Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Mediului

Ministerul Mediului anunță concurs privind ocuparea funcţiei publice vacante de șef al Inspectoratului pentru Protecția Mediului

ANUNȚ

 

Ministerul Mediului

anunță concurs privind ocuparea funcţiei publice vacante de șef al Inspectoratului pentru Protecția Mediului

 

Misiunea Inspectoratului pentru Protecția Mediului:

 

Implementarea politicii statului în domeniul protecției mediului și utilizării raționale a resurselor naturale, exercitarea controlului și supravegherii de stat, prevenirea și contracararea încălcărilor în domeniile de competență prevăzute, pentru a asigura un nivel înalt de supraveghere și protecţie a mediului, a intereselor publice, siguranța ecologică a statului și altor valori ocrotite de legislație.

 

Scopul general al funcţiei:

 

Exercitarea controlului și supravegherii de stat asupra respectării actelor normative în domeniul protecţiei mediului și utilizării raționale a resurselor naturale la întreprinderi, instituții, organizații, cu orice tip de proprietate și formă juridică de organizare, de către autoritățile administrației publice centrale și locale, precum şi persoanele fizice și juridice.

 

Sarcinile de bază:

 

 1. Exercită conducerea Inspectoratului;
 2. Coordonează şi controlează activitatea subdiviziunilor organului central și a subdiviziunilor teritoriale și a altor structuri, în cazul creării acestora;
 3. Organizează și implementează sistemul de management financiar și de control intern și poartă răspundere managerială pentru administrarea alocațiilor bugetare și a patrimoniului public aflat în gestiunea Inspectoratului;
 4. Distribuie obligațiile şi stabilește responsabilitățile șefilor de direcții, secții şi servicii ale Inspectoratului şi subdiviziunilor lui teritoriale și aprobă regulamentele subdiviziunilor din cadrul organului central al Inspectoratului și ale subdiviziunilor sale teritoriale;
 5. Emite ordine, dispoziții, hotărîri, încheieri și decizii ce țin de competența Inspectoratului;
 6. Aprobă instrucțiuni, regulamente, norme de lucru, proceduri şi alte dispoziții specifice necesare pentru îndeplinirea sarcinilor şi atribuţiilor personalului Inspectoratului;
 7. Aprobă planurile anuale de activitate ale Inspectoratului și ale subdiviziunilor teritoriale;
 8. Numeşte în funcţii publice, modifică, suspendă şi încetează raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici din Inspectorat, în condiţiile Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 9. Angajează şi eliberează din funcţie personalul contractual în condiţiile legislaţiei muncii;
 10. Reprezintă interesele Inspectoratului în relațiile cu organele de stat, persoanele juridice şi fizice la nivel național şi internațional;
 11. Exercită alte atribuţii corespunzător cu funcţiile atribuite, în conformitate cu prevederile actelor legislative speciale ce reglementează relaţiile în subdomeniile sau în sferele de activitate.

 

Condiţiile de participare la concurs:

 

Condiţii de bază:

 

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;

b) posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;

c) are capacitate deplină de exerciţiu;

d) nu a împlinit vîrsta de 63 de ani;

e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate;

f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;

g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;

h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;

i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

 

Cerinţe specifice:

 

Studii: Superioare, de master sau echivalente în domenii relevante protecției mediului (silvicultură, biologi, ecologie, chimie)

Experienţă profesională: 4 ani de experiență profesională în domeniile vizate,

Cunoştinţe: cunoaşterea limbii engleze (nivel B2), preferabil și a altor limbi de circulaţie internaţională (nivel B2).

Abilităţi: abilităţi de utilizare a computerului; abilităţi de lucru cu informaţia, organizare, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, mobilizare de sine, aplanare de conflicte, comunicare eficientă.

Aptitudini/comportament: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, spirit de echipă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, receptivitate, punctualitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională şi autoperfecţionare continuă.

Alte cerinţe specifice:

Cunoaşterea modului de funcţionare a unei entităţi;

Posedă competenţe manageriale de planificare strategică şi funcţională a unei instituţii;

Posedă competenţe de gestionare a resurselor financiare, umane, tehnice şi informaţionale a unei instituţii;

Cunoaşterea legislaţiei în domeniu;

Cunoaşterea practicilor în domeniul elaborării documentelor de politici.

