Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Mediului

Proiecte în domeniul mediului finanțate din surse externe

 


 

 

Proiectul „Îmbunătățirea infrastructurii de apă în Moldova Centrală”

 

Proiectul prevede pentru I-a etapă construcția apeductului magistral Chișinău – Strășeni – Călărași, avînd lungimea de 52,93 km, care va asigura cetățenii din orașele Strășeni și Cantemir.

Următoarele etape ale proiectului prevăd conectarea satelor din raionale Strășeni și Călărași la apeductul magistral, sursa căruia este Stația de Tratare a apei din mun. Chișinău, care va asigura calitativ și cantitativ circa 170 000 persoane din raioanele menționate.

Perioada de implementare a proiectului este 2019 – 2023. Astfel, în anul 2023 urmează să fie finalizat și dat în exploatare apeductul magistral Chișinău – Strășeni – Călărași.

Prima etapă a proiectului este finanțată de Guvernul Germaniei, în valoare de 15 000 000 euro oferiți sub formă de grant. Totodată, contribuție Guvernului Republicii Moldova este în valoare de 10% din suma proiectului, fiind implementate prin implementarea proiectelor în domeniul alimentării cu apă și de canalizare din Fondul Ecologic Național în raioanele Strășeni și Călărași.

 

Proiectul “Îmbunătățirea cadrului instituțional și de reglementare privind managementul substanțelor chimice pe tot parcursul ciclului lor de viață și a deșeurilor în Republica Moldova”

 

Obiectivul principal a proiectului constă în preluarea reglementărilor internaţionale pentru gestionarea adecvată pe întregul ciclul de viaţă al produselor chimice, asigurarea respectării cerinţelor privind securitatea ecologică la importul, exportul şi tranzitarea  deşeurilor, inclusiv eliminarea acestora în conformitate cu acordurile internaționale la care Republica Moldova este parte.

 

Proiectul se bazează pe acțiunile țării de a aborda problemele substanțelor chimice prioritare și a deșeurilor cu scopul de a  îmbunătăți regimul lor de reglementare și management.

 

În conformitate cu obiectivele Programului Special activitățile proiectului cuprind:

1) consolidarea coordonării instituționale a aplicării unei abordări comune a competențelor  de autorizare a produselor chimice prin elaborarea mandatului grupurilor de lucru interinstituționale;

2) elaborare a 3 acte de reglementare a substanțelor chimice (regulamentul PIC și 2 regulamente privind circulația transfrontalieră a deșeurilor);

3) sprijinul pentru înființarea Registrului Substanțelor / produselor Chimice în Moldova (concept tehnic și soft);

4) actualizarea profilului național de management durabil al substanțelor chimice 

5) desfășurarea unui program intensiv de instruire pentru sectorul privat privind registrul produselor chimice precum și regulamentelor  PIC / Basel.

6) îmbunătățirea raportării țării în cadrul acordurilor multilaterale de mediu în domeniul managementului substanțelor și deșeurilor

7) consolidarea capacității privind evaluarea riscurilor de mediu la nivel național.

 

Proiectul are durată de 24 luni, începînd cu 15 iulie 2018.

 

Agenția de executare a proiectului este Oficiul Prevenirea Poluării Mediului , beneficiarul final fiind Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova.

 

Bugetul grantului este $218190 dolari SUA,  fără contribuția în numerar a statului.

 

Proiectul UNEP/GEF " Suport pentru elaborarea celui de al 6-lea Raport Națonal  la Convenția privind diversitatea biologică (CBD)" 

 

Obiectivul principal al proiectului este de a oferi suport financiar și tehnic  Părților  GEF-eligibile la Convenția Diversității biologice in activitatea s-a de elaborare a celui de al 6-lea Raport  Național (6NR) de calitate bună, care va contribui la îmbunătățirea procesului de luarea deciziilor prntru implementarea Strategiei Naționale privind Diversitatea Biologică a RM pentru 2015-2020, raportul privind progresul inregistrat în atingerea Țintelor Aichi privind Biodiversitatea și de a informa cel de al 5-lea Plan Globală de Biodiversitate (GBO-5) și a Strategiei Globale Pprivind Biodiversitatea pentru 2021-2030.  

