Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Mediului

Cerere de exprimare a interesului: Selectarea consultantului individual în elaborarea proiectelor de execuție la înființarea / reabilitarea învelișurilor de ierburi

Proiectul de Reziliență Rurală (PRR) (IFAD VII), implementat de către Unitatea Consolidată pentru Implementarea Proiectelor IFAD (UCIP IFAD), a fost conceput pentru a contribui la reducerea sărăciei rurale în Republica Moldova. O atenție deosebită în cadrul Proiectului este atribuită dezvoltării şi implementării tehnologiilor performante în domeniul agricol și managementului durabil al solului, cu impact pozitiv asupra ecosistemelor. Restabilirea învelișului vegetal natural și productivității solului contribuie la creșterea rezilienței la schimbări climatice ale comunităților rurale, terenurilor agricole și ecosistemelor la nivel de peisaje agricole. Totodată, se îmbunătățește microclima în zona protejată prin micșorarea evaporării apei din sol și plante. Reieșind din cele menționate mai sus, precum şi din faptul că prin recunoașterea problemei ca fiind una semnificativă, UCIP IFAD are ca obiective promovarea şi implementarea bunelor practici de adaptare a ecosistemelor naturale cât și celor artificiale prin înființarea/reabilitarea învelișurilor de ierburi pe pășuni, terenuri degradate și ameliorarea terenurilor contaminate.

 

I Domeniul de aplicare a serviciilor

 

UCIP IFAD anunță prezentul concurs pentru selectarea unui consultant individual, care va elabora proiecte de execuție pentru înființarea/reabilitarea învelișurilor de ierburi pe terenurile publice deținute de Autoritățile Publice Locale (APL). Categoriile de învelișuri de ierburi eligibile pentru finanțare sunt: pășuni, terenuri degradate și ameliorarea terenurilor contaminate.

 

II Activitățile cheie

 

Pentru realizarea activităților preconizate în acești Termeni de Referință, consultantul va realiza următoarele sarcini:

  • efectuarea vizitelor în tren la solicitanții de granturi pentru a evalua starea terenului, a condițiilor pedoclimatice și preluarea coordonatelor GPS care vor servi ca suport în procesul de elaborare a proiectelor. Vizitele în teren vor fi efectuate de comun cu un specialist în reziliență climatică din cadrul UCIP IFAD. Mijlocul de transport va fi asigurat de UCIP IFAD;
  • studierea pieței locale și identificarea sortimentului și a amestecurilor de semințe din specii ierboase apte pentru a fi utilizate la înființarea/reabilitarea învelișurilor de ierburi;
  • elaborarea proiectelor de execuție pentru înființarea/reabilitarea învelișurilor de ierburi, reieșind din factorii de degradare a solului (eroziunea, salinizarea, contaminarea, viituri, alunecări de teren etc.) și funcțiile acestuia (restabilirea pășunilor, ameliorarea terenurilor degradate și ameliorarea terenurilor contaminate).

 

III Cerințe minime de eligibilitate:

 

  1. Persoană fizică disponibilă să presteze serviciile solicitate;
  2. Studii superioare în domeniul agriculturii, ecologiei, protecția mediului, silvicultură, pedologie sau protecția solului, managementul ecosistemelor, resurselor naturale;
  3. Cel puțin 5 ani de experiență de lucru în domeniul agricol, agrosilvopastoral, ecologiei sau protecția mediului, restabilirii ecosistemelor/habitatelor.

În rezultatul implementării activităților, consultantul va elabora 7 proiecte de execuție la înființarea și/sau reabilitarea învelișurilor de ierburi pentru solicitanții de grant (APL) care au depus cereri de finanțare în cadrul concursului lansat de UCIP IFAD în cadrul PRR, în anul 2021.

 

IV Criteriile de calificare pentru includerea în lista scurtă și modelul Scrisorii de Exprimare a Interesului le găsiți accesând pagina UCIP IFAD, rubrica Achiziții, licitația  61/21 PRR.

 

Prestatorul de servicii va fi selectat in conformitate cu Metoda de Selectare Bazată pe Calificarea Consultanților Individual(ICS) expusă in Manualul de Procurări IFAD.

 

Doar consultanții care vor fi selectați in Lista scurtă vor fi invitate să prezinte oferta tehnica și oferta financiară.

 

Scrisoarea de exprimare a interesului va include materiale și informațiile care demonstrează experiența și calificarea ofertantului, completată conform modelului Scrisorii de Exprimare a Interesului

 

Expresiile de interes vor fi transmise în scris la adresa de mai jos (personal, prin poștă, sau e-mail) până la 12.10.2021, ora 10:00.

 

Mai multe informații pot fi solicitate în scris la adresa indicată mai jos:

Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD (UCIP IFAD)

Attn: Nicolae Babără, Specialist Procurări, of.  1307, 

bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 162,  Chișinău,

MD-2004,  Republica Moldova.

E-mail: procurement@ucipifad.md