Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Mediului

Ministerul Mediului anunță concurs privind ocuparea funcţiei publice vacante de director al Agenţiei pentru Geologie şi Resurse Minerale

ANUNȚ

 

Ministerul Mediului

anunță concurs privind ocuparea funcţiei publice vacante de

director al Agenţiei pentru Geologie şi Resurse Minerale

 

 

Misiunea Agenţiei pentru Geologie şi Resurse Minerale:

 

Asigurarea implementării politicii de stat în domeniul cercetării geologice, evidenţa şi reglementarea folosirii raţionale şi protecţiei subsolului, conform prevederilor Codului subsolului nr. 3-XVI din  2 februarie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.75-77, art. 197).

 

Scopul general al funcţiei:

 

Elaborarea propunerilor privind folosirea investiţiilor de stat şi altor investiţii pentru extinderea bazei de materie primă minerală şi asigurarea economiei naţionale cu informaţia geologică necesară precum și organizarea, controlul efectuării lucrărilor de cercetare geologică a subsolului. Exercitarea controlului de stat asupra folosirii raţionale şi protecţiei subsolului, supravegherea minieră de stat asupra respectării legislaţiei, normelor şi regulilor privind efectuarea lucrărilor legate de folosirea subsolului.

 

Sarcinile de bază:

 

 1. Organizează şi dirijează activitatea Agenţiei şi este responsabil pentru exercitarea atribuţiilor acesteia;
 2. Organizează şi conduce activitatea Agenţiei;
 3. Asigură executarea legilor şi hotărîrilor Parlamentului, decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, ordonanţelor, hotărîrilor şi dispoziţiilor Guvernului, ordinelor şi directivelor ministrului agriculturii, dezvoltării regionale și mediului, precum şi îndeplinirea sarcinilor şi obligaţiilor ce decurg din prevederile prezentului Regulament şi ale altor acte normative;
 4. Stabileşte obligaţiile de serviciu ale vicedirectorului şi ale conducătorilor subdiviziunilor Agenţiei;
 5. Numeşte în funcţii publice, modifică, suspendă şi încetează raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici din Agenție, în condiţiile Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 6. Aprobă regulamentele şi planurile anuale de activitate ale direcţiilor din cadrul Agenţiei;
 7. Coordonează planurile tematice anuale ale lucrărilor de explorare, efectuate din contul mijloacelor bugetului de stat;
 8. Emite ordine şi dispoziţii executorii pentru angajaţii Agenţiei şi controlează executarea lor;
 9. Este responsabil pentru utilizarea alocaţiilor bugetare, gestionarea mijloacelor financiare şi a bunurilor materiale ale Agenţiei, în corespundere cu legislaţia;
 10. Propune modificări în structura Agenţiei în cadrul efectivului aprobat de Guvern, în limita stabilită a fondului de salarizare;
 11. Exercită şi alte împuterniciri prevăzute de lege.

 

Condiţiile de participare la concurs:

 

Condiţii de bază:

 

a) Deţine cetăţenia Republicii Moldova;

b) Posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;

c) Are capacitate deplină de exerciţiu;

d) Nu a împlinit vîrsta de 63 de ani;

e) Este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate;

f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;

g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;

h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;

i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

 

Cerinţe specifice:

 

Studii: Superioare, de master sau echivalente în domeniul geologiei.

Experienţă profesională: 4 ani de experiență profesională în domeniile vizate,

Cunoştinţe: cunoaşterea limbii engleze (nivel B2), preferabil și a altor limbi de circulaţie internaţională (nivel B2).

Abilităţi: abilităţi de utilizare a computerului; abilităţi de lucru cu informaţia, organizare, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, mobilizare de sine, aplanare de conflicte, comunicare eficientă.

Aptitudini/comportament: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, spirit de echipă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, receptivitate, punctualitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională şi autoperfecţionare continuă.

Alte cerinţe specifice:

Cunoaşterea modului de funcţionare a unei entităţi;

Posedă competenţe manageriale de planificare strategică şi funcţională a unei instituţii.