Scopul proiectului: Elaborarea și prezentarea celui de al 6-lea Raport Național la Convenția privind Diversitatea Biologică (CBD) al Republicii Moldova  la Secretariatul Convenției in formă on-line pînă la 31 decembrie 2018.

 

Perioada de implementare: 30.03.2018 - 30.07. 2019

 

Organizatia finantatoare - UNEP/GEF (proiect global)

Costul proiectului - USD 100,000.

 

 

 

Proiectul „Consolidarea cadrului instituțional în sectorul alimentării cu apă și sanitație din Republica Moldova”, susţinut de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și Agenția Austriacă pentru Dezvoltare (ADA)

 

Bugetul proiectului: Grant SDC – CHF 3 815 000 și Grant ADA – EURO 1 000 000.

Perioada de implementare: 13 mai 2016 – 31 august 2019.

Scopul general: Este preconizat că Proiectul va contribui la următoarea schimbare la nivel de impact (Obiectivul general de dezvoltare): "Populația Moldovei și-a îmbunătățit starea de sănătate privind maladiile legate de apa".

Realizarea acestui obiectiv trebuie să conducă la un progres semnificativ în:

  • Punerea în aplicare a strategiilor integrate de gestionare a apei la nivel local, la nivel de bazine secundare, bazine principale și la nivel național, inclusiv un proces decizional participativ și valorificarea capacităților privind managementul integrat al resurselor de apă; 
  • Furnizarea serviciilor de alimentare cu apă potabilă, sanitație și igienă într-un mod accesibil, responsabil și progresiv sustenabil din punct de vedere financiar și ecologic;
  • Asigurarea existenței cadrului de reglementare și a celui administrativ în vigoare, pentru gestionarea resurselor de apă, dezvoltarea infrastructurii și furnizarea serviciilor și sporirea performanței autorităților publice responsabile și a operatorilor de servicii de alimentare cu apă și sanitație din cadrul acestora;
  • Consolidarea transferului de cunoștințe, dezvoltarea aptitudinilor; accesul la informații în domeniul apei.

Rezultate scontate: În conformitate cu obiectivul proiectului, se preconizează obținerea următoarelor rezultate (efecte):

  • Rezultatul 1:Actorii cheie organizează și gestionează sectorul de alimentare cu apă și sanitație într-un mod mai eficient.
  • Rezultatul 2:Instituțiile și actorii din sector și-au îmbunătățit performanțele în implementarea serviciilor de alimentare cu apă și sanitație într-o manieră durabilă, eficientă și echitabilă.

COMPONENTA 1: Dezvoltarea domeniului apei

COMPONENTA 2: Implementarea Planului de management integrat al resurselor de apă/gestionarea bazinelor hidrografice

COMPONENTA 3: Asistență pentru crearea și dezvoltarea unui sistem informațional privind apa pentru a contribui la procesul decizional informat în domeniu

 

 

 

Proiectul „Inițiativa pentru apă a Uniunii Europene Plus” (EUWI+)

 

Proiect regional mplementat în 6 țări ale Parteneriatului Estic (Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova, Ucraina), cu suport financiar din partea Comisiei Europene, parteneri de implementare fiind Comisia Economică pentru Europa a ONU (CEEONU), Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) și Consorțiumul statelor-membre (Austria și Franța).

Perioada de implementare: septembrie 2016 – august 2020.

Costul total - 24 800 000 EURO(buget pentru 6 țări).

