3 Raport Bienal Actualizat către CONUSC însoțit de 2 anexe tehnice:

1)      Raportul Național de Inventariere: 1990-2019, Surse de emisii și sechestrare a GES în Republica Moldova; și

2)      Raportul privind Sistemul național de inventariere a emisiilor de gaze cu efect de seră în Republica Moldova – 2021.

 

Republica Moldova a devenit astfel a 20-a Parte Semnatară a CONUSC neinclusă în Anexa I, care prezintă Raportul Bienal Actualizat 3 (<https://unfccc.int/BURs>), în condițiile când către 28 decembrie 2021, doar 73 de țări au prezentat BUR1, 36 de țări au prezentat BUR2, 20 de țări au prezentat BUR3 și 6 țări au prezentat BUR4.

 

Conform informației prezentate în BUR3 al Republicii Moldova către CONUSC, în perioada 1990-2019, dinamica emisiilor totale de GES direct, a relevat o tendință de diminuare, reducându-se cu circa 69.5%: de la 45.4 milioane CO2 echivalent în 1990 până la 13.8 milioane tone CO2 echivalent în 2019.

 

La nivel global, în anul 2019 au fost emise circa 44500 milioane tone CO2 echivalent, respectiv amprenta de carbon a Republicii Moldova este una foarte modestă, cu o pondere de doar 0.03% din emisiile globale anuale. Emisiile de GES pe cap de locuitor, s-au redus în Republica Moldova în aceiași perioada de la 10.4 t/cap de locuitor în anul 1990 până la 4.4 t/cap de locuitor în anul 2019, ceia ce ne situează foarte aproape de media globală (4.5 t/cap de locuitor).

 

!!! Marți, 28 decembrie 2021, cu începere de la ora 9:00 în incinta Hotelului Radisson Blu Leogrand (str. Mitropolit Varlaam 77, mun. Chișinău) va avea loc Seminarul de finalizare și raportarea rezultatelor obținute și incluse în BUR3 al Republicii Moldova către CONUSC.

 

Raportul respectiv a fost elaborat cu sprijinul Proiectului „Republica Moldova: activități privind pregătirea celui de al treilea raport bienal actualizat către Convenția-cadru a Organizației Națiunilor Unite cu privire la schimbarea climei”, finanțat de Fondul Global de Mediu (GEF) și implementat de către Ministerul Mediului prin intermediul Instituției Publice ”Unitatea de implementare a proiectelor în domeniul mediului” (IP UIPM), în colaborare cu Programul Națiunilor Unite pentru Mediu (UNEP).

 

Detalii despre Seminarul de Finalizare a activității grupului tematic de lucru 1 „Inventarierea emisiilor de gaze cu efect de seră” și raportarea rezultatelor obținute și incluse în Raporetul Bienal Actualizat Trei al Republicii Moldova către CONUSC pot fi găsite pe site-ul Agenției de Mediu la LINKUL

 

Pentru informații suplimentare, contactați:

Anatolie RÎȘINA, Director al Instituției Publice ”Unitatea de implementare a proiectelor în domeniul mediului” (IP UIPM), tel. 060 933 009, anatolie.risina@uipm.gov.md.