Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Mediului

Acte normative și documente de politici din domeniul îmbunătățirilor funciare și fondului funciar

1. Constituţia Republicii Moldova, 1994;

 

2. Codul civil nr. 1107/2002;

 

3. Codul funciar nr. 828/1991;

 

4. Legea nr.1247/1992 privind reglementarea de stat a regimului proprietății funciare, cadastrul funciar de stat și monitoringul funciar;

 

5. Legea nr.29/2018 privind delimitarea proprietății publice;

 

6. Legea nr. 121/2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice;

 

7. Legea nr. 1308/1997 privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului;

 

8. Legea nr. 1543/1998 cadastrului bunurilor imobile;

 

9. Legea nr. 436/2006 privind administraţia publică locală;

 

10. Legea privind protecţia mediului înconjurător  nr. 1515/1993

 

11. Legea nr. 354/2004 cu privire la formarea bunurilor imobile;

 

12.  Legea nr. 1538/1991 privind fondul ariilor naturale protejate de stat;

 

13.  Legea nr. 440/1995 cu privire la zonele şi fîşiile de protecţie a apelor rîurilor

şi bazinelor de apă;

 

14 . Legea nr. 171/2010 cu privire la asociaţiilor utilizatorilor de apă pentru irigaţie

 

 15.  Hotărîrea Guvernului nr. 1001/2014 cu privire la aprobarea Concepţiei Sistemului informaţional „Registrul solurilor Republicii Moldova”;      

 

 16. Hotărîrea Guvernului nr. 1428/2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la vînzarea-cumpărarea şi  locaţiunea/arenda terenurilor aferente;

 

17. Hotărîrea Guvernului nr. 1170/2017 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de transmitere, schimbare a destinaţiei şi schimb de terenuri;

 

18. Hotărîrea Guvernului nr.1157/2008 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice “Măsurile de protecţie a solului în cadrul practicilor agricole”;

 

19. Hotărîrea Guvernului nr. 1075/2007 cu privire la aprobarea Regulamentului privind consolidarea terenurilor agricole;

 

 

 

20. Hotărîrea Guvernului nr. 626 din 20 august 2011 pentru aprobarea Programului de conservare şi sporire a fertilităţii solului pentru anii 2011-2020, și Planul de acțiuni privind implementarea Programului de conservare şi sporire a fertilităţii solului pentru anii 2011-2013;

 

 

 

21. Hotărîrea Guvernului nr. 138/2014  pentru aprobarea Planului de acțiuni privind implementarea Programului de conservare şi sporire a fertilităţii solului pentru anii 2014-2016;

 

22. Hotărîrea Guvernului nr. 554/2017 pentru aprobarea Planului de acțiuni privind implementarea Programului de conservare şi sporire a fertilităţii solului pentru anii 2017-2020;

 

23. Hotărîrea Guvernului nr. 691/2018 pentru aprobarea  Regulamentului privind condițiile și procedurile de realizare a activităților de îmbunătățiri funciare, protecție, conservare și sporire a fertilităţii solurilor.

 

24. Hotărîrea Guvernului privind implementarea Legii cu privire la arenda în agricultură, nr.72 din 30.01.2004 (Monitorul Oficial nr. 26-29 din 13.02.2004)

 

25. Hotărîrea Guvernului privind implementarea Legii cu privire la arenda în agricultură, nr.72 din 30.01.2004

 

26. Hotărîrea Guvernului nr. 228/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de ţinere a registrelor contractelor de arendă;

 

27. Hotărîrea Guvernului nr. 24/1995 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la conţinutul documentaţiei cadastrului funciar general;

 

28.  Hotărîrea Guvernului nr. 404/1994 despre aprobarea Principiilor de bază pentru restabilirea terenurilor degradate;

 

29. Hotărîrea Guvernului nr. 707/1993 Despre aprobarea regulamentelor privind terenurile destinate industriei, transportului, telecomunicaţiilor,

apărării şi cu alte destinaţii speciale şi privind clasarea terenurilor irigate

şi desecate în categoria celor neirigate și trecerea la pierderi a sistemelor de ameliorare.