 

EUWI+ este o continuitate a Iniţiativei pentru Apă a Uniunii Europene (European Union Water Initiative - EUWI), care a fost lansată în anul 2002 în cadrul Forumului Global privind Dezvoltarea Durabilă din Johanesburg, având drept scop realizarea prevederilor Declaraţiei Mileniului semnată la Johannesburg, în particular promovarea în regiunea Europei de Est, Caucaz și Asia Centrală (EECAC) a politicii UE în domeniul gestionării apelor, în conformitate cu prevederile Directivei-cadru a UE privind apa. Punerea în aplicare a EUWI în regiune a fost bazată pe implementarea dialogurilor naționale de politică în domeniul apei (DNP), facilitate de CEE ONU și OCDE. DNP-urile reprezintă platforme în care părțile interesate naționale se întâlnesc în mod regulat pentru a discuta și pentru a promova reforme în domeniul apei.

Drept continuitate, Proiectul EUWI+ lansat în anul 2016, are drept scop abordarea provocărilor existente atât în dezvoltarea cât și în realizarea gestionării eficiente a resurselor de apă. În mod specific, proiectul va sprijini țările din cadrul Parteneriatului Estic să avanseze în direcția apropierii de acquis-ul comunitar în domeniul gestionării apei, cu accent pe gestionarea transfrontalieră a bazinelor hidrografice, așa cum este prevăzut de Directiva-cadru a UE privind apa.

Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătățirea gestionării resurselor de apă, în special a râurilor transfrontaliere, în țările Parteneriatului Estic.

Obiectivul specific este de a realiza convergența politicilor și strategiilor naționale cu Directiva-cadru a UE privind apa, managementul integrat a resurselor de apă (IWRM) și acordurile multilaterale relevante de mediu (MEA).

Proiectul EUWI+ își propune a oferi asistență țărilor în atingerea a 3 rezultate generale:

-                     Rezultatul 1: Cadrul legal și de reglementare îmbunătățit în conformitate cu prevederile Directivei-cadru a UE privind apa, principiul de management integrat al resurselor de apă și cu tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte;

-                     Rezultatul 2: Planuri de gestionare a bazinelor hidrografice puse în aplicare în conformitate cu principiile UE. Monitoring îmbunătățit;

-                     Rezultatul 3: Lecții învățate colectate, partajate și comunicate părților interesate.

Implementarea Rezultatului 1, se realizează cu suportul OCDE care acționează drept partener strategic pentru componenta alimentare cu apă și sanitație, precum și pentru aspectele economice și financiare ale gestionării integrate a resurselor de apă și CEEONU, care este partenerul strategic pentru sprijinirea proceselor DNP și suport pentru implementarea tratatelor multilaterale de mediu.

Implementarea Rezultatelor 2 și 3 se realizează cu suportul Consorțiumului statelor-membre (Austria și Franța).

Cu suportul Proiectului EUWI+ (rezultatul 1) este susţinut, în continuare, implementarea în Republica Moldova a Dialogului național privind politica (DNP)în domeniulgestionării integrate a resurselor de apă.

 

 

 

Proiectul „Studiul de impact social și de mediu al Complexului Hidroenergetic Nistrean”, implementat de PNUD cu suportul Ambasadei Suediei în Republica Moldova.

Proiectul a fost lansat în Septembrie 2018.

Costul total al proiectului este de 553,154 USD

Scopul principal al proiectului este evaluarea impactului socio-economic și de mediu al funcționării Complexului Hidroenergetic (CHE) Nistrean.Rezultatele scontate ale proiectului sunt:

Rezultatul 1. Elaborarea unui studiu detaliat privind impacturile curente și potențiale de mediu și impactul socio-economic asupra teritoriului Republicii Moldova, ce rezultă din funcționarea complexului hidroenergetic construit pe râul Nistru

Rezultatul 2. Consolidarea capacităților echipei de negociatori din Moldova asupra Acordului de funcționare a Complexului Hidroenergetic, prin oferirea suportului necesar (suport juridic și suport în negocieri);

Rezultatul 3. Conștientizarea publică, informație argumentată științific privind impactul curent și potențial al funcționării CHE Nistrean prezentată publicului larg.  

