Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Mediului

Concurs

MINISTERUL MEDIULUI
ANUNȚĂ PRELUNGIREA CONCURSULUI


        pentru selectarea reprezentantului societății civile în calitate de membru al Comitetului de supraveghere al Instituției Publice „Oficiul Național de Implementare a Proiectelor în domeniul Mediului”, în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru selectarea reprezentantului societății civile în cadrul Comitetului de supraveghere al Instituției Publice „Oficiul Național de Implementare a Proiectelor în domeniul Mediului”(ONIPM), aprobat prin Ordinul Ministrului nr. 28 din 10.02.2023,

        Comitetul de supraveghere este organul colegial superior, care conduce şi supraveghează activitatea ONIPM. Comitetul exercită competența de examinare și selectare a propunerilor de proiect pentru finanțare din resursele Fondului.
        Membrii Comitetului:
        1) au dreptul de acces la orice informaţie referitoare la activitatea ONIPM, respectând principiul confidențialității şi prevederile actelor normative privind protecţia datelor cu caracter personal;
        2) au obligația să participe la şedinţele Comitetului şi să contribuie la realizarea funcţiilor şi atribuţiilor acesteia;
        3) au obligația să declare și să evite conflictele de interese.
        Comitetul se convoacă după necesitate, dar nu mai rar decât o dată în semestru, la inițiativa președintelui Comitetului. Directorul ONIPM poate propune președintelui convocarea Comitetului la necesitate.
        Activitatea în calitate de membru al Comitetului nu se remunerează.

Pentru participarea la concurs sunt eligibili candidații care întrunesc următoarele condiții:

.    dețin cetățenia Republicii Moldova;
.    cunosc limba română și preferabil limba engleză.
.    au studii superioare/ de licență relevante domeniului mediului;
.    au o vechime dedicată sectorului asociativ de mediu nu mai mică de 10 ani;
.    sunt persoane notorii în domeniul activităților sectorului asociativ de mediu;
.    au o experiență de minimum 5 ani în coordonarea proiectelor internaționale și la scară largă în domeniul mediului;
.    la data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu au împlinit vârsta de 65 de ani;
.    sunt apți din punct de vedere fizic și neuropsihic;
.    nu au antecedente penale;

Persoanele interesate pot depune personal/prin poștă/prin e-mail Dosarul de concurs:
a)    Cererea de participare la concurs (descarcă aici);
b)    Scrisoare de motivare privind ocuparea poziției de membru al Comitetului;
c)    Copia buletinului de identitate;
d)    Copiile diplomelor de studii;
e)    CV model Europass;
f)    Certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere fizic și neuropsihic;
g)    Cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere;
h)    Două scrisori de recomandare din partea reprezentanților sectorului asociativ;


i)    Acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (descarcă aici);
j)    Candidatul poate anexa și alte documente pe care le consideră relevante, inclusiv copia/copiile actului/actelor ce confirmă gradul didactic/managerial și/sau titlul științific/științifico-didactic, copii ale actelor care atestă formarea continuă, performanțele profesionale și manageriale demonstrate în cadrul concursurilor locale/naționale/internaționale, statutul de expert/evaluator național/internațional, lista publicațiilor didactice și științifice etc.

        Concursul pentru selectarea reprezentantului societății civile în calitate de membru al Comitetului de supraveghere al Instituției Publice „Oficiul Național de Implementare a Proiectelor în domeniul Mediului” (ONIPM) se va desfășura într-o singură etapă, care include competiția dosarelor de concurs.
        Învingător al concursului va fi desemnat candidatul care va obține cel mai mare punctaj final, urmare a examinării și a evaluării de către Comisia de concurs a dosarelor depuse în termenul stabilit.

Notă:
* Copiile documentelor se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, această prevedere se aplică ulterior, până la data desfășurării concursului.

Data limită de depunere a Dosarului de concurs: 08.04.2024, ora 17.00.
Persoana de contact: Cristina Spînu, șef al Serviciului resurse umane;
tel: (022) 204-563;
e-mail: cristina.spinu@mediu.gov.md;
adresa poștală: bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 162, etajul 10, biroul nr. 1002.