 

 

 

Instrumente de implementare Programului de conservare şi sporire a fertilităţii solurilor pentru anii 2011-2020”

 

 

 

30. Ordinul Ministrului agriculturii, dezvoltării regionale şi mediului nr. 210 din 24 septembrie 2018 „Cu privire la instituirea Comisiei de selectare a obiectelor şi mijloacelor financiare necesare pentru realizarea Planului de acţiuni privind implementarea Programului de conservare şi sporire a fertilităţii solurilor pentru anii 2011-2020” cu modificările ulterioare;

 

31. Ordinul Ministrului agriculturii, dezvoltării regionale şi mediului nr. 105/2019 privind aprobarea Regulamentului de funcționare a Comisiei de selectare a obiectelor şi mijloacelor financiare necesare pentru realizarea Planului de acţiuni privind implementarea Programului de conservare şi sporire a fertilităţii solurilor pentru anii 2011-2020;

 

32. Ordinul Ministrului agriculturii, dezvoltării regionale şi mediului nr. 54/2017 privind aprobarea Regulamentului Comisiei de evaluare a impactului Planului de acțiuni privind implementarea Programului de conservare și sporire a fertilității solului pentru anii 2014-2016.

 

 

 

 

33. Hotărîrea Guvernului nr. 864/2020 pentru aprobarea Programului de îmbunătățiri funciare în scopul asigurării managementului durabil al resurselor de sol pentru anii 2021-2025 și a Planului de acțiuni pentru anii 2021-2023  privind implementarea acestuia

 

 

 

34. Hotărîrea Guvernului nr.985/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile și procedura de acordare a subvențiilor în avans pentru proiectele investiționale de îmbunătățiri funciare întru implementarea Programului de îmbunătățiri funciare în scopul asigurării managementului durabil al resurselor de sol pentru anii 2021-2025

 

35. Hotărîrea Guvernului nr.835/2020 pentru aprobarea Regulamentului privindmodul de ținere a Sistemului informațional „Registrul solurilor Republicii Moldova” 

 

  

 

Instrumente de implementare a Programului de îmbunătățiri funciare în scopul asigurării managementului durabil al resurselor de sol pentru anii 2021-2025

 

   

 

36. Ordinul MADRM nr. 46/2021, cu privire la aprobarea Calendarului activităților ce urmează a fi întreprinse în anul 2021, întru executarea acțiunilor (măsurilor), nominalizate în Planul de acțiuni pentru anii 2021-2023 întru implementarea Programul de îmbunătățiri funciare în scopul asigurării managementului durabil al resurselor de sol pentru anii 2021-2025 

 

37. Ordinul MADRM nr. 47/2021 cu privire la aprobarea Planului de actiuni cu privire la Programul de instruire/mediatizare a deținătorilor de terenuri agricole privind măsurile de îmbunătățiri funciare, protecția și sporirea fertilității solurilor pentru anul 2021

 

38. Ordinul Directorului general al Agenției Relații Funciare și Cadastru nr. 20/2021 prin care a fost instituită Comisia de examinare a proiectelor investiționale de îmbunătățiri funciare și aprobat Regulamentul de activitate a Comisiei de examinare a proiectelor investiționale de îmbunătățiri funciare

 

39.  Ordinal Directorului general al Agenției Relații Funciare și Cadastru nr. 29/2021 prin care a fost aprobate modelele actelor necesare pentru obținerea subvențiilor în avans, la proiectele investiționale de îmbunătățiri funciare (modelul cererii de solicitare a subvenţiei în avans, modelul proiectului/planului de afaceri; modelul declaraţiei pe propria răspundere privind veridicitatea informaţiilor; modelul contractului de acordare a subvenţiei în avans; etc).