 

Proiectul Studiul Diagnostic şi Perspective în domeniul Securităţii apei în Republica Moldova”, susţinut de Banca Mondială

 

Scopul Studiului este de a informa ce intervenții strategice și opțiuni de investiții sunt critice pentru a mobiliza și susține resursele de apă din Moldova, atenuarea riscurile ce țin de domeniul apei și livrarea diverselor servicii de apă – apă potabilă, apă pentru industrie, apă pentru irigare – întru optimizarea beneficiilor pentru economie, populație și mediu.

În contextul tendințelor globale și regionale, precum schimbarea climei, urbanizarea, migrația, traiectoriile dezvoltării economice și cooperarea cu țările riverane cu privire la apele transfrontaliere, Diagnosticul tinde să influențeze viziunea dezvoltării Moldovei printr-o abordare consultativă și bazată pe evidență. Acest studiu își propune drept scop să ofere o trecere holistă în revistă a oportunităților de management al apei pentru a mobiliza cele mai bune rezultate pentru mediu, economie și populație.

 

Proiectul EU4Climate

 

Țările beneficiare: Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova, Ucraina

Partenerul de implementare: Oficiul Regional PNUD din Istanbul pentru Europa și CSI

Buget: 8,800,000 EURO

Contribuția totală UE: 8 milioane EUR

Contribuția UNDP: 0.8 milioane EUR

Obiectivul proiectului este de a sprijini dezvoltarea și implementarea politicilor legate de climă de către țările Parteneriatului Estic, care contribuie la dezvoltarea cu emisii reduse și la rezistență climatică, în conformitate cu Acordul de la Paris privind Schimbările Climatice. Acesta identifică acțiunile și rezultatele cheie în conformitate cu Acordul de la Paris, cu „20 de Livrabile ale PE pentru 2020” și cu obiectivele-cheie de politică globală stabilite de Agenda ONU pentru Dezvoltare Durabilă 2030. Proiectul va fi transpus, de asemenea, în prioritățile de acțiune prezentate în Declarația Ministerială privind Cooperarea în Domeniul Mediului și al Schimbărilor Climatice în cadrul Parteneriatului Estic din octombrie 2016. Următoarele rezultate vor fi obținute:

 - Contribuții determinate la nivel național și strategii naționale pe termen mediu finalizate/actualizate și comunicate Convenției-cadru a Organizației Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice(CONUSC);

 - Îmbunătățirea gradului de conștientizare și coordonare interinstituțională la nivel politic și tehnic al Acordului de la Paris și angajamentele naționale corespunzătoare; - Sisteme stabilite sau consolidate de monitorizare, raportare și verificare (MRV), cu țările care se conformează cerințelor de transparență ale Acordului de la Paris;

-Elaborarea ghidurilor sectoriale concrete pentru implementarea Acordului de la Paris în fiecare țară din ParteneriatulEstic, în special în domeniul energiei;

-Alinierea avansată la acquis-ul UE, prevăzut în acordurile bilaterale cu UE și în contextul Tratatului Comunității Energetice;

-Mobilizarea sporită a finanțării în sectorul climatic.

 

Proiectul EU4ENVIRONMENT

 

Obiectiv: Acțiunea Uniunii Europene EU4Environment are scopul de a acorda asistență celor 6 țări partenere în asigurarea utilizării durabile a capitalului natural, îmbunătățirea calității mediului și bunăstării populației prin susținerea acțiunilor ecologic-orientate, demonstrarea și deschiderea oportunităților pentru creșterea verde, și stabilirea mecanismelor pentru un management mai bun al riscurilor și impactului asupra mediului.

Țările Partnere: Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Republica Moldova, Ucraina

Durata: 2019-2022

Bugetul: 20 milioane euro (contribuția UE: 19.5 milioane euro)

Partenerii de Implementare: OECD, UN Environment, UNECE, UNIDO, Banca Mondială

Supraveghere generală: DG NEAR și DG Environment al Comisiei Europene.