 

Persoanele interesate pot depune personal/prin poştă/prin e-mail Dosarul de concurs:

 

a)      CV cu mențiunea a cel puțin 3 persoane de referință, cu datele lor de contact;

b)      formularul de participare(Anexat în documente atașate);

c)      copia buletinului de identitate(dovada cetățeniei Republicii Moldova);

d)     copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi / sau specializare;

e)      cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu declaraţia pe propria răspundere privind absenţa antecedentelor penale. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire);

 

Data limită pînă la care poate fi depus Dosarul de concurs: 13.10.2021, inclusiv.

 

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor – Igor Pșenicinîi, șef al Serviciului juridic

telefon- 022-204-562.

e-mail igor.psenicinii@mediu.gov.md

adresa – sediul Ministerului Mediului, mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 162, biroul nr. 1003.

 

Bibliografia:

 

Acte normative în domeniul serviciului public:

 

Legea nr. 158 –XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”

 

Acte normative în domeniul administraţiei publice centrale:

 

Legea cu privire la Guvern nr. 136 din 07.07.2017;

Legea privind actele normative nr. 100 din 22.12.2007;

Legea nr.780-XV din 27 decembrie 2001 privind actele legislative.

Legea nr. 98 din 4 mai 2012 privind administrația publică centrală de specialitate;

Legea nr. 982 din 11 mai 2000 privind accesul la informație;

 

Acte normative în domeniul de specialitate:

 

Codul Subsolului nr. 3 din 02.02.2009;

Codul Silvic nr. 887 din 21.06.1996;

Legea nr.1515-XII din 16 iunie 1993 cu privire la protecţia mediului;

Legea apelor nr. 272 din 23.12.2011;

Legea nr.149 din 08.06.2006 privind fondul piscicol, pescuitul şi piscicultura;

Legea nr.1515-XII din 16 mai 1993 privind protecţia mediului înconjurător;

Legea nr.439-XIII din 27 aprilie 1995 privind regnul animal;

Legea nr.325 din 15.12.2005 cu privire la Cartea Roşie;

Legea nr.272-XIV din 10 februarie 1999 cu privire la apa potabilă;

Legea nr. 239 din 08.11.2007 regnului vegetal;

Legea nr. 209  din 29.07.2016 privind deșeurile;

Legea nr.1422 din 17 decembrie 1997 privind protecţia aerului atmosferic ;

Legea nr. 851 din 29.05.1996 privind expertiza ecologică;

Legea nr. 160 din 22.07.2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător;

Legea nr. 131 din 08.06.2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător;

Strategia de mediu pentru anii 2014-2023 şi a Planului de acţiuni pentru implementarea acesteia aprobată prin HG nr. 301 din 24.04.2014.

Hotărîrea Guvernului nr. 145 din 25.08.2021 „Cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Mediului”.

Hotărîrea Guvernului Nr. 548 din 13.06.2018 „Cu privire la organizarea şi funcționarea Inspectoratului pentru Protecţia Mediului”.

Hotărîrea Guvernului nr. 549 din 13.06.2018 „Cu privire la constituirea, organizarea și funcționarea Agenției de Mediu”.

Hotărîrea Guvernului nr. 150 din 02.03.2010 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei “Moldsilva”.

 

Alte documente relevante:

 

Starea mediului în Republica Moldova. Raport național în baza indicatorilor de mediu 2015-2018.

Raport de monitorizare a implementării Planului de integritate al Inspectoratului pentru Protecție a Mediului.

Alte rapoarte și studii relevante domeniului protecției mediului, care reflectă situația din domeniu în Republica Moldova.

 

Cheltuielile

 

Cheltuielile pentru organizarea şi desfăşurarea concursului sînt suportate de Ministerul Mediului, iar cele legate de participare la concurs (deplasare la locul de desfăşurare a concursului, cazare, utilizarea mijloacelor de comunicare, autentificarea copiilor de pe documente, etc.) sînt suportate de participanţii la concurs.