Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Mediului

Concurs pentru selectarea beneficiarilor (APL) de granturi la înființarea/reabilitarea învelișurilor de ierburi, pentru anul 2022

 

Proiectul de Reziliență Rurală (PRR), finanțat de Fondul Fiduciar al Programului de Adaptare a Micilor Producători (Fondul ASAP), implementat de către Unitatea Consolidată pentru Implementarea Proiectelor IFAD (UCIP IFAD), este conceput pentru a contribui la reducerea sărăciei rurale în Moldova, prin promovarea accesului către o gamă largă de servicii financiare adecvate şi integrate. O atenție deosebită în cadrul Programului este atribuită dezvoltării şi implementării tehnologiilor performante în domeniul agricol și managementului durabil al solului, cu impact pozitiv asupra ecosistemelor. Restabilirea învelișului vegetal natural și productivității solului contribuie la creșterea rezilienței la schimbări climatice ale comunităților rurale, terenurilor agricole și ecosistemelor la nivel de peisaje agricole.

 

Reieșind din cele menționate mai sus, precum şi din faptul că prin recunoașterea problemei ca fiind una semnificativă, UCIP IFAD are ca obiective promovarea şi implementarea bunelor practici de adaptare a ecosistemelor prin înființarea/reabilitarea învelișurilor de ierburi pe pășuni, terenuri degradate, crearea fâșiilor de filtrare în jurul bazinelor de apă şi a râurilor, benzilor de protecție pe versanți etc.

 

Pentru atingerea acestor obiective cu suportul Proiectul de Reziliență Rurală (PRR), UCIP IFAD va selecta beneficiari (APL), care prin conlucrarea directă cu UCIP IFAD și  specialiștii din domeniu, vor contribui la înființarea/reabilitarea învelișurilor de ierburi, ca măsuri de prevenire și stopare a proceselor de eroziune a solurilor, dar şi de sporire a rezilienței ecosistemelor la schimbările climatice.

 

Beneficiarii de granturi:

 

În calitate de beneficiari ai granturilor de finanțare pentru înființarea/reabilitarea învelișurilor de ierburi vor fi Autoritățile Publice Locale (APL) (Primării)* din toate regiunile Moldovei, fiind acordată prioritate solicitanților de grant care dețin terenuri care necesită măsuri de reabilitare/înființare în partea de Sud și Centru a țării.

 

*În cazul comunelor, fiecare sat în parte din cadrul acestora are dreptul să aplice individual la concursul privind solicitarea de grant, cu o solicitare aparte.

 

Categoriile de învelișuri de ierburi eligibile pentru finanțare:

 

  1. Pășuni comunale –pășuni existente în comunitate care necesită măsuri de reabilitare sau înființarea unor noi pășuni pentru pășunat sau producția de fân;
  2. Reabilitarea terenurilor degradate – însămânțarea cu ierburi perene a terenurilor degradate cu scopul de a combate eroziunea și pierderea productivității solului. Degradarea terenului poate fi cauzată de eroziunea pluvială și cea eoliană, care au drept consecință pierderea stratului fertil de suprafață, pierderea nutrienților, salinizarea, degradarea fizică prin inundare, degradarea chimică etc;
  3. Ameliorarea terenurilor contaminate – însămânțarea cu ierburi perene pentru a ameliora terenurile unde anterior au fost depozitate îngrășăminte chimice (după curățarea acestora de resturile existente în urma demolării construcțiilor), astfel prevenindu-se poluarea bazinelor de apă în urma eroziunii solului;

 

Mărimea granturilor pe unitate de suprafață și limita per beneficiar:

 

  • Pentru înființarea/reabilitarea învelișurilor de ierburivor fi acordate granturi în proporție de 100% (care nu va include TVA) pentru acoperirea costurilor de implementare a lucrărilor de înființare/reabilitare a învelișurilor de ierburi, estimate  în baza calculelor incluse în fișele tehnologice ale proiectelor de înființare/reabilitare a învelișurilor de ierburi, care urmează a fi elaborate de specialiști în domeniu cu suportul UCIP IFAD, dar nu mai mult de 700 dolari SUA per ha.
  • Suprafața maximă înființată/reabilitată per un beneficiar nu va depăși 10,0 ha.
  • Beneficiarii (APL) vor contribui financiar doar în cazul când costul lucrărilor pentru înființare/reabilitare învelișurilor de ierburi vor fi mai mari de 700 dolari SUA per ha.

 

Criterii de eligibilitate:

 

Pentru a beneficia de aceste granturi solicitanții trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

  • Să fie amplasate în zonele rurale ale Republicii Moldova;
  • Să dețină în proprietate pășuni, care necesită măsuri de reabilitare sau să dețină terenuri pe care se intenționeze să înființeze învelișuri de ierburi;
  • Să asigure paza și întreținerea calificată a învelișurilor de ierburi în următorii 3 ani după înființare/reabilitare;
  • Beneficiarii care anterior au obținut grant din partea UCIP IFAD, pentru înființarea/reabilitarea învelișurilor de ierburi s-au pentru înființarea/reabilitarea perdelelor/plantațiilor forestiere/agrosilvice de protecție, nu sunt eligibili pentru finanțare.

 

Lista documentelor de aplicare la concurs, modul de participare la concurs, condițiile de evaluare a cererilor de finanțare, modul de finanțare, executare și supraveghere a lucrărilor de înființare/reabilitare a învelișurilor de ierburi le găsiți accesând pagina ucipifad.md/Servicii/Granturi/ Proiectul de Reziliență Rurală (IFAD VII)/Concurs pentru selectarea beneficiarilor (APL) de granturi la înființarea/reabilitarea învelișurilor de ierburi, pentru anul 2022.

 

 

Condițiile de prezentare a cererilor:

Dosarul de aplicare, cu setul complet de documentele necesare pentru obținerea grantului, vor fi prezentate în plic sigilat, pe care se va scrie denumirea concursului de grant „Selectarea beneficiarilor pentru obținerea granturilor de finanțare la înființarea/reabilitarea învelișurilor de ierburi”, numele și datele de contact ale solicitantului de grant, până la data limită de recepționare a cererilor și anume 14 ianuarie 2022, ora 15:00, la adresa: UCIP IFAD, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 162, bir. 1303, mun. Chișinău.

 

Pentru întrebări sau clarificări, contactați următoarea adresă: office@ucipifad.md sau la numărul de telefon: 022 22 30 73.

 

Toate întrebările primite vor fi documentate împreună cu răspunsurile lor și postate pe pagina web UCIP IFAD. Solicitanții sunt invitați să viziteze periodic pagina web UCIP IFAD pentru a fi la curent cu aceste detalii.

Cererile urmează a fi prezentate în plicuri sigilate. Deschiderea publică a plicurilor va avea loc pe data de 18 ianuarie 2022 la ora 14.00.