 

Acțiunile sunt grupate în jurul la cinci rezultate prioritare:

1. Un proces decizional “mai verde”

2. Economia circulară și noi oportunități de creștere  

3. Asigurarea respectării cerințelor de mediu     

4. Servicii de ecosistem și mijloacele de trai

5. Schimbul de cunoștințe și coordonarea regională

 

 

 

Proiectul „Suport pentru Republica Moldova în stabilirea şi fortificarea Autorității Naționale Desemnate (AND), elaborarea cadrului strategic şi dezvoltarea programului naţional de angajare cu Fondul Verde pentru Climă (FVC)”

 

Donator: Fondul Verde pentru Climă

Bugetul: 300 mii USD

Perioada de implementare: noiembrie 2017 – decembrie 2019

 

Proiectul va oferi  suportul și sprijinul pregătitor care va  contribui la stabilirea și fortificarea Autorității Naționale Desemnate (AND) pentru a se angaja cu Fondul Verde pentru Clima (FVC), va contribui la dezvoltarea cunoștințelor și capacităților echipei Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și a  Mediului de a gestiona în mod eficient procesul operațional al FVC, pentru a comunica eficient cu consiliul și secretariatul Fondului, în scopul accesării resurselor Fondului. Fortificarea AND va ajuta Moldova să utilizeze cu succes accesul direct la finanțarea  proiectelor FVC.

 

Prin definirea cadrului strategic specific pentru FVC vor fi create condițiile pentru a trece de la abordarea de  proiect la abordări  strategice și de programe de țară susținute  de către  Fond, în conformitate cu planurile naționale de dezvoltare durabilă.  Stabilirea unui mecanism de coordonare (MC ) participativ și bazat pe criterii de gen  pentru activitățile legate de FVC pentru implementarea priorităților de programare ale Republicii Moldova, aliniate la obiectivele dezvoltării durabile, va permite AND să dezvolte capacitățile părților interesate, în special  potențialele agenții  acreditate pentru elaborarea și  implementarea   propunerilor de proiecte ale FVC. AND va îmbunătăți înțelegerea cerințelor de acreditare și de elaborare a proiectelor  pentru  Fond și a gradului în care entitățile naționale au îndeplinit cerințele.

 

Componenta de monitorizare și evaluare (M & E) stabilită ca parte a MC și operaționalizată într-o manieră transparentă va ajuta AND să realizeze supravegherea și să monitorizeze activitățile pentru a asigura realizarea  rezultatelor proiectelor și pentru a gestiona riscurile. Colaborarea cu FVC este văzută ca o modalitate de a implementa abordări noi și inovatoare în gestionarea și acțiunea climatică.

 


 

 

Proiectul "Consolidarea cooperării transfrontaliere şi gestionarea integrată a resurselor de apă în bazinul fluviului Nistru"

 

Proiectul este finanțat de Facilitatea Globală de Mediu (GEF) în valoare de 1 950 000 USD.

Proiectul este implementat pentru Republica Moldova și Ucraina de către OSCE în cooperare cu PNUD şi UNECE.

Scopul proiectului menționat este de a contribui la promovarea în gestionarea integrată a resurselor de apă din bazinul râului Nistru pentru a întări dezvoltarea durabilă prin actualizarea analizei transfrontaliere de diagnostic. 

 

Proiectul are 3 componente şi anume:

Componenta 1: Analiza resurselor de apă, a ecosistemelor relevante și a utilizării acestora.

Componenta 2: Dezvoltarea structurii politice, juridice și instituționale, mandatului și autorității Comisiei pentru bazine hidrografice pentru dezvoltarea cooperării la nivelul bazinului hidrografic.

Componenta 3: Îmbunătățirea monitorizării resurselor de apă și a biodiversității, utilizarea lor rațională și schimbul informaţiei în interiorul bazinului fluviului Nistru.

 

Perioada de implementare a proiectului este: 2017 – 2020.