Posedă competenţe de gestionare a resurselor financiare, umane, tehnice şi informaţionale a unei instituţii;

Cunoaşterea legislaţiei în domeniu;

Cunoaşterea practicilor în domeniul elaborării documentelor de politici.

 

Persoanele interesate pot depune personal/prin poştă/prin e-mail Dosarul de concurs:

 

a)      CV cu mențiunea a cel puțin 3 persoane de referință, cu datele lor de contact;

b)      formularul de participare (Anexat în documente atașate);

c)      copia buletinului de identitate (dovada cetățeniei Republicii Moldova);

d)     copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi / sau specializare;

e)      cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu declaraţia pe propria răspundere privind absenţa antecedentelor penale. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire).

 

Data limită pînă la care poate fi depus Dosarul de concurs: 13.10.2021, inclusiv.

 

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor Igor Pșenicinîi, șef al Serviciului juridic

telefon- 022-204-562.

e-mail igor.psenicinii@mediu.gov.md

adresa – sediul Ministerului Mediului, mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 162, biroul nr. 1003.

 

Bibliografia:

 

Acte normative în domeniul serviciului public:

 

Legea nr. 158 –XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului  public;

Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”

 

Acte normative în domeniul administraţiei publice centrale:

 

Legea cu privire la Guvern nr. 136 din 07.07.2017;

Legea privind actele normative nr. 100 din 22.12.2007;

Legea nr.780-XV din 27 decembrie 2001 privind actele legislative.

Legea nr. 98 din 4 mai 2012 privind administrația publică centrală de specialitate;

Legea nr. 982 din 11 mai 2000 privind accesul la informație;

 

Acte normative în domeniul de specialitate:

 

Codul administrativ al Republicii Moldova;

Legea privind fondul ariilor naturale protejate de stat nr. 1538/1998;

Legea nr.1515-XII din 16 mai 1993 privind protecţia mediului înconjurător;

Codul subsolului Nr. 3/2009;

Codul funciar nr. 828/1991;

Hotărîrea Guvernului nr. 145 din 25.08.2021 „Cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Mediului”;

Hotărârea Guvernului nr. 485 12.08.2009 „Cu privire la organizarea și funcționarea Agenţiei pentru Geologie şi Resurse Minerale”;

Hotărîrea Guvernului Nr. 570/2009 cu privire la aprobarea unor acte normative în vederea implementării prevederilor Codului subsolului;

Hotărîrea Guvernului Nr. 646/2010 cu privire la aprobarea listei substanţelor minerale utile de importanţă naţională;

Hotărîrea Guvernului Nr. 392/2011 pentru aprobarea Regulamentului Fondului de stat de informaţii privind subsolul;

Hotărîrea Guvernului Nr. 259/2013 cu privire la implementarea unor prevederi ale Codului subsolului;

Hotărîrea Guvernului Nr. 1131/2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de prezentare de către beneficiarii subsolului a rapoartelor privind mişcarea rezervelor de substanţe minerale utile.

Hotărîrea Guvernului nr. 549 din 13.06.2018 „Cu privire la constituirea, organizarea și funcționarea Agenției de Mediu”.

Hotărîrea Guvernului Nr. 548 din 13.06.2018 „Cu privire la organizarea şi funcționarea Inspectoratului pentru Protecţia Mediului”.

 

Alte documente relevante:

 

Starea mediului în Republica Moldova. Raport național în baza indicatorilor de mediu 2015-2018.

Raport de monitorizare a implementării Planului de integritate al Inspectoratului pentru Protecție a Mediului.

Alte rapoarte și studii relevante domeniului protecției mediului, care reflectă situația din domeniu în Republica Moldova.

 

Cheltuielile

 

Cheltuielile pentru organizarea şi desfăşurarea concursului sînt suportate de Ministerul Mediului, iar cele legate de participare la concurs (deplasare la locul de desfăşurare a concursului, cazare, utilizarea mijloacelor de comunicare, autentificarea copiilor de pe documente, etc.) sînt suportate de participanţii la